Usein kysyttyä ammatillisesta edunvalvonnasta

Kehittämisyksikkö vastaa SuPerin jäsenten ammatillisesta edunvalvonnasta. Kehittämisyksikön vastuualueeseen kuuluvat ammattiin, ammatilliseen koulutukseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen liittyvät kysymykset.

 
Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset apua, tutustu: Mistä apua ongelmatilanteisiin? »

 


 
Miten hoitajamitoitus määritellään, ketä siihen lasketaan?


Työntekijöiden määrää ei ole vielä määritelty missään tarkasti, mutta vanhuspalvelulaki ja laatusuositukset on säädetty.  Laki ja suosituksen koskevat julkista ja yksityistä palveluntuottajaa. Lisäksi yksityisellä työnantajalla tulee olla lupa Aluehallintovirastolta (AVI) tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira) toiminnan harjoittamiseen. Luvassa tulee ilmi henkilöstömitoitus. Lisäksi omavalvontasuunnitelma tulee olla ajan tasalla.

Työyksiköissä mitoituksen tulee perustua asiakkaiden tarpeisiin: asiakkaiden toimintakyky ja palveluiden määrä vaikuttavat henkilöstömäärään. Henkilöstöön lasketaan mukaan asiakkaan välittömään hoitoon osallistuvat koulutetut henkilöt. Esimiehet ja kuntouttava henkilökunta lasketaan siinä määrin kun he osallistuvat asukkaan hoitotyöhön.
Hoiva-avustajat ja kouluttamaton henkilökunta lasketaan mitoitukseen myös siltä osin kun he osallistuvat hoitotyöhön. Avustavissa tehtävissä olevat työntekijät eivät voi olla yksin työvuorossa eivätkä osallistua lääkehoitoon.

 
Lasketaanko oppisopimusopiskelija mitoitukseen?


Oppisopimusopiskelijat lasketaan mitoitukseen vasta kun he ovat suorittaneet opinnoistaan 2/3. Opiskelijat, jotka tulevat sijaiseksi, lasketaan mitoitukseen. Esimiehen tulee varmistaa opiskelijan ammattitaito ja osaaminen. 

 

Ovatko opiskelijat työvoimaa?


Opiskelijat ovat työpaikalla työssäoppimassa, ja jokaisella opiskelijalla tulee olla nimetty ohjaaja, joka ottaa vastuuta opiskelijan oppimisesta yhdessä muun tiimin kanssa. Opiskelija ei ole työvoimana eikä häntä voida laskea vahvuuteen. Ohjaaja/työyhteisö on vastuussa opiskelijasta.

Oppisopimusopiskelija on myös työssäoppimassa ja hänellä kuuluu myös olla nimetty ohjaaja, joka on päävastuussa opiskelijasta. Oppisopimusopiskelijaa ei voida laskea mitoitukseen ennen kun hän on suorittanut opinnoista 2/3. Sen jälkeen työpaikkaohjaaja arvioi opiskelijan valmiudet.

 

Minkä verran kotihoidossa tulee olla henkilökuntaa?


Riittävä henkilöstömäärä saadaan kun:
asiakkaalle päätöksellä myönnetty aika tunteina jaetaan yhden hoitotyöntekijän käytettävissä olevalla välittömällä työajan tuntimäärällä > Tulos = tarvittavan henkilöstön lukumäärä.
Asiakkaalle tehdään perusteellinen hoito- ja palvelusuunnitelma, jonka perusteella aika myönnetään.

 

Voiko hoiva-avustaja työskennellä kotihoidossa?


Hoiva-avustajat eivät voi olla yksin työvuorossa kotihoidossa, eivätkä he saa vastata lääkityksestä. Aluehallintoviraston päätöksen mukaan lääkehoitoa tarvitsevan asiakkaan luona ei tule käydä koskaan sellainen henkilö, jolla ei ole asianmukaista lupaa toteuttaa lääkehoitoa. (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 16.10.2014)

SuPer tulkitsee aluehallintoviraston päätöstä niin, että lääkehoitoa saavan asiakkaan luona ei voi käydä koskaan hoiva-avustaja/kouluttamaton työntekijä, riippumatta siitä onko sillä käyntikerralla lääkehoidon toteuttamista. Tämä perustuu siihen, että kotihoidon työntekijän tulee arvioida lääkehoidon vaikuttavuutta jokaisella käyntikerralla, eikä hoiva-avustajalla ole tähän ammattitaitoa.

 

Kuinka monta kasvattajaa pitää olla lapsiryhmässä?


Päiväkodissa tulee olla yksi hoito- ja kasvatustehtävissä oleva kahdeksaa 3 vuotta täyttänyttä lasta kohden sekä yksi hoito- ja kasvatustehtävissä oleva neljää alle 3-vuotiasta kohden.

Hoito- ja kasvatushenkilöstöä ovat lastentarhanopettaja, kasvatustieteen kandidaatti tai maisteri, sosiaalikasvattaja tai sosionomi sekä lähihoitaja, lastenohjaaja, lastenhoitaja tai päivähoitaja. Kahdella kolmesta hoito- ja kasvatushenkilöstöön kuuluvasta on oltava korkeakoulututkinto (lastentarhanopettaja, sosionomi, kandidaatti tai maisteri). Tämä tulee voimaan 1.8.2018, mutta sitä aletaan soveltamaan vasta 2030.

Onko ryhmän koko määritelty laissa?


Varhaiskasvatuslaissa säädetään, että yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea hoito-, opetus- ja kasvatustehtävissä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. Kolme vuotta täyttäneiden kokopäiväryhmässä saa olla samanaikaisesti enintään 24 lasta ja alle kolmevuotiaiden ryhmässä enintään 12 lasta.

 

Kenen pitää suorittaa LOVe-koulutus?


Kaikkien, jotka osallistuvat työpaikalla lääkehoidon toteuttamiseen (sairaanhoitajat, perushoitajat, lähihoitajat ja kodinhoitajat) tulee suorittaa lääkehoidon koulutus.
Osaaminen tulee varmistaa säännöllisin väliajoin eli viiden vuoden välein.

 
Kuka saa toteuttaa lääkehoitoa?


Saamansa lääkehoidon koulutuksen perusteella nimikesuojatut terveydenhuollon ammattihenkilöt (mm. apuhoitaja, perushoitaja, lähihoitaja, lastenhoitaja, lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja) voivat jakaa lääkkeitä potilaskohtaisiksi annoksiksi ja antaa suun kautta otettavia lääkkeitä. He voivat pistää lääkkeen lihakseen tai ihon alle sekä osallistua suun kautta annettavan PKV-lääkehoidon toteuttamiseen, kun heidän osaamisensa on varmistettu, heidät on perehdytetty toimintaan ja heille on annettu kirjallinen lupa.

Hoiva-avustajat tai muut kouluttamattomat henkilöt eivät saa toteuttaa lääkehoitoa.

 
 
Mitä kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä tarkoittaa?


Toiminnanohjausjärjestelmä tarkoittaa kotihoidossa sitä, että työntekijät voivat tarkastella käyntitietoja matkapuhelimella. Hoitaja voi tehdä tarvittavat kirjaukset asiakkaan luona ja näin saa lisäaikaa asiakkaan luona olemiseen. Tietoturvallisuus paranee, kun tulosteita ei enää tarvita. Esimies voi seurata työntekijöiden työtä reaaliajassa ja saa nopeasti yleiskatsauksen tiimin työtilanteesta.

Kotihoidon optimointi: Optimointi on tarkoitettu resurssityökaluksi, joka tehostaa työvuorosuunnittelua. Työkalun avulla vältytään yli- ja alimiehityksiltä ja aikaa jää enemmän hoitotyöhön.

 
Jos huomaan, että työkaveri kaltoinkohtelee asiakasta/potilasta, mitä teen?


Jos huomaat työpaikallasi kaltoinkohtelua, ota asia välittömästi puheeksi asianosaisen kanssa. Kerro mitä olet havainnut/ huomannut ja perustele kantasi esim. eettisillä periaatteilla. Selvittäkää yhdessä mistä kaltoinkohtelussa on kyse. Jokainen meistä on velvollinen ilmoittamaan asiasta eteenpäin eikä vaitiolovelvollisuus sitä estä. Ammattihenkilön velvollisuus on puolustaa asiakkaita.

Esimies on velvollinen puuttumaan asiaan ja ottamaan asian esille kyseisen työntekijän kanssa. Mikäli esimies ei puutu asiaan, vie asia luottamusmiehelle ja ylemmälle johdolle tiedoksi.

 
Mitä on hyvä tietää ulkomailla työskentelystä ja tutkintojen (lähihoitaja) tunnustamisesta?


Katso sivu Töihin ulkomaille.