Kuntasektori: lakko-ohjeet

Huom! Tätä sivua on päivitetty ja täydennetty 26.9. klo 14.47.

SuPer ja Tehy vahvistavat: Oulun kaupungin kotihoidon lakko alkaa 27.9.

Neljän vuorokauden mittainen lakko Oulun kaupungin Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen Kontinkankaan-Myllyojan kotihoidossa toteutetaan tiistaina 27.9.2022 klo 00.01 alkaen. Lue mediatiedote

SuPerin jäsenille, joita lakko koskee, on lähetetty 23.9. jäsenkirje asiasta.

SuPerin lakko-opas jäsenille


Lakkoa koskevat usein kysytyt kysymykset vastauksineen:


TOIMEENTULO

Maksaako työnantaja palkkaa lakon ajalta?

Työnantaja ei maksa palkkaa lakon ajalta. Sen sijaan, mikäli lakon aikana erääntyy jo ansaittu palkka, on se maksettava normaalisti. SuPer maksaa lakkopäiviltä lakkoon osallistuville jäsenilleen lakkoavustusta, katso seuraava kysymys (Maksaako liitto minulle lakkoavustusta).

Maksaako liitto minulle lakkoavustusta?

Lakkoavustusta haetaan lakon päättymisen jälkeen. Avustuksen hakeminen tapahtuu lakkoavustus.fi sivustolla ja sinne pääsee osoitteella: https://super.lakkoavustus.fi/lakko


Sivustolla on käytössä vahva tunnistautuminen pankkitunnusten kautta.

Lakkolaisten jäsentiedot siirretään jäsenrekisteristä, joten on erittäin tärkeää, että kaikki ovat käyneet päivittämässä jäsentietonsa ajoissa.

Avustusta saa hakea vain, jos on osallistunut lakkoon. Jos huomataan, että lakkoavustusta on haettu väärillä perusteilla, tulee se aiheuttamaan toimenpiteitä.

Lakkoavustuksen suuruus on 140 € seitsemänä päivänä viikossa. Lakkoavustus on lainsäädännön mukaan veronalaista tuloa siltä osin, kun se ylittää 16 euron suuruuden päivässä (TVL 88 §).

Seuraathan liiton viestintää lakon alkamisesta ja päättymisestä sekä lakkokohteista. Lakkoavustuksen maksupäivämäärät tarkentuvat myöhemmin, joten seuraathan liiton viestintää.

(Tarkat ohjeet avustuksen hakemiseen toimitetaan lakkokohteiden jäsenille ja paikallisjohdoille.)

Voinko saada toimeentulotukea lakon aikana?

Lakon aikana on mahdollista saada myös Kelasta haettavaa toimeentulotukea, mikäli toimeentulotuen saamisedellytykset täyttyvät. Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Sitä voi saada tilanteissa, joissa henkilön tai perheen tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Tuen saamisoikeutta arvioitaessa otetaan huomioon kaikki perheen käytettävissä olevat tulot.

Voiko työnantaja poistaa minulta luontoisetuja, esimerkiksi työpuhelimen?

Työnantaja voi poistaa luontoisetuja käytöstä lakon ajalta (tyypillisesti matkapuhelin). Tähän jäsenen on syytä varautua jo ennen lakkoa hankkimalla esimerkiksi varapuhelin ja prepaid-liittymä. Tämä numero on myös syytä toimittaa liittoon sekä luottamusmiehen tietoon.

Mikäli käytössäsi on asuntoetu, työnantaja ei voi poistaa sitä työtaistelun ajaksi.


TYÖSUHDE

Voiko työnantaja irtisanoa minut, koska osallistun lakkoon?

Työnantajalla ei ole oikeutta irtisanoa tai purkaa työsopimusta työtaisteluun osallistumisen takia, jos työtaistelu on liiton tai ammattiosaston toimeenpanema. Työtaistelun muodolla ei ole merkitystä.

Työnantaja ei saa toimia syrjivästi tai epätasapuolisesti niiden henkilöiden valitsemisessa, joiden työsuhteen päättämistä se harkitsee. Työsuhteen päättäminen työtaisteluiden yhteydessä on erittäin harvinaista. Tällaisessa tapauksessa on syytä ottaa välittömästi yhteyttä liittoon.

Työntekijöillä on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva työsopimus milloin vain, myös lakon aikana.

Lakko ei muuta työnantajan oikeutta irtisanoa työsuhdetta työtaistelun aikanakin, esim. tuotannollisin ja taloudellisin perustein. Irtisanomisperuste tai irtisanomisen kohdistuminen ei saa olla syrjivää, esim. perusteettomasti vain liittoon kuuluviin työntekijöihin kohdistuvaa.

Kaikissa työtaistelun aikana tapahtuvissa työnantajan puolelta tapahtuvissa irtisanomisisissa on hyvä olla yhteydessä SuPerin edunvalvontaan.

Voiko määräaikainen työsopimus päättyä lakon aikana?

Lakko ei vaikuta määräaikaisen työsopimuksen pituuteen. Määräaikainen työsopimus päättyy aina sovitun määräkauden päättyessä, elleivät sopimuskumppanit nimenomaan sovi työsuhteen jatkamisesta.

Olen koeajalla, voiko työnantaja purkaa työsopimukseni?

Koeajan aikana kumpikin sopimuspuoli voi purkaa työsopimuksen ilman mitään erityistä syytä.

Koeaikapurkua ei saa kuitenkaan tehdä syrjivillä tai muuten koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Tämä on voimassa myös lakon aikana.

Työantaja ei saa lakon aikanakaan purkaa työsuhdetta esimerkiksi ammattiyhdistystoiminnan vuoksi. Mikäli epäilet syyn olevan syrjivä, ota yhteyttä SuPerin edunvalvontayksikköön.

Olen jäänyt sairauslomalle ennen lakkoa tai lakon aikana, maksaako työnantaja minulle palkan?

1. Jos sairaus alkaa ennen lakkoa ja päättyy lakon päättymisen jälkeen, palkka maksetaan koko sairausajalta, mikäli työnantajalla muutoin on velvollisuus maksaa palkkaa koko sairausajalta.

2. Jos sairaus alkaa ennen lakkoa ja päättyy lakon aikana, palkka maksetaan myös niiltä sairausajan päiviltä, jotka osuvat päällekkäin lakon kanssa. Jos työntekijä tällaisessa tilanteessa sairauslomastaan huolimatta ilmoittautuu lakkolaiseksi ja toimii lakon yhteydessä aktiivisesti esim. lakkovahtina, saattaa tulla kyseeseen tilanne, että hänen katsotaan olevan lakossa ja sairasloma-ajan palkkaa ei makseta lakon ajalta (KKO 1994:30). Sairasloman päätyttyä työntekijä on lakossa.

3. Jos sairaus alkaa lakon aikana, on työntekijä lakossa. Sairausajan palkkaa ei makseta lakon ajalle osuvilta sairauspäiviltä. Toisaalta myöskään aika, jolta työantaja on velvollinen maksamaan sairausajan palkka, ei kulu lakon aikana. Jakson laskeminen aloitetaan vasta lakon päättymisestä eli siitä hetkestä, josta alkaen työntekijä saa sairausajan palkkaa (TT:1980–152).

Minut on lomautettu/lomautetaan, miten lakko vaikuttaa tähän?

Lomautuksessa menetellään pääosin samojen periaatteiden mukaan kuin edellä on selvitetty sairaustapausten osalta. Jos lomautus alkaa ennen lakkoa ja päättyy sen jälkeen, työntekijä on koko ajan lomautettuna.

Jos lomautus alkaa ennen lakkoa ja päättyy lakon aikana, henkilö on lakossa lomautuksen päättymisen jälkeen. Jos lakko alkaa ennen lomautusta, on henkilö lakossa koko lakon ajan, riippumatta siitä milloin lomautusilmoitus on annettu.

Miten lakko vaikuttaa vuosilomaani, lomarahaani tai vuosiloman kertymiseen?

Mikäli vuosiloma ja lakko menevät päällekkäin noudatetaan aikaprioriteettiperiaatetta siten, että ratkaisevaa on se kumpi (lakko vai vuosiloma) on konkreettisesti alkanut ensin.

Jos lakko alkaa sen jälkeen, kun työnantaja on ilmoittanut vuosiloman ajankohdan, mutta ennen kuin vuosiloma on alkanut, työntekijä ei ole vuosilomalla lakon aikana, vaan hän on lakossa koko lakon kestoajan. Vuosiloma siirtyy myöhemmin annettavaksi.

Vuosilomalain mukaan työnantaja määrää loman ajankohdan vuosilomalain antamissa puitteissa (pääsääntö kesäloma 2.5.–30.9. ja talviloma 1.10.–30.4). Työneuvoston kannan mukaan vuosilomaa ei voi määrätä alkamaan lakon aikana.

Lakon alkaminen ei keskeytä ennen lakkoa alkanutta vuosilomaa. Näissä tapauksissa vuosilomapalkka maksetaan normaalisti. Vuosiloman ajalta kertyy myös normaalisti uutta lomaa, koska työntekijä on pois työstä vuosiloman vuoksi.

Työstä poissaoloaikaa lakon vuoksi ei katsota työssäoloajan veroiseksi eikä se siten kerrytä vuosilomaa. Jos poissaolon katsotaan johtuvan muusta syystä, lomaa kertyy siten kuin kyseisen poissaoloperusteen mukaan muutoinkin. Jos työntekijä on esimerkiksi kutsuttu hätätyöhön lakon aikana, maksetaan tältä ajalta tehdyn työajan palkkaa ja näiltä työpäiviltä kertyy myös uutta vuosilomaa.

KVTES:n IV luvun 18 §: 3 mom: ”Lomarahaa ei makseta lomalta tai sen osalta, jos viranhaltija/työntekijä on välittömästi ennen loman tai sen osan alkamista tai välittömästi loman tai sen osan päätyttyä ollut lakossa tai muuten virantoimituksesta/työstä poissa luvattomasti tai ilman pätevää syytä.”

Miten lakko vaikuttaa varhennettuun vanhuuseläkkeeseen?

Voit kysyä asiaa Kevasta, puh. 020 614 2837.

Olen jo sopinut jääväni opintovapaalle lakon aikana, voiko työnantaja perua tai siirtää opintovapaatani?

Sovitun opintovapaan ehtoihin lakko ei vaikuta. Opintovapaa määräytyy opintovapaalain ja -asetuksen mukaan.

Olen sopinut jääväni työvapaalle. Voinko vielä perua työvapaani tai voiko työnantaja sen perua?

Lakko ei vaikuta sovittuun työvapaaseen tai virkavapaan ehtoihin. Mikäli työvapaasta on sovittu jo ennen lakkoa, niin työvapaa toteutuu sovitusti. Työvapaan aikana työntekijä ei ole lakossa, vaan hän on työvapaalla. Työvapaalla tarkoitetaan työnantajan harkinnanvaraista palkatonta vapaata.

Voiko lakko vaikeuttaa pääsyäni vuorotteluvapaalle?

Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että 13:n välittömästi vuorotteluvapaata edeltäneen kuukauden aikana tulee olla 12 kuukautta töissä. Mikäli lakko tai useampi lakko ennen vuorotteluvapaata kestää yli kuukauden, vuorotteluvapaan saamisen ehto ei täyty. Tällaisissa tilanteissa vuorotteluvapaalle jäävän tulee olla yhteydessä luottamusmieheensä tai lakon keskusjohtoon ja tehdä selvitys tilanteesta.

Voinko saada työttömyyspäivärahaa lakon aikana?

Työntekijälle ei makseta työttömyyspäivärahaa, jos hän on työttömänä lakon vuoksi, katso kohta lakkoavustus. Työttömyyspäivärahaa ei makseta lakon aikana työntekijälle, jos työnantaja on irtisanonut tai purkanut työsopimuksen millä tahansa perusteella ja työntekijän työsuhde ehtii päättyä lakon kestäessä. Tämä edellyttää, että työntekijä on työsuhteen päättymispäivänä osallistunut lakkoon. Toinen vaihtoehto on, että määräaikainen työsuhde päättyy lakon aikana, ja että työntekijä on työsuhteen päättymispäivänä osallistunut lakkoon.


SUOJELUTYÖ, HÄTÄTYÖ JA LAKI TERVEYSDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖISTÄ

Mitä tarkoittaa lakonalainen työ?

Työt menevät lakkoon ja kaikkien, jotka tekevät lakonalaista työtä, tulee pidättäytyä työn tekemisestä. Liittoon kuulumisella ei ole merkitystä. SuPerin jäsenelle ei ole sallittua tehdä lakonalaista työtä ilman erillistä työlupaa.

Mitä on suojelutyö?

Suojelutyö on työtä, joka on välttämätöntä kansalaisten hengen tai terveyden vaarantumisen ehkäisemiseksi tai omaisuuden suojelemiseksi, joka lakon johdosta vaarantuu.

Suojelutyövelvoite koskee vain virkasuhteisia työntekijöitä. Ns. potilasturvallisuuslaki velvoittaa käymään suojelutyöneuvottelut. Mikäli suojelutyöstä ei päästä sopuun, Aluehallintovirasto määrittelee suojelutyön tarpeen. Suojelutyöneuvotteluiden perusteella työsuhteiset työntekijät voivat tehdä suojelutyötä. SuPerilaiset eivät kieltäydy suojelutyöstä.

Työnantaja maksaa palkan suojelutyötä tekeville työntekijöille.

Minua vaaditaan tulemaan vapaa-ajalta työhön terveydenhuollon ammattilaisista annettuun lakiin vedoten, mitä teen? 

Lain mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön tulee aina antaa kiireellisen hoidon tarpeessa olevalle apua. Tämä ei kuitenkaan tarkoita velvollisuutta olla työnantajan käytettävissä jatkuvasti. Työntekijän velvollisuus työsopimuksessa mainittuun työhön rajoittuu työvuoroluettelossa mainittuun työaikaan tai varallaoloon. Vapaa-ajalla ollessaan terveydenhuollon ammattilaisella on velvollisuus auttaa siviiliolosuhteissa kiireellisen hoidon tarpeessa olevia sivullisia esim. onnettomuustilanteissa.

Mitä tarkoittaa hätätyö?

Hätätyö on työtä, johon työnantaja voi määrätä työntekijän ilman työntekijän suostumusta. Työnantaja voi teettää hätätyötä vain, jos ennalta-arvaamaton tapahtuma on aiheuttanut tai vakavasti uhkaa aiheuttaa keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tavalla, joka vaarantaa hengen, terveyden tai omaisuuden, eikä työtä voi siirtää myöhemmin suoritettavaksi. Hätätyön teettämisen edellytykset määritellään työaikalain (872/2019) 19 §:ssä.

Hätätyötä teettävän työnantajan on välittömästi tehtävä kirjallinen ilmoitus hätätyöstä aluehallintovirastoon. Ilmoituksessa on mainittava hätätyön syy, laajuus ja oletettu kesto. Ilmoituksessa on oltava myös työntekijöiden luottamusmiehen lausunto, tai milloin luottamusmiestä ei ole valittu, työsuojeluvaltuutetun lausunto.

Hätätyötä teettäessä työnantaja saa pidentää tavanomaista työaikaa siinä määrin kuin ennalta arvaamattoman uhan torjuminen sitä vaatii, kuitenkin enintään kahden viikon ajan.

Laillinen lakko ei ole yksinään peruste hätätyön teettämiselle. Lakon aikana hätätyö edellyttää esimerkiksi suuronnettomuutta tai muuta vastaavaa hyvin poikkeuksellista tilaa.