Lomautus ja irtisanominen koronatilanteessa

Päivitetty 30.11.

Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan aloitteesta tapahtuvaa työnteon ja palkanmaksun keskeyttämistä, kun työsuhde pysyy voimassa. Työnantaja saa lomauttaa työntekijän vain laissa säädettyjen perusteiden täyttyessä. Työntekijä voidaan lomauttaa määräajaksi tai toistaiseksi: työnteko voidaan keskeyttää kokonaan tai lyhentää työntekijän säännöllistä työaikaa siinä määrin kuin se perustellusti on välttämätöntä. Lomautuksen jälkeen työntekoa jatketaan entisin ehdoin. Lomautukset ja irtisanomiset ovat vasta viimeinen vaihtoehto koronatilanteessa. Ensisijaisesti on pyrittävä selvittämään, löytyykö muuta työtä tai koulutusta.

Yleisten kysymysten lisäksi alla on myös erilliset ohjeet yksityisen sektorin ja kunta-alan työntekijöille. Keväällä tehtiin muutoksia myös irtisanomisen ehtoihin sekä työttömyysturvaan.

Yksityissektorin ohjeet lomautustilanteisiin

Voimassa olevaan työlainsäädäntöön on tehty väliaikaisia muutoksia (pdf) lomautuksiin yksityisellä sektorilla. Muutokset ovat voimassa 1.4.−31.12.2020. Nämä väliaikaiset lakimuutokset koskevat vain yksityissektorilla työskenteleviä työntekijöitä. Väliaikaisten lakimuutosten tavoitteena on, että yritys voi selviytyä koronavirusepidemian aiheuttamista taloudellisista vaikeuksista. 

Lomautusilmoitusaika 5 päivää

Väliaikaisen lakimuutoksen (pdf) mukaan 14 päivän lomautusilmoitusaikaa lyhennetään viiteen (5) päivään. Ilmoitus on annettava henkilökohtaisesti. Jos ilmoitusta ei voida toimittaa henkilökohtaisesti, sen saa toimittaa kirjeitse tai sähköisesti samaa ilmoitusaikaa noudattaen. Työnantajan on maksettava työntekijälle palkkaa lomautusilmoitusajalta eli viideltä päivältä.

Myös määräaikaiset työntekijät voidaan lomauttaa  

Väliaikaisen lakimuutoksen (pdf) mukaan määräaikainen työntekijä saadaan lomauttaa samalla tavalla kuin vakituisessa työsuhteessa oleva työntekijä.

Sekä vakituinen että määräaikainen työntekijä voidaan lomauttaa, kun

  1. työnantajalla on taloudellinen tai tuotannollinen peruste irtisanoa työsopimus tai
  2. työ ja työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti (tilapäinen = lomauttamisen arvioitu kesto enintään 90 päivää).

Työnantaja ei saa kuitenkaan lomauttaa työntekijää, jos työnantajalla on tarjota muuta työntekijälle sopivaa työtä tai työntekijä voidaan kouluttaa toisiin tehtäviin.

Myös oppisopimusopiskelija voidaan lomauttaa.  

Myös määräaikaisella työntekijällä on lomautuksen aikana oikeus päättää työsuhde ilman irtisanomisaikaa.

Lomautustilanteessa työntekijällä on oikeus työttömyysturvaan.

Yt-neuvotteluaika lomautustilanteissa 5 päivää

Väliaikaisella lakimuutoksella (pdf) lomautusta koskeva neuvotteluaika lyhennetään viiteen (5) päivään eli neuvotteluita on käytävä viiden päivän ajan. Tämän jälkeen työnantaja voi antaa lomautusilmoituksen. Tämä viiden päivän neuvotteluaika koskee kaikkia lomautuksia.

Neuvotteluajasta voidaan työnantajan ja työntekijöiden edustajan tai työntekijöiden kesken sopia. SuPer ei suosittele sopimaan viittä päivää lyhyemmästä neuvotteluajasta.

Jos yt-neuvottelut on jo aloitettu ennen kuin väliaikainen laki on tullut voimaan (1.4.2020), riittää viiden päivän neuvotteluaika eli neuvotteluajan ei tarvitse olla pidempi. Neuvotteluaika voi kuitenkin olla pidempi, jos niin sovitaan.

Jos yt-neuvottelut ovat alkaneet ja jatkuvat väliaikaisen lain voimassaolon päättymisen (31.12.2020) jälkeen, riittää viiden päivän neuvotteluaika. Neuvotteluaika voi kuitenkin olla pidempi, jos niin sovitaan.

Kunta-alan ohjeet lomautustilanteisiin

Väliaikaiset lakimuutokset eivät käsityksemme mukaan koske kunta-alaa. Kunta-alan lomautustilanteisiin ei ole tullut koronavirukseen liittyviä lakimuutoksia. Korostamme, että lomautukset ja irtisanomiset ovat vasta viimeinen vaihtoehto koronatilanteessa. Ensisijaisesti on pyrittävä selvittämään, löytyykö muuta työtä tai koulutusta.

Lomautusopas: Kuntatyönantaja lomauttaa minut (5/2020)

Kuntatyönantaja voi lopettaa palkanmaksun, jos työtä ei ole

Työntekijällä on oikeus saada palkkansa enintään 14 päivän ajan hänen ollessa estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen, hänestä tai työnantajasta riippumattoman, syyn vuoksi (Työsopimuslain 2 luku, 12 §, 2 momentti). Tällöin ei sovelleta lomauttamista koskevia määräyksiä.

Kuntatyönantajat KT:n tulkinnan mukaan määräyksen edellytykset täyttyvät koronapandemian vuoksi ainakin hallituksen linjauksen mukaan suljetuissa yksiköissä.

Määräys koskee työnteon estymistä työsopimuksen osapuolista riippumattomista syistä. Työnantajan sinänsä pitää varautua toimintaan kuuluviin normaaleihin häiriöihin, kuten tavallisiin sairaudesta johtuviin poissaoloihin.

KT:n ohjeen mukaan neljäntoista päivän määräaika lasketaan ensisijaisesti työnteon esteen alkamisesta (esim. 18.3.). Mikäli palkansaajalle järjestyy esimerkiksi viikoksi töitä toisessa työpisteessä, aika lasketaan tämän työn päättymisestä. Myös esimerkiksi työ- tai virkavapaan päättyessä aika lasketaan siitä ajankohdasta, jolloin palkansaajan olisi pitänyt palata töihin. Määräys koskee myös määräaikaisia työsuhteita.

Kun palkanmaksu päättyy, tilanne on samankaltainen kuin lomautuksessa: Ilmoittaudu TE-toimistoon työttömiksi työnhakijaksi hyvissä ajoin ennen palkattoman ajan alkamista. Kyseessä ei ole irtisanominen. TE-toimisto, työttömyyskassat ja Kela tarvitsevat todistuksen työnantajan aloittamista toimenpiteistä. Todistuksesta tulee ilmetä päivämäärä, josta palkaton aika alkaa.

Jos kyse on lomauttamistilanteesta kunta-alalla

Kunta-alalla yhteistoimintaneuvottelut on käytävä ennen lomautuspäätöstä

Yt-neuvotteluesitys on toimitettava henkilöstölle viimeistään 5 vuorokautta ennen yt-neuvotteluiden aloittamista. Lomautuksen perusteista on pitänyt neuvotella joko 14 vuorokautta tai 6 viikkoa riippuen toimien kohteena olevan henkilöstön määrästä.

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa sisältää määräyksen yhteistoimintamenettelystä poikkeamiseksi. Työnantaja voi mahdollisesti vedota tähän koronavirustilanteessa. Selvitämme asiaa tarkemmin.

"15 §

Yhteistoimintamenettelystä poikkeaminen

Jos kunnan viraston, laitoksen tai muun toimintayksikön toiminnan vaarantuminen tai muut erittäin painavat syyt, joita ei ole voinut ennakolta tietää, ovat yhteistoimintamenettelyn esteenä, voidaan 4 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohdassa sekä 7 §:ssä tarkoitetussa asiassa tehdä päätös ilman edeltävää yhteistoimintamenettelyä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu asia tulee käsitellä yhteistoimintamenettelyssä viivytyksettä sen jälkeen, kun perusteita poikkeamiselle säännönmukaisesta menettelystä ei enää ole. Samalla työnantajan on selvitettävä poikkeuksellisen menettelyn syy.”

Työskentelen kunnalla ja työyksikköni suljetaan kokonaan. Työnantajani on ilmoittanut, että tulen saamaan palkkaa 14 vuorokauden ajan ja minun on ilmoittauduttava sinä aikana työttömäksi työnhakijaksi. Onko tämä oikein?

Työnantaja voi toimia tässä tapauksessa näin. Ensisijaisesti kuitenkin työnantajan on tarjottava muuta työtä, jos sitä on tarjolla. Tämän jälkeen tilanne rinnastuu lomautukseen ja sinun tulee ilmoittautua TE-toimistoon ja Super työttömyyskassaan. 

Voiko oppisopimusopiskelijan lomauttaa?

Jos työntekijä on rekrytoitu määräaikaiseen oppisopimussuhteeseen, työnantaja ei voi lomauttaa häntä. Jos työnantaja ja työntekijä tekevät määräaikaisen oppisopimussopimuksen toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen aikana, työntekijän voi lomauttaa.

Yleistä lomauttamisesta

Mitä teen, jos minut lomautetaan?  

Jos joudut lomautetuksi 

Lomautettujen täytyy ilmoittautua itse työnhakijaksi lomautuksen ensimmäisenä päivänä TE-toimiston verkkosivulla viimeistään lomautuksen ensimmäisenä päivänä. 

Toimi näin: 

1. Aloita työnhakusi Oma työnhaku -verkkopalvelussa ilmoittautumalla työnhakijaksi.

2. Hae ansiopäivärahaa Super työttömyyskassan sähköisessä asiointipalvelussa kahden viikon kuluttua lomautuksen alusta. Liitä mukaan kopio työsopimuksesta ja lomautusilmoituksesta.  

3. Jos lomautusaika muuttuu, toimita uusi lomautusilmoitus tai lomautustodistus TE-toimistoon. 

Huom. Omavastuuaika on viisi arkipäivää. Omavastuun ajalta maksetaan kuitenkin työttömyysetuutta, jos omavastuuaika alkaa ajalla 16.3.—31.12.2020.

Miten lomautus vaikuttaa vuosiloman kertymiseen?  

Vuosilomaa kertyy lomautuksen aikana ensimmäiseltä 30 työpäivältä. Jos lomautus on tehty osa-aikaisena, työaikaa lyhentämällä, kertyy vuosilomaa enintään kuudelta kuukaudelta kerrallaan.  

Maksetaanko äitiysvapaalta palkkaa, jos se on samanaikaisesti lomautuksen kanssa?

Jos äitiysvapaa on alkanut ennen lomautusilmoituksen antamista, työnantajan tulee maksaa äitiysvapaan ajalta palkkaa. Jos lomautusilmoitus annetaan ennen äitiysvapaan alkamista, ei työnantajalla ole velvollisuutta maksaa palkkaa. Mikäli lomautus päättyy ennen äitiysvapaan päättymistä, on työnantajalta velvollisuus maksaa palkkaa lomautuksen ulkopuolisilta päiviltä.

Joudunko tulemaan töihin kesken lomautuksen? 

Työnantajalla on oikeus kutsua lomautettu työntekijä noudattaen 7 päivän ilmoitusaikaa, ellei työntekijä ja työnantaja sovi toisin. Jos työntekijä on ottanut lomautuksen ajaksi toisen työpaikan, hän voi irtisanoa sen 5 päivän ilmoitusajalla. 

Voinko mennä toiselle työnantajalle töihin lomautuksen aikana? 

Lomautuksen aikana voi työskennellä toiselle työnantajalle. Työntekijän ei tarvitse ottaa tarjottua työtä vastaan lomautuksen aikana, mutta tämä voi vaikuttaa lomautuksen aikana maksettavaan ansiosidonnaiseen päivärahaan. 

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun asema lomautuksessa? 

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun voi lomauttaa, vain jos kaikki heidän tekemänsä työ loppuu kokonaan eikä heille voida järjestää mitään muuta ammattitaitoa vastaavaa tai muutoin sopivaa työtä. Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun varahenkilöillä ei ole vastaavaa suojaa, elleivät he ole ryhtyneet hoitamaan luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun tehtävää ja tästä on ilmoitettu myös työnantajalle.

Irtisanominen ja koeaikapurku

Miten valmiuslaki vaikuttaa irtisanomisaikaan?

Valmiuslain mukaan työntekijän irtisanoutuessa työnantaja oli mahdollisuus pidentää irtisanomisaikaa neljään kuukauteen.

Poikkeusolot päättyvät 16.6. Jos olet irtisanoutunut ja työnantajasi on pidentänyt irtisanomisaikasi neljään kuukauteen, tulee sinun irtisanoutua uudelleen.

Yksityinen sektori: Työnantajan takaisinottovelvollisuus 9 kuukautta

Väliaikaisen lakimuutoksen (pdf) mukaan työnantajan takaisinottovelvollisuus on pidennetty yhdeksään (9) kuukauteen. Tämä tarkoittaa, että työnantajan on tarjottava tuotannollisella tai taloudellisella perusteella irtisanomalleen työntekijälle töitä, jos työnantajalle tulee tarve palkata työntekijöitä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin. Työntekijän on oltava työnhakijana TE-toimistossa.

Pidennetty takaisinottovelvollisuus koskee sellaisia työntekijöitä, jotka on irtisanottu työn vähentymisen vuoksi väliaikaisten lakimuutosten voimassaoloaikana. 

Yksityinen sektori: Koeaikapurku mahdollista myös taloudellisilla tai tuotannollisilla syillä 

Väliaikaisen lakimuutoksen (pdf) mukaan työnantaja voi purkaa työntekijän työsuhteen koeajalla siksi, että tarjolla oleva työ on vähentynyt taloudellisista tai tuotannollisista syistä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että työnantaja voi purkaa työntekijän työsuhteen siksi, että koronavirusepidemian vuoksi työ on vähentynyt. 

Työnantajan on ennen koeaikapurkua selvitettävä, onko työntekijä sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin. Koeaikapurku taloudellisella tai tuotannollisella perusteella ei siis ole ensisijainen ratkaisu. 

Työsuhde päättyy koeaikapurun seurauksena välittömästi eli irtisanomisaikaa ei siis tarvitse noudattaa. 

Myös oppisopimus voidaan purkaa koeajalla.

Työsuhdetta ei saa koeaikana purkaa työn vähentymisen vuoksi, jos

  1. työnantaja on ennen tai jälkeen koeaikapurun ottanut uuden työntekijän samantyyppisiin työtehtäviin ja  
  2. työnantajan toimintaedellytykset eivät ole muuttuneet.

Työttömyysturva

Työttömyysturvalainsäädäntöön on tullut muutoksia, joilla pyritään turvaamaan lomautetun työntekijän toimeentuloa. Lait ovat voimassa 31.12.2020 saakka.

Olethan yhteydessä TE-toimistoon ja Super työttömyyskassaan työttömyysturvaan liittyvissä kysymyksissä.

Lue myös

 Katso kaikki usein kysytyt kysymykset

Ohjeet täydentyvät ja päivittyvät jatkuvasti. Voit lähettää kysymyksesi SuPerin asiantuntijoille verkkolomakkeella.