Riksdagsvalet 2019

SuPer gratulerar nya parlamentsmedlemmar.

Välfärden i framtiden

Finland har gjorts till ett land där det är tryggt att leva och bo. Många internationella undersökningar och bedömningar har med olika mätare utsett vårt land till en av världens bästa boplatser. Många mätningar har visat att världens lyckligaste människor lever här.

Berättelsen om Finland är exceptionell. Och den föddes inte av misstag. De rätta besluten har fattats och de har gett gott växtunderlag för välfärdsstaten.

SuPer vill vara med om att påverka så att Finland också i fortsättningen förblir en välfärdsstat där trygghet och lycka kan upplevas. Vi vill lyfta de frågor vi ser som viktiga i det kommande regeringsprogrammet.


Detta vill SuPer

Välfärdsstaten och bastjänsterna måste tryggas
Tillräcklig finansiering måste reserveras för nödvändiga bastjänster.
Respekt för de äldre, för personer med funktionsvariation och för barnen måste avspeglas i konkret handling.
Finland ska vara ett bra land också för dem som inte kan försvara sig själva.

Felrekrytering till utbildning måste avstyras
Personer som är olämpliga för vårdbranschen ska inte tas in i vårdutbildningen.
Yrkesutbildningen måste innehålla tillräckligt många timmar för kontaktundervisning.
Utan tillräcklig språkkunnighet kan man inte yrkesutbilda sig för vårdbranschen.

Uppskattningen för vårdarbetet måste tryggas
Arbetsvillkoren för vårdpersonalen får inte dumpas.
Vårdbranschens arbetstagare ska ha säkrad utkomst.
Vårdarna måste ha möjlighet att utföra sitt arbete väl.

Prevention ger inbesparingar
Prevention ger lägre kostnader.
Det är förnuftigare att förebygga skador än att reparera dem.

Det går att integrera invandrare
Integrationen lyckas inte utan säkrade språkkunskaper.
På vårdbranschens läroinrättningar och arbetsplatser är det särskilt viktigt att försäkra sig om språkkunnighet.
Starkt statligt stöd behövs för att säkra språkkunskaperna.

Arbetskraftsbristen kan lösas
Lönenivån måste höjas.
Det måste finnas tillräckligt mycket utbildad personal.
Arbetsförhållandena ska vara trygga och hälsosamma.

Brytningsskedet innebär både utmaningar och möjligheter
I vårdarbete kan teknologi inte ersätta människan.
Teknologin är till hjälp.
De gemensamma skattemedlen ska riktas till tjänster för medborgarna och till de arbetstagare som producerar dessa tjänster.
Den inre säkerheten förbättras och samhällsfreden tryggas genom att förhindra marginalisering.

Ett högt pris betalas för problemen med inomhusluften
På sjukhus och vårdinrättningar leder dålig inomhusluft till att fler får symptom och insjuknar. I skolor och daghem försvagas inlärningsresultaten och frånvaron ökar.
Symptomen hos dem som lider av inomhusluftsproblem måste tas på allvar. De får inte underskattas.
Problem med inomhusluften ska åtgärdas genast. Att vänta innebär högre kostnader för samhället och för dem som lider av problemen.

Den grå ekonomin ska hållas i schack
Grå ekonomi är kriminell och innebär stöld ur den gemensamma kassan. Det kräver åtgärder.
Grå ekonomi snedvrider konkurrensen i näringslivet.

Arbetet till heders
Det ska alltid löna sig att arbeta.
En överföring av arbetstagarnas löner till samhällets stödsystem måste förhindras.
Nollavtal ska förbjudas.

Högklassig och säker vård
Alla måste kunna erbjudas vårdplats enligt behov.
Den lagstadgade högklassiga vården ska förverkligas.
Det måste finnas tillräckligt mycket utbildad vårdpersonal.

Individuell småbarnspedagogik
Grupperna ska vara tillräckligt små, så att barnen har en trygg miljö att växa i.
Multiprofessionellt samarbete och närvårdarnas kompetens ska respekteras.
En tillräcklig personaldimensionering måste tryggas.