30.6.2022

Tehy, SuPer och ERTO: Den privata hälsoservicebranschens kollektivavtal godkändes

Den privata hälsoservicebranschens arbetsmarknadsparter har accepterat avtalet som förhandlades fram senaste vecka. Kollektivavtalets avtalsperiod är 1.5.2022–30.4.2024.

Arbetstagarnas löner höjs från den 1.10.2022 med en allmän höjning på två procent. Påföljande år höjs lönerna med 1,9 procent från och med den 1.6.2023. Om höjningsnivån på de nationella branschspecifika lönelösningarna överstiger ovan nämnda belopp ökar det höjningen ytterligare.

Enligt Tehy, SuPer och ERTO som representerar arbetstagarna var förhandlingsrundan exceptionellt utmanande. Ett av målen var att bevara det allmänt bindande kollektivavtalet för den privata hälsoservicebranschen. Lösningen syftade till att bygga förhandlingsrelationer, utveckla branschen och stödja funktionaliteten i det allmänt bindande kollektivavtalssystemet.

Arbetsvälbefinnandet har främjats i kollektivavtalet med hjälp av olika vägledande bestämmelser. Dessutom gjordes förbättringar av personalrepresentanternas ställning vad gäller samarbetet med arbetsgivaren.

Lösningen inkluderade också en överenskommelse om lokala avtal, vars syfte är att specifikt vägleda arbetsgivaren till jämlika lokala avtal.

Det avtalades även om andra förbättringar, såsom begränsandet av i branschen allt oftare förekommande missbruk av ramavtal, på ett sådant sätt, att arbetsgivaren alltid skriftligen ska ange skälen för tidsbestämda avtal, även vid korta anställningsförhållanden. Dessutom kommer löneutbetalningstiden för sjukskrivning vid arbetsolycka eller därav följande sjukdom, yrkessjukdom eller våld i arbetet vara 90 dagar.

Familjeledighetsbestämmelserna avtalades på ett könsneutralt sätt i enlighet med arbetstagarorganisationernas mål. Det innebär att alla föräldrar och vårdnadshavare har rätt till lika lång betald föräldraledighet.   

Tehy, SuPer och ERTO tillhör förhandlingsorganisationen Sote rf, vilken som enda organisation förhandlar fram ett allmänt bindande kollektivavtal för hälsoservicebranschen med Välmåendebranschen HALI rf. Avtalet omfattar cirka 38 000 arbetstagare. Den privata hälsoservicebranschen omfattar bl.a. arbetstagare som tjänstgör på läkar- och företagshälsovårdsstationer samt på laboratorie-, röntgen- och andra medicinska forskningscentraler och fysikaliska vårdanstalter som hör till förutnämnda företag.

Mer information:

Tehys ledande jurist Vappu Okkeri, tfn 0400 913 230
SuPers förhandlingschef för den privata sektorn Pia Zaerens , tfn 050 385 8042
ERTOs jurist Camilla Heikkinen, tfn 045 7884 0478