Työvuoroluettelo

Jokaiselle työpaikalle on laadittava työvuoroluettelo. Työvuoroluettelossa vahvistetaan täsmällisesti työntekijän työaika eli säännöllisen työajan alkamisen ja päättymisen ajankohta.

Muu kuin työvuoroluetteloon kirjattu työaika on työntekijän vapaa-aikaa, jonka aikana työntekijä ei ole työnantajan käytettävissä, ellei erikseen ole sovittu esim. varallaolosta. Työvuoroluetteloon on merkittävä myös työntekijän vapaapäivät sekä päivittäiset lepotauot.

Työvuoroluettelo on laadittava samaksi ajanjaksoksi kuin työajan tasoittumisjärjestelmä, ellei se tasoittumisjakson pituuden tai suoritettavan työn epäsäännöllisyyden vuoksi ole erittäin vaikeaa. Työvuoroluettelo on kuitenkin laadittava niin pitkälle ajanjaksolle kuin mahdollista.

Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon viimeistään viikkoa ennen siinä tarkoitetun ajanjakson alkamista. Työntekijälle tiedoksi annettu ja vahvistettu työvuoroluettelo on sitova, joten sen muuttaminen voi tapahtua vain työntekijän suostumuksella tai painavasta tai perustellusta syystä. Pääsääntöisesti painava tai perusteltu syy työvuoroluettelon muuttamiselle on jokin ennakoimaton ja yllätyksellinen tapahtuma. Virheellisen työvuoroluettelon saa aina korjata.

Jos työpaikalla on tapana pitää esim. henkilökunnan ilmoitustaululla ns. yhteistä työvuoroluetteloa, ei sitä tehdä lyijykynällä, jotta muutokset voidaan pois pyyhkäistä vaan jokainen muutos pitää näkyä selkeästi merkittynä.

Työvuoron muuttaminen

Työvuoron muuttamiseen oikeuttavan perustellun syyn olemassaolo on harkittava tapauskohtaisesti. Jos työvuoroluettelon muutos johtaa ylityön tekemiseen, työntekijä voi kieltäytyä ylityön tekemisestä. Jos työvuorolista on suunniteltu alun perin vajaaksi, kyseessä ei ole ennalta-arvaamaton tai yllätyksellinen syy, eikä työvuoroluettelon muuttamiselle ole tällöin muodostunut hyväksyttävää syytä.

Myös aikahyvitysten lisääminen tai vähentäminen on työvuoroluettelon muuttamista, jota ei saa tehdä ilman perusteltua syytä.

Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan ylityön muodostuminen ei ole pätevä syy muuttaa työvuoroluetteloa (II luku 28 § 2 momentti). Työvuoroluetteloa ei saa siis muuttaa vähentämällä tunteja pelkästään sen vuoksi, että jakson lopussa säännöllinen työaika ylittyisi ja muodostuisi korvattavaa ylityötä. Tuntien alittuminen ei vastaavasti ole pätevä syy työvuoroluettelon muuttamiselle.

Jos työntekijä on jo aloittanut työvuoronsa tai saapunut työvuoroon, kyseessä olevaa työvuoroa ei voi enää muuttaa. Esimerkiksi päiväkodissa ei voi siirtää jo aloitetun työvuoron tunteja toiseen ajankohtaan, vaikka työvuoron kuluessa hoidettavia lapsia ei enää olekaan paikalla (esim. lapset ovat sairastuneet tai heitä ei tuodakaan hoitoon).

Jaksotyössä on pelkästään jakson ylityötä, ei siis päivittäistä eikä viikoittaista ylityötä. Kolmen tai kuuden viikon jakson päättymisen jälkeen tiedetään, onko kyseessä olevalla jaksolla syntynyt ylityötä vai ei. Jos perusteltu syy on olemassa, voidaan jaksotyössä muuttaa työvuoroluetteloa siten, että toiseen kohtaan lisätään tunteja ja toisesta niitä vähennetään, jolloin ylityötä ei muodostu. Jotta näin voidaan tehdä, on oltava kaksi erillistä, itsenäistä perusteltua syytä, ensimmäinen tuntien lisäämiselle tai toinen tuntien vähentämiselle.

Työaikalaki edellyttää, että työnantaja kirjaa työaikakirjanpitoon kaikki tehdyt työtunnit, ylityötunnit ja niistä maksettavat korvaukset työntekijöittäin. Työvuoroluettelo voi toimia samalla myös työaikakirjanpitona. Se toimii myös palkanmaksun perusteena ja tehtyjen työtuntien todisteena sekä dokumenttina ratkottaessa oikeusturvakysymyksiä.

Tarkemmin alakohtaisista työaikasäännöksistä on sovittu alalla noudatettavissa työehtosopimuksissa.

Muistilista työvuoroluettelon muuttamisesta:

• Vahvistettu työvuoroluettelo on sitova.
• Työvuoroluettelon muuttaminen vaatii aina tapauskohtaisesti harkitun perustellun syyn (esim. yllättävä poissaolo).
• Jo aloitettua työvuoroa ei voi peruuttaa/muuttaa.
• Ylityön muodostuminen tai tuntien alittumien ei ole peruste työvuoroluettelon muuttamiseen.
• Työntekijä voi aina kieltäytyä ylityöstä.

Lue lisää työaikakirjanpidosta.