Områdesval 2022

Områdesvalet gäller vårdsektorns framtid.

Välfärdsområdena inleder sin verksamhet i början av 2023. Välfärdsområdena ansvarar för social- och hälsovårdstjänsterna i hela landet med undantag för Helsingfors.

De fullmäktige som väljs i januari får mycket makt: de beslutar om hurdana social- och hälsovårdstjänster välfärdsområdenas invånare, alltså vi alla, ska ha under de kommande åren.


SuPers teser inför områdesvalet

Alla har rätt till god vård under hela sitt liv.

Medborgarna har rätt till god vård oberoende av hemort och förmögenhet, genom hela livet. God och högklassig vård produceras alltid av legitimerad personal, i såväl äldreomsorg och service för personer med funktionsnedsättning som inom primärvård och specialistvård.

Tillräckligt många legitimerade vårdare en förutsättning för god vård.

Vårdkvalitet uppstår genom att det finns så många legitimerade vårdare som utför vårdarbete att arbetsenheter och arbetspass fylls. För god vård krävs att yrkesfolket har tid att mötas, lyssna och hjälpa.

Psykisk ohälsa bland barn och unga måste förebyggas.

Dagens barn och unga är morgondagens arbetstagare, skattebetalare och beslutsfattare. Om resurser inte styrs till att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga kommer bland annat risken för marginalisering och kostnaderna för mentala hälsoproblem att öka i accelererande takt – för att inte tala om det mänskliga lidandet bland barn och unga som mår dåligt, och för deras närstående.

Klientsäkerhet förutsätter tillräckliga språkkunskaper hos dem som arbetar i vården.

Vårdarbete görs i interaktion med patienten och klienten. Den som arbetar i vården måste i sin yrkesroll inom social- och hälsovården kunna fungera på finska eller svenska. Vårdkvaliteten blir lidande och risken för att fel begås växer om vårdaren inte har tillräckliga språkkunskaper för att kommunicera med dem som behöver vård och med de andra i arbetsgemenskapen.   

Arbetstagarnas välmående måste garanteras.

Arbetshälsa är ett resultat av samarbete på arbetsplatsen. Arbetsgivaren bär ändå ansvaret för arbetssäkerheten och för många faktorer som inverkar på arbetshälsan, såsom ledning, arbetsorganisation, personaldimensionering och resurser. Hur arbetet och arbetssättet utvecklas är också av betydelse.

Ren inomhusluft en grundläggande rättighet.

Alla ska få arbeta i friska arbetslokaler. På alltför många vårdinrättningar är både de vårdades och vårdarnas hälsa utsatt för fara. Missförhållanden måste åtgärdas i tid och klienters och arbetstagares symptom måste tas på allvar. Med friska lokaler minskar personalfrånvaron och -omsättningen.  

Övergångsskedets kostnader och harmoniseringen av löner måste beaktas i finansieringen.

I och med områdesvalet blir välfärdsområdet arbetsgivare för sote-sektorns arbetstagare, i stället för kommun eller samkommun. Tillräcklig finansiering måste reserveras för ombyggnad av datasystem, personalutbildning och nödvändiga vikariearrangemang samt för harmonisering av löner och andra kostnader under övergångsskedet. Övergångsskeden medför alltid kostnader.

Personalens representanter måste tas med i verksamhetsplaneringen.

Vid ordnandet av social- och hälsovårdstjänster är det klokt att lyssna på personalens representanter och ta med dem i verksamhetsplaneringen, för att arbetstagarnas synpunkter ska bli beaktade och kompetensen utnyttjad. När personalen upplever sig vara hörd förbinder den sig också bättre till den nya verksamhetsmodellen, och det är av stor betydelse för produktiviteten i arbetet. 

Fungerande sporrar behövs för att främja välmående och hälsa.

Både välfärdsområden och kommuner måste garanteras tillräcklig finansiering för främjandet av välmående och hälsa. Förebyggande verksamhet och tidigt ingripande är det effektivaste sättet att avvärja senare och klart dyrare sjukdomar och andra skador. Med tillräckliga insatser i lågtröskelarbete och förebyggande verksamhet kan också de mål som har uppställts för vårdreformen lättare uppnås.

Vårdarnas löner och arbetsförhållanden måste förbättras.

Uppskattningen av vårdbranschen måste synas också i vårdarnas löner och lönejämlikhet måste främjas. Vårdarbristen lättar inte i framtiden om inte löner och arbetsförhållanden reformeras.     


I områdesvalet väljs beslutsfattare till välfärdsområdenas fullmäktigeförsamlingar. Egentliga valdagen är söndag 23.1.2022.