2.12. jäsenkirje: Avaintyönantajat AVAINTES:n neuvottelutulos hyväksytty

Neuvottelutulos syntynyt

Sote ry (SuPer, Tehy ja Erto) on saavuttanut neuvottelutuloksen Avaintyönantajat AVAINTA ry:n kanssa AVAINTES:in neuvotteluissa 28.11.2022. Neuvottelutulos on hyväksytty liittojen hallinnoissa.

Neuvottelutuloksen myötä Sote ry on liittynyt AVAINTA ry:n ja muiden järjestöjen aiemmin tekemään AVAINTES:in sopimusratkaisuun. Lisäksi Sote ry on neuvotellut omaan sopimusratkaisuunsa sisältyvistä lisämääräyksistä erillisessä Avaintan Sote-tessissä.

Sopimuksenselostus jäsenilta

Sote ry järjestää jäsenillan verkossa torstaina 8.12.2022 kello 17-18, jossa sopimusratkaisua selostetaan tarkemmin. Ilmoittaudu jäseniltaan Oma SuPerin kautta ke 7.12.2022 mennessä (ks. ilmoittautumisohje).

Sopimuskauden pituus

AVAINTES:in sopimuskausi on voimassa 1.5.2022–30.4.2025. Sopimuskausi on määritelty siten, että kahden ensimmäisen vuoden palkantarkistukset on sovittu. Kolmannen vuoden palkantarkistuksista neuvotellaan myöhemmin vuonna 2024, ja mikäli niistä ei päästä yksimielisyyteen, sopimus voidaan irtisanoa päättymään 1.5.2024 lukien.

Sopimuskaudelle sovitut yleiskorotukset

  • 1.5.2022 yleiskorotus 46 euroa tai vähintään 2 %. Alle 2300 € palkkoja korotetaan 46 € ja yli 2300 € palkkoja korotetaan 2 % (korotus on jo toteutettu)
  • 1.6.2023 yleiskorotus 1,5 %

Sopimuskaudelle on sovittu kaksi paikallista järjestelyerää 

  • 1.11.2022 paikallinen järjestelyerä 0,5 % (korotus on jo toteutettu)
  • 1.6.2023 paikallinen järjestelyerä 0,4 %

Työnantajan on neuvoteltava henkilöstön edustajien kanssa paikallisen järjestelyerän käytöstä. Jos neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää erän kohdentamisesta, jos selvitys erimielisen paikallisen järjestelyerän kohdentamisesta annetaan henkilöstön edustajille ajallaan.

Sopimuskaudelle on sovittu kaksi keskitettyä kehittämiserää

Keskitettyjen erien käytöstä neuvotellaan liittotasolla erityisesti palkkausjärjestelmän kehittämiseen sekä työvoiman saatavuuteen liittyen. Eristä huomioidaan laskennallisesti tiettyjä sopimusmuutoksia.

1.6.2023 1,2 % keskitetty kehittämiserä:

  • Josta on varattu 0,5 % kustannusvaikutteisiin tekstimuutoksiin (vuosilomien B-rivin poisto, kokemuslisämääräysten 19 § 5 ja 6 momentin poisto sekä työaikajärjestelyihin liittyvät muutokset)
  • 0,7 % käytöstä neuvotellaan liittotasolla 31.3.2023 mennessä

1.2.2024 0,4 % keskitetty kehittämiserä:

  • Josta on varattu 0,1 % pakollisen ryhmähenkivakuutuksen kattamiseen
  • 0,3 % käytöstä neuvotellaan liittotasolla 31.12.2023 mennessä

Muita sopimusmuutoksia

1.8.2022 voimaan tulleen perhevapaauudistuksen vaikutukset on otettu huomioon työehtosopimustasolla.

Vuosilomamääräyksissä oleva ns. B-rivi poistuu 1.4.2023 lukien. 

Kokemuslisämääräyksiä muutetaan 1.6.2023 lukien.

Henkilöstön edustajien palkkioita tarkistetaan 3,5 %:lla 1.5.2022 lukien takautuvasti.

Varallaoloa koskeviin määräyksiin on tehty tarkennuksia liittyen työaikalaista johtuviin muutostarpeisiin.

Sote ry:n neuvottelemat lisämääräykset

Avaintan Sote-tessiin tuli KT:n yritysjaostoa koskeva kirjaus, jonka mukaan osapuolet sitoutuvat edistämään yritysjaostokelpoisten AVAINTA ry:n jäsenyhteisöjen (= julkisomisteiset sote-yritykset) siirtymistä KT:n yritysjaostoon sopimuskauden aikana. Tavoitteen toteuttamiseksi perustetaan työryhmä sopimuskaudelle. Määräyksen saaminen oli Sote ry:lle tärkeää, sillä se mahdollistaa Avainta ry:n jäsenyhteisöille hallitun siirtymisen KT:n yritysjaoston työehtosopimusten piiriin sopimuskauden aikana. Sote-alan yrityksille KT:n yritysjaostoon liittyminen tarkoittaisi käytännössä Sote-sopimuksen soveltamisalalle siirtymistä. Pidämme teitä tulevaisuudessa ajan tasalla tämän asian edistymisestä.

1.3.2023 voimaan tulevat tekstimuutokset:

  • Sote-sopimuksen kaltainen määräys siitä, että työntekijälle on annettava jaksotyössä vähintään kaksi peräkkäistä vapaapäivää kolmen viikon aikana. Määräys estää pelkkien ykkösvapaiden käytön listasuunnittelussa.
  • Arkipyhä alentaa ylityörajaa jaksotyössä eli jokainen arkipyhäpäivä alentaa työaikajakson ylityörajaa jatkossa 7 tuntia 40 minuuttia. Aiemmin arkipyhä ei ole alentanut ylityörajaa, vaan arkipyhäjaksolla on voinut syntyä lisätyötä. 1.3.2022 alkaen lisätyötä voi syntyä jaksotyössä vain osa-aikaiselle työntekijälle.

Neuvottelukierros oli poikkeuksellisen pitkä ja haastava, mutta nyt työrauha on saavutettu. Kiitämme teitä jäseniä kärsivällisyydestä ja toivotamme kaikille rauhallista joulun aikaa!

Sopimusterveisin,

Jukka Parkkola  
Sopimusneuvottelija  
SuPer ry

Niina Poijärvi
Juristi
Tehy ry

Sinikka Strömmer
Lakimies
ERTO ry