Lomautus ja irtisanominen koronatilanteessa

Päivitetty 29.12.2020

Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan aloitteesta tapahtuvaa työnteon ja palkanmaksun keskeyttämistä, kun työsuhde pysyy voimassa. Työnantaja saa lomauttaa työntekijän vain laissa säädettyjen perusteiden täyttyessä. Työntekijä voidaan lomauttaa määräajaksi tai toistaiseksi: työnteko voidaan keskeyttää kokonaan tai lyhentää työntekijän säännöllistä työaikaa siinä määrin kuin se perustellusti on välttämätöntä. Lomautuksen jälkeen työntekoa jatketaan entisin ehdoin. Lomautukset ja irtisanomiset ovat vasta viimeinen vaihtoehto koronatilanteessa. Ensisijaisesti on pyrittävä selvittämään, löytyykö muuta työtä tai koulutusta.

Yksityissektorin ohjeet lomautustilanteisiin

Lue ohjeet: Lomauttaminen yksityisellä sektorilla.

Voimassa olevaan työlainsäädäntöön tehdyt väliaikaiset muutokset (pdf) 1.4.−31.12.2020.

Kunta-alan ohjeet lomautustilanteisiin

Lue ohjeet: Lomauttaminen kunta-alalla ja Lomautusopas: Kuntatyönantaja lomauttaa minut (5/2020).

Korostamme, että lomautukset ja irtisanomiset ovat vasta viimeinen vaihtoehto koronatilanteessa. Ensisijaisesti on pyrittävä selvittämään, löytyykö muuta työtä tai koulutusta.

Kuntatyönantaja voi lopettaa palkanmaksun, jos työtä ei ole

Työntekijällä on oikeus saada palkkansa enintään 14 päivän ajan hänen ollessa estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen, hänestä tai työnantajasta riippumattoman, syyn vuoksi (Työsopimuslain 2 luku, 12 §, 2 momentti). Tällöin ei sovelleta lomauttamista koskevia määräyksiä.

Kuntatyönantajat KT:n tulkinnan mukaan määräyksen edellytykset täyttyvät koronapandemian vuoksi ainakin hallituksen linjauksen mukaan suljetuissa yksiköissä.

Määräys koskee työnteon estymistä työsopimuksen osapuolista riippumattomista syistä. Työnantajan sinänsä pitää varautua toimintaan kuuluviin normaaleihin häiriöihin, kuten tavallisiin sairaudesta johtuviin poissaoloihin.

KT:n ohjeen mukaan neljäntoista päivän määräaika lasketaan ensisijaisesti työnteon esteen alkamisesta (esim. 18.3.). Mikäli palkansaajalle järjestyy esimerkiksi viikoksi töitä toisessa työpisteessä, aika lasketaan tämän työn päättymisestä. Myös esimerkiksi työ- tai virkavapaan päättyessä aika lasketaan siitä ajankohdasta, jolloin palkansaajan olisi pitänyt palata töihin. Määräys koskee myös määräaikaisia työsuhteita.

Kun palkanmaksu päättyy, tilanne on samankaltainen kuin lomautuksessa: Ilmoittaudu TE-toimistoon työttömiksi työnhakijaksi hyvissä ajoin ennen palkattoman ajan alkamista. Kyseessä ei ole irtisanominen. TE-toimisto, työttömyyskassat ja Kela tarvitsevat todistuksen työnantajan aloittamista toimenpiteistä. Todistuksesta tulee ilmetä päivämäärä, josta palkaton aika alkaa.

Työskentelen kunnalla ja työyksikköni suljetaan kokonaan. Työnantajani on ilmoittanut, että tulen saamaan palkkaa 14 vuorokauden ajan ja minun on ilmoittauduttava sinä aikana työttömäksi työnhakijaksi. Onko tämä oikein?

Työnantaja voi toimia tässä tapauksessa näin. Ensisijaisesti kuitenkin työnantajan on tarjottava muuta työtä, jos sitä on tarjolla. Tämän jälkeen tilanne rinnastuu lomautukseen ja sinun tulee ilmoittautua TE-toimistoon ja Super työttömyyskassaan. 

Yleistä lomauttamisesta

Mitä teen, jos minut lomautetaan?

Toimi näin: 

1. Aloita työnhakusi Oma työnhaku -verkkopalvelussa ilmoittautumalla työnhakijaksi viimeistään lomautuksen ensimmäisenä päivänä

2. Hae ansiopäivärahaa Super työttömyyskassan sähköisessä asiointipalvelussa kahden viikon kuluttua lomautuksen alusta. Liitä mukaan kopio työsopimuksesta ja lomautusilmoituksesta.

3. Jos lomautusaika muuttuu, toimita uusi lomautusilmoitus tai lomautustodistus TE-toimistoon. 

Huom. Omavastuuaika on viisi arkipäivää. Omavastuun ajalta maksetaan kuitenkin työttömyysetuutta, jos omavastuuaika alkaa ajalla 16.3.—31.12.2020. Vuodenvaihteessa päättyvät poikkeussäännökset (tem.fi).

Miten lomautus vaikuttaa vuosiloman kertymiseen?  

Vuosilomaa kertyy lomautuksen aikana ensimmäiseltä 30 työpäivältä. Jos lomautus on tehty osa-aikaisena, työaikaa lyhentämällä, kertyy vuosilomaa enintään kuudelta kuukaudelta kerrallaan.  

Maksetaanko äitiysvapaalta palkkaa, jos se on samanaikaisesti lomautuksen kanssa?

Jos äitiysvapaa on alkanut ennen lomautusilmoituksen antamista, työnantajan tulee maksaa äitiysvapaan ajalta palkkaa. Jos lomautusilmoitus annetaan ennen äitiysvapaan alkamista, ei työnantajalla ole velvollisuutta maksaa palkkaa. Mikäli lomautus päättyy ennen äitiysvapaan päättymistä, on työnantajalta velvollisuus maksaa palkkaa lomautuksen ulkopuolisilta päiviltä.

Joudunko tulemaan töihin kesken lomautuksen? 

Työnantajalla on oikeus kutsua lomautettu työntekijä noudattaen 7 päivän ilmoitusaikaa, ellei työntekijä ja työnantaja sovi toisin. Jos työntekijä on ottanut lomautuksen ajaksi toisen työpaikan, hän voi irtisanoa sen 5 päivän ilmoitusajalla. 

Voinko mennä toiselle työnantajalle töihin lomautuksen aikana? 

Lomautuksen aikana voi työskennellä toiselle työnantajalle. Työntekijän ei tarvitse ottaa tarjottua työtä vastaan lomautuksen aikana, mutta tämä voi vaikuttaa lomautuksen aikana maksettavaan ansiosidonnaiseen päivärahaan. 

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun asema lomautuksessa? 

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun voi lomauttaa, vain jos kaikki heidän tekemänsä työ loppuu kokonaan eikä heille voida järjestää mitään muuta ammattitaitoa vastaavaa tai muutoin sopivaa työtä. Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun varahenkilöillä ei ole vastaavaa suojaa, elleivät he ole ryhtyneet hoitamaan luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun tehtävää ja tästä on ilmoitettu myös työnantajalle.

Työttömyysturva

Työttömyysturvalainsäädäntöön on tehty joustoja (te-palvelut.fi) koronaviruspandemian takia. Tavoitteena on ollut turvata sekä palkansaajien että yrittäjien toimeentuloa. Osaa poikkeussäännöksistä jatketaan maaliskuun 2021 loppuun. Lomautetun laajennettu oikeus opiskeluun lomautusaikana jatkuu vuoden 2021 loppuun.

Olethan yhteydessä TE-toimistoon ja Super työttömyyskassaan työttömyysturvaan liittyvissä kysymyksissä.

Lue myös