Suojaa ja suojaudu koronavirukselta

Miten valmiuslaki ja koronavirustilanne vaikuttavat superilaisten työpaikoilla?

SuPer päivittää tälle sivulle tietoa tilanteeseen liittyen. Päivitämme ohjeita ja sivuja tarvittaessa useita kertoja päivässä. Usein kysytyistä kysymyksistä löydät vastaukset seuraaviin aiheisiin:


Valmiuslain nojalla voimassa olleet asetukset kumottu

Hallitus on arvioinut 15.6., että koronavirusepidemia on hallittavissa viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin, eikä valmiuslakia enää tarvita. Poikkeusolot päättyivät 16.6.


Koronaviruksen ehkäiseminen

Useimmilta työpaikoilta löytyy ohjeistus koronaviruksen ehkäisemiseksi. Hygieniaohjeiden lisäksi toimintaohjeet voivat liittyä esimerkiksi matkustamiseen, altistuneiden karanteeniin ja sairauspoissaoloihin.

SuPer on aiemmin ohjeistanut luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja koronavirukseen liittyen. Käänny tarvittaessa oman luottamusmiehesi puoleen.


Ilmoita puuttuvista henkilönsuojamista lomakkeella

Työnantaja vastaa työpaikan työturvallisuudesta sekä asiakas- ja potilasturvallisuudesta.

Koronavirustilanteessa sosiaali- ja terveysministeriö, THL ja Työterveyslaitos ovat antaneet ohjeita henkilönsuojaimien kuten suu-nenäsuojuksien käytöstä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Työnantajan velvollisuus on noudattaa suojaimien osalta kulloinkin voimassa olevaa viranomaisohjeistusta.

SuPer on laatinut jäsentensä käyttöön lomakkeen, jolla voit yksin tai voitte työyhteisönä yhdessä ilmoittaa henkilönsuojaimien puuttumisesta työpaikalla. Lomaketta voi käyttää tilanteessa, jossa työnantaja velvoittaa työntekijän suorittamaan työtehtäviä, vaikka työpaikalla ei ole käytössä viranomaismääräysten mukaisia suojaimia tai ohjeita niiden käytöstä.

Täytettävän lomakkeen löydät tästä

Täytettyyn ja tulostettuun lomakkeeseen tulee sekä työntekijän että työnantajan allekirjoitukset. Tarkemmat täyttö- ja toimintaohjeet löydät lomakkeesta. Tarkoitus on, että yksi lomakkeen kopio lähetetään SuPeriin.

Työnantaja on viimeistään lomakkeen saatuaan tullut tietoiseksi työntekijän henkilönsuojaimissa havaitsemista puutteista, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijän, asiakkaan tai potilaan turvallisuudelle tai terveydelle. Työnantajan tulee kertoa ilmoituksen tehneelle työntekijälle ja työsuojeluvaltuutetulle mihin toimenpiteisiin esille tulleessa asiassa on ryhdytty tai aiotaan ryhtyä.

SuPer saa lomakkeen avulla tärkeää tietoa suojaintilanteesta

On tärkeää, että SuPer saa tietoa siitä, miten työpaikoilla noudatetaan voimassa olevien viranomaisten ohjeistuksia suojaimiin liittyen. Täytettyjen lomakkeiden kautta saadaan laajasti tietoa siitä, mikä tilanne työpaikoilla on suojainten käytön osalta sekä siitä, miten työnantaja on huolehtinut työntekijöiden työturvallisuudesta. Toivomme, että työntekijät täyttävät rohkeasti lomakkeen, jos suojaimia puuttuu työpaikalta. Voitte täyttää lomakkeen yhdessä työyksikkönä.


Jos kuulut riskiryhmään

Laki suojelee työntekijää. Jos työntekijällä on perussairauksia, jotka heikentävät vastustuskykyä, tulisi hänellä olla mahdollisuus siirtyä tarvittaessa toisiin työtehtäviin. Keskustele asiasta työterveyshuollon ja oman esimiehesi kanssa.


Tiedotteet ja kannanotot

Blogit

 

SuPer-lehti ja ajankohtaiset


Alta löydät suoria linkkejä viranomaisohjeisiin. Koronaviruksen ja muiden infektioiden torjuntaan liittyvät ammattilaisten ohjeistukset ovat kootusti saatavilla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilla.


Ohjeet työntekijöille uuden koronaviruksen tartunnan ehkäisyyn

THL: Hengityksensuojaimien käyttö

Työterveyslaitoksen toimintaohje työntekijöille uuden koronaviruksen tartunnan ehkäisyyn

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi käytettävien henkilökohtaisten suojainten käyttö voi lisätä terveyden- ja sosiaalihuollon työntekijöiden riskiä kuumuudesta aiheutuville terveyshaitoille. Kuumassa työskentelystä ja sen haitoilta suojautumisesta löytyy lisätietoa Työterveyslaitoksen sivuilta.


Koronavirustartuntojen torjunta pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on laatinut ohjeet, joita voidaan soveltaa sosiaalihuollon toimintayksiköissä, jotka tarjoavat pitkäaikaista hoitoa ja hoivaa esimerkiksi ikääntyneille ja vammaisille: Koronavirustartuntojen torjunta pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä.

Sosiaali- ja terveysministeriö ohjeistaa sosiaalihuollon ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköitä koronavirustilanteessa


Vammaispalveluiden koronatieto kootusti

THL: Koronavirus ja vammaispalvelut


STM: Liikkumisvapautta sosiaalihuollon toimintayksiköissä voidaan rajoittaa tarvittaessa

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut sosiaalihuollon toimintayksiköille ohjeen siitä, miten tartuntatautilaki ja valmiuslaki vaikuttavat liikkumisvapauteen.

Lue STM:n ohje liikkumisvapauden rajoittamisesta


Ohjeet kotiin annettavissa palveluissa

THL: Koronavirustartuntojen torjunta kotihoidon palveluissa päivitetty 24.6.

Työterveyslaitos: Ohje kotihoidon työntekijöiden suojaamiseen

STM: Ohje kotiin annettavista palveluista koronavirustilanteessa


STM: Vainajien käsittelyohjeet varmistetussa tai epäillyssä COVID-19-infektiossa

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet, joita voidaan soveltaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä, vanhusten ja vammaisten pitkäaikaista hoitoa ja hoivaa tarjoavissa palveluyksiköissä, hautaustoimistoissa ja poliisin kuolemansyyn selvittämiseen liittyvissä tehtävissä.

Lue STM:n ohje vainajien käsittelyyn


THL: Ohje suun terveydenhuollon yksiköille COVID-19-epidemian aikana

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohje suun terveydenhuollon yksiköille.


STM: Yhdenvertaisuus toteutuu koronavirustilanteessa

Sosiaali- ja terveysministeriö korostaa, että myös poikkeusoloissa kuntien on turvattava sote-asiakkaiden oikeus saada tarvitsemansa palvelut yksilöllisiä tarpeita vastaavasti.

Lue lisää yhdenvertaisuudesta


STM: Saavutettavaa ja monikielistä koronavirustietoa

Sosiaali- ja terveysministeriö on koonnut kysymyksiä ja vastauksia, jotka liittyvät esimerkiksi selkosuomeksi, viittomakielellä ja monikielisesti tehtyyn koronavirusviestintään.

Linkit saavutettavuudesta STM:n sivuilla


THL: Huoli ja jaksaminen koronaepidemian aikana

On normaalia, että koronaviruksen leviäminen herättää huolta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on koonnut ohjeita hyvinvointiin.

Tutustu ohjeisiin, joilla omaa ja läheisten pelkoa ja huolta voi lievittää


Koronaepidemiatoimet ja varautuminen varhaiskasvatuksessa

Koronaepidemiatoimet ja varautuminen Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla (minedu.fi)