Täydennyskoulutus ja osaamisen varmistaminen

Lähihoitajan työ on vaihtelevaa ja monipuolista. Työskentely lähihoitajan tehtävissä edellyttää jatkuvaa oman osaamisen kehittämistä ja omaa työtään koskevien lakien ja säädösten hallintaa. Osaaminen lisääntyy paitsi työn tekemisen kautta myös täydennyskoulutuksella.

Työnantajan tulee luoda edellytykset sille, että lähihoitaja voi osallistua tarvittavaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja kehittää itseään osana päivittäistä työtä.

Osaamisen varmistaminen

Oman työn kehittämiseen liittyy myös osaamisen varmistaminen. Osaamisen varmistaminen on osa turvallista ja vaikuttavaa hoitotyötä. Osaamisen varmistaminen on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten, kuten lähi- ja perushoitajien, osaamisen näkyväksi tekemistä erilaisten näyttöjen ja testien avulla. Osaamisen varmistamista on esimerkiksi lääkehoitoon liittyvä lääkkeidenjako ja tentti osana LOVe-koulutusta. Työpaikoilla on myös monia muita testejä ja näyttöjä, joilla eri ammattihenkilöt osoittavat hallitsevansa työnsä eri osa-alueet.

Täydennyskoulutus

Oman työn kehittäminen ja hoidon laadun varmistaminen edellyttävät paitsi itsenäistä tiedon hakemista, myös ammatillista täydennyskoulutusta. Täydennyskoulutus tukee lisäksi työhyvinvointia sekä sitoutumista ja motivaatiota työhön. Täydennyskoulutuksen avulla varmistetaan, että työntekijöillä on riittävä ja ajantasainen osaaminen potilaiden ja asiakkaiden hoitamiseksi.

Täydennyskoulutus on lakisääteistä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Työntekijällä on oikeus ja velvollisuus osallistua työnantajan maksamaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen vuosittain keskimäärin 3 - 10 päivänä. Työpaikoilla tulee laatia kehittämiskeskustelujen pohjalta työyksikkökohtaiset koulutussuunnitelmat, joiden pohjalta täydennyskoulutusta suunnitellaan ja toteutetaan. Sijaisjärjestelyt työyksiköissä olisi luotava sellaisiksi, että täydennyskoulutukseen osallistuminen on mahdollista.

SuPer kannustaa jäseniä ja heidän esimiehiään käyttämään lähihoitajakoulutuksen valinnaisia tutkinnonosia sekä alan ammatti- ja eriloisammattitutkintoja pitkäkestoisempana täydennyskoulutuksena.

Hyvinvointialueiden on huolehdittava sote-henkilöstönsä täydennyskoulutuksesta

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus, jolla edistetään sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksen suunnitelmallisuutta ja laatua, tulee voimaan 1.4.2024.

Jatkossa hyvinvointialueiden on seurattava sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstönsä ammatillista kehittymistä ja huolehdittava siitä, että henkilöstö osallistuu riittävästi oman alansa täydennyskoulutukseen. Lue lisää STM:n tiedotteesta