2.12. jäsenkirje Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n vuokrattaville työntekijöille: Neuvottelutulos hyväksytty

Neuvottelutulos on syntynyt

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n vuokrattavia työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen (SEURETES) neuvotteluissa on saavutettu neuvottelutulos 29.11.2022. Osapuolten hallinnot ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen, joten työehtosopimusratkaisu on nyt julkinen.

Sopimuskauden pituus

SEURETES:in sopimuskausi on voimassa 1.12.2022–30.4.2025. Sopimuskausi on määritelty siten, että kahden ensimmäisen vuoden palkantarkistukset on sovittu. Kolmannen vuoden palkantarkistuksista neuvotellaan myöhemmin vuonna 2024, ja mikäli niistä ei päästä yksimielisyyteen, sopimus voidaan irtisanoa päättymään 1.5.2024 lukien.

Sopimuskaudelle sovitut palkankorotukset

Sopimuskauden palkankorotukset on sovittu samoilla kustannusvaikutuksilla kuin Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimuksen (AVAINTES) palkankorotukset. Korotuksissa on huomioitu se, että ensimmäinen palkankorotus maksetaan myöhemmin kuin AVAINTESin ensimmäiset korotuserät.

Yleiskorotukset

Yleiskorotus 1.12.2022 lukien

  • Liitteen A tuntipalkkoja korotetaan 1.12.2022 lukien 3,5 % liitteessä esitetyllä tavalla
  • 1.12.2022 työssä olevan työntekijän tuntipalkkaa korotetaan vastaavasti

Yleiskorotus 1.6.2023 lukien

  • Liitteen A tuntipalkkoja korotetaan 1.6.2023 lukien 1,9 % liitteessä esitetyllä tavalla
  • 1.6.2023 työssä olevan työntekijän tuntipalkkaa korotetaan vastaavasti

Sopimuskaudelle on sovittu kaksi kehittämiserää/paikallista järjestelyerää

Kehittämiserä ja paikallinen järjestelyerä 1.5.2023

  • Osapuolet ovat sopineet 0,7 % keskitetysti jaettavasta kehittämiserästä. Kehittämiserästä neuvotellaan liittotasolla 31.3.2023 mennessä. Mikäli liittotason osapuolet eivät pääse kohdentamisesta yksimielisyyteen, taulukkopalkkoja korotetaan vastaavasti.
  • Käytössä on paikallinen järjestelyerä 0,5 %, josta neuvotellaan viimeistään 31.3.2023 mennessä. Mikäli työnantaja ja henkilöstön edustajat eivät pääse kohdentamisesta yksimielisyyteen, taulukkopalkkoja korotetaan vastaavasti.
  • Kohdentamistavoitteena ovat työvoiman saatavuuden parantamiseen liittyvät toimenpiteet.

Kehittämiserä tai paikallinen järjestelyerä 1.2.2024

  • Osapuolet ovat sopineet 0,4 % keskitetysti jaettavasta kehittämiserästä. Kehittämiserän ensisijaisia kohdentamistavoitteita ovat työvoiman saatavuuden parantamiseen liittyvät toimenpiteet.
  • Liittotasolla neuvotellaan em. jakoperusteesta ja sen toteuttamisperiaatteista 1.9.2023 mennessä. Mikäli liittotasolla päätetään erän jakamisesta paikallisesti, työnantajan ja henkilöstön edustajien tulee käydä neuvottelut viimeistään 30.11.2023 mennessä.
  • Mikäli osapuolet eivät pääse kohdentamisesta yksimielisyyteen, taulukkopalkkoja korotetaan vastaavasti. 

Neuvottelukierros on ollut pitkä ja haastava, mutta nyt työrauha on vihdoin saavutettu. Kiitos jäsenille kärsivällisyydestä ja rauhallista joulun aikaa!

Sopimusterveisin,

Jukka Parkkola                                                                   
Sopimusneuvottelija
SuPer ry