Pakkotyölaki

Eduskunta hyväksyi 19.9.2022 määräaikaisen lain välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamisesta työtaistelun aikana, eli ns. pakkotyölain. Laki on voimassa 31.1.2023 saakka.

Pakkotyölain vaikutukset tilapäisen siirron kieltoon ja ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon

SuPer on jo aiemmin julistanut tilapäisen siirron kiellon ja ylityö- ja vuoronvaihtokiellon koko kuntasektorille. Nämä työtaistelutoimet ovat edelleen voimassa. Pakkotyölaki ei ole tuonut näihin muutoksia.

Työnantaja ei voi pakkotyölain nojalla muuttaa superilaisten työtehtäviä, työskentelypaikkaa tai vahvistettua työvuoroluetteloa em. kieltojen ollessa voimassa.

Neuvottelut suojelutyöstä ennen lakkoa tai joukkoirtisanoutumista

Pakkotyölaki edellyttää uhkasakon uhalla, että SuPerin ja Tehyn on neuvoteltava työtaistelun aikana annettavasta suojelutyöstä. Jos neuvotteluissa suojelutyöstä ei päästä sopimukseen, aluehallintovirasto (AVI) voi työnantajan pyynnöstä siirtää työtaistelun alkua viikolla. Siirto voidaan toistaa neljä kertaa.

Työntekijän pakottaminen työhön

Työnantajan hakemuksesta aluehallintovirasto (AVI) voi määrätä lakkoon osallistuvan työntekijän osallistumaan asiakas- ja potilasturvatyöhön.

AVI voi määrätä myös työtaistelutoimenpiteenä irtisanoutuneen takaisin töihin aiemmalle työnantajalleen.

 • Määräys voidaan antaa enintään kahdeksi viikoksi kerrallaan, mutta se voidaan uusia.
 • Määräyksessä on ilmoitettava työn alkamisajankohta, kesto, toimintayksikkö ja yksilöitävä pääasialliset tehtävät.
 • Työntekijä voidaan määrätä potilasturvatyöhön myös muualle kuin omaan työyksikköön.
 • Asiakas- tai potilasturvatyöhön määrätylle pitää toimittaa siitä tiedoksianto henkilökohtaisesti tai postitse. Vastaanottajan henkilöllisyys on varmistettava. Jos henkilöllisyyttä ei voida varmistaa, voidaan tiedoksianto toteuttaa haastemiehen välityksellä.
 • AVI voi antaa määräyksen, vaikka joukkoirtisanoutumiseen osallistunut työntekijä olisi jo työsuhteessa uuteen työnantajaan.
 • Uusi työnantaja ei saa päättää työsuhdetta sen vuoksi, että työntekijä saa määräyksen asiakas- ja potilasturvatyöhön vanhalle työnantajalle.
 • Työmääräys ei saa aiheuttaa huomattavaa haittaa irtisanoutuneen mahdolliselle uudelle työnantajalle.
 • Joukkoirtisanoutuneelle määräys voidaan antaa myös toiseen yksikköön kuin siihen, jossa työntekijä on ennen irtisanoutumista työskennellyt. Työn tulee kuitenkin olla sellaista, että se vastaa henkilön osaamista ja ammattitaitoa.

Pakkotyölaki ja työntekijän oikeudet

 • Työntekijälle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen määräystä tehdä asiakas- ja potilasturvatyötä (työmääräys).
 • Määrättävän työtehtävän tulee vastata työntekijän osaamista ja ammattitaitoa.
 • Työmääräys ei saa olla työntekijän henkilökohtaisen tilanteen kannalta kohtuuton. Siinä on huomioitava työntekijän henkilökohtaiset olosuhteet ja perhetilanne.
 • Jos asiakas- ja potilasturvatyön tekemisestä aiheutuu poikkeuksellisia kustannuksia, kuten työmatkakulut ja mahdolliset majoituskustannukset, työntekijällä on oikeus korvaukseen.
 • Työntekijällä on oikeus 1,3 kertaiseen korvaukseen verrattuna normaalin säännöllisen ajan palkkaan. Lisä- ja ylityökorvaus lasketaan 1,3 kertaisen korvauksen perusteella.
 • Ammattiosastolle on varattava tilaisuus lausua ennen työnantajan esitystä asiakas- ja potilasturvatyöstä aluehallintovirastolle. AVI voi kuitenkin antaa määräyksen, vaikka sitä vastustettaisiin. 

Tutustu myös:


www.superliitto.fi/neuvottelukierros