Miten superilaisten palkoista sovitaan?

Superilaisia koskevat työehtosopimukset päättyvät maaliskuun lopussa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Neuvottelut uusista sopimuksista ja niiden tulokset koskevat kaikkia SuPerin jäseniä.

Mistä asioista neuvotellaan?

Työehtosopimus eli TES on työntekijäjärjestön ja työnantajajärjestön välinen sopimus tietyn alan työehdoista kuten palkoista.

Neuvotteluissa sovitaan keskeisistä työehdoista. Tyypillisesti neuvoteltavia asioita ovat palkka, mutta myös muut työsuhteen ehtoihin liittyvät kysymykset. Neuvotteluissa ei kuitenkaan ratkota esimerkiksi sote-alan työpaikkojen henkilöstömitoitukseen liittyviä asioita eli sitä kuinka paljon työpaikalla ja työvuorossa on työntekijöitä.

Kuka määrittelee mitä neuvotteluissa tavoitellaan?

Sekä työntekijöillä että työnantajalla on kummallakin omat tavoitteensa neuvotteluihin.

SuPer kysyy tavoitteista jäsenistöltä ammattiosastoista. Saatujen vastausten perusteella muodostuu käsitys siitä, mitä mieltä jäsenet ovat.

Viime kädessä neuvottelutavoitteista päättää SuPerin liittohallitus.

Ketkä palkoista ja työsuhteen ehdoista neuvottelevat superilaisten puolesta?

Neuvotteluja käydään sopimusaloittain. Neuvottelemassa ovat ammattiliitot ja niiden muodostamat neuvottelujärjestöt.

Kuntasektorilla neuvottelemassa ovat Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry ja muut pääsopijajärjestöt sekä KT Kuntatyönantajat.

KoHoon kuuluvat SuPerin lisäksi Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy ja Suomen Palomiesliitto SPAL.

Yksityisellä sektorilla neuvottelevat Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry, muut työntekijöiden neuvottelujärjestöt ja työnantajan puolelta Hyvinvointiala Hali ry sekä Avaintyönantajat Avainta ry.

Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestöön kuuluvat SuPerin lisäksi Toimihenkilöliitto Erto sekä Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy.

Millainen on neuvottelujen kulku?

Kun työehtosopimukset ovat päättymässä, aloitetaan neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta. Molemmilla osapuolilla on omia tavoitteita, ja tapaamisia on sovitulla aikataululla. Ratkaisu pyritään löytämään aina ensisijaisesti neuvottelemalla.

Jos yhteisymmärrystä uudesta sopimuksesta ei löydy ja työehtosopimukset ovat päättyneet, työntekijäpuoli voi ryhtyä työtaistelutoimiin. Sopimusten voimassa ollessa vallitsee työrauha.

Milloin sopimus päättyy?

Työehtosopimuksella on aina voimassaoloaika, esimerkiksi kaksi vuotta. Superilaisten nyt voimassaolevat työehtosopimukset päättyvät 31.3.2020 sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.  

Kuntasektorilla työskentelevillä SuPerin jäsenillä on yksi työehtosopimus: Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES. Yksityisellä sektorilla työehtosopimuksia on useampia.

Mitä tarkoittaa sopimukseton tila?

Kun työehtosopimus umpeutuu, jatkuvat neuvottelut sopimuksettomassa tilassa. Vanhaa työehtosopimusta sovelletaan kuitenkin siihen asti, että uusi sopimus on solmittu ja se astuu voimaan.

Sopimuksettoman tilan aikana ei ole työrauhavelvoitetta. Se tarkoittaa, että erilaiset työtaistelutoimet ovat silloin mahdollisia.