Henkilöstömitoituslaskuri

Sekä kotihoidon että ympärivuorokautisten asumispalveluiden henkilöstömitoitusta säätelee Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (STM julkaisuja 2013:11). Keskeistä on, että iäkkäiden henkilöiden palvelutarve selvitetään laaja-alaisesti, asiakkaan palvelujen tarvetta arvioidaan säännöllisesti ja aina asiakkaan terveydentilan ja toimintakyvyn muuttuessa. Terveydentilan ja toimintakyvyn muutokset kirjataan asiakkaan palvelusuunnitelmaan ja tehdään muutosten edellyttämät päätökset palveluiden lisäämisestä tai vähentämisestä.

Lähtökohtana mitoitusta määriteltäessä ovat aina siis asiakkaiden tarpeet.

Ympärivuorokautinen palveluasuminen

Minimimitoitus tehostetussa palvelusasumisessa ja vanhainkodeissa on 0,5 työntekijää asiakasta kohti. Terveyskeskusten vuodeosastojen pitkäaikaishoidossa minimimitoitus on 0,60–0,70 työntekijää asiakasta kohti. Hoitohenkilökuntamäärä lasketaan toteutuneista työvuorolistoista. Tällöin selviää todellinen mitoitus.

Toimintayksikön henkilöstöön lasketaan mukaan asiakkaan välittömään hoitoon osallistuvat sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät kuten sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat, lähi- ja perushoitajat, sosiaalialan ohjaajat ja -kasvattajat, koulutetut kotiavustajat ja kodinhoitajat, geronomit ja kuntoutushenkilökunnasta fysioterapeutit ja toimintaterapeutit sekä lähiesimiehet, kuten osastonhoitajat.

Lähiesimiehet ja kuntoutushenkilöstö huomioidaan henkilöstömitoitukseen kuitenkin vain sillä osuudella, kuin he osallistuvat välittömään (asiakaskohtaiseen) hoitotyöhön. Mikäli yksikössä toimii muuta hoitotyöhön osallistuvaa henkilöstöä kuten hoito- tai laitosapulaisia, joilla ei ole sosiaali- tai terveydenhuollon ammatillista peruskoulutusta, tai hoiva-avustajia heidät sisällytetään henkilöstömitoitukseen vain siltä osin, kun heidän työnsä sisältää asiakkaiden perustarpeisiin vastaamista, kuten avustamista ruokailussa, peseytymisessä, pukeutumisessa ja wc-käynneillä. Tämä aika arvioidaan tunteina ja muunnetaan työpanokseksi. Esimerkiksi 4 tuntia hoiva-avustajan tekemää välitöntä hoitotyötä on laskurissamme 0,5 henkilöä.

Hoito- ja laitosapulaiset tai hoiva-avustajat eivät kuitenkaan voi olla yksin työvuorossa, eivätkä he saa vastata lääkityksistä.

Esimerkki:
25-paikkaisessa ympärivuorokautisessa yksikössä on 12,5 hoitajaa.
(12 kokoaikaista työntekijää. Yksi 50 % työaikaa tekevä eli 0,5 työntekijää. 12+0,5=12,5) 
 
Mitoitus lasketaan jakamalla hoitajien lukumäärä asiakkaiden lukumäärällä.
12,5/ 25= 0,5
 
Työvuoroissa mitoitus lasketaan siten että vuorokohtainen hoitajamäärä jaetaan hoidettavien määrällä
Aamulla on töissä neljä hoitajaa.
4/25= 0.16
Iltavuorossa on töissä neljä hoitajaa.
4/25=0.16
Yövuorossa yksi hoitaja valvoo vuorollaan.
1/25=0.04
Vapaapäivällä on kolme ja puoli hoitajaa.
3,5/25= 0,14
 
Mitoitus on: 0,16 + 0,16 + 0,04+ 0,14= 0,50

Mitoituslaskin ympärivuorokautiseen ikäihmisten tehostettuun palveluasumiseen

Ympärivuorokautisessa hoidossa olevien asukkaiden määrä
Ole hyvä, täytä kaikki kentät.

Aamuvuorossa olevat hoitajat

Iltavuorossa olevat hoitajat

Yövuorossa olevat hoitajat

Vapaapäivällä olevat hoitajat

Hoitajamitotuksen tulos. (Huom! Tulos on suuntaa-antava)

Tulos:
Selite:

Kotihoito

Kotihoidon henkilöstön tarvetta määritettäessä on olennaista verrata keskenään asiakkaille myönnettyjä palveluita ja siihen kuluvaa aikaa (tunteina) työntekijän välittömään asiakastyöhön käytettävissä olevaan työaikaan (tunteina).

Yhden työvuoron välittömään hoitotyöhön tarvittavien kotihoidon työntekijöiden määrä saadaan laskettua seuraavasti: Yhden työvuoron asiakkaiden päätöksellä myönnetyt ajat lasketaan yhteen tunteina ja jaetaan yhden hoitotyöntekijän käytettävissä olevalla välittömällä työajan tuntimäärällä = Tarvittavan henkilöstön lukumäärä
 
Esimerkki:
Asiakkaita aamuvuorossa on 80 ja heille päätöksellä myönnetty aika on yhteensä 42.5h
Yhdellä kotihoidon työntekijällä esim. lähihoitajalla on aikaa aamuvuorossa välittömään hoitotyöhön 4.5 h
 
42.5/4.5 = 9.4 eli aamuvuoroon tarvitaan 9.5. kotihoidon työntekijää, joista jokainen tekee aamuvuorossa 4.5 h välitöntä hoitotyötä. Tällä voidaan tarjota asiakkaille päätöksellä myönnetyt palvelut.

Laske yhdessä kotihoidon työvuorossa tarvittavan hoitohenkilökunnan määrä

Ole hyvä, täytä kaikki kentät.


Mitoituslaskin kotihoitoon (Huom! Tulos on suuntaa-antava

Tulos:

Jos laskelmassa saamasi luku on sama kuin työvuorossanne välitöntä asiakastyötä tekevän hoitohenkilökunnan määrää, asiakkaille pystytään toteuttamaan päätöksellä myönnetyt palvelut kotihoidossa.

Mikäli laskelmassa saamasi luku on korkeampi kuin työvuorossanne oleva välitöntä asiakastyötä tekevän hoitohenkilökunnan määrä, päätöksellä myönnettyjä palveluita ei mahdollisesti pystytä toteuttamaan.

Keskustelkaa asiasta työpaikalla, myös esimiehen kanssa. Ottakaa yhteys luottamusmieheen. Huomioitavaa on, että henkilöstömitoituksen lähtökohtana tulee olla AINA asiakkaan toimintakyky ja palvelujen tarve.