Ylityö

Ylityötä on työnantajan aloitteesta työntekijän suostumuksella tehty säännöllisen työajan ylittävä työ. Työntekijällä ei ole velvollisuutta tehdä ylityötä.

Ylityötä saa teettää vain työntekijän kutakin kertaa varten erikseen tai määrätyksi lyhyehköksi ajanjaksoksi kerrallaan antamalla suostumuksella. Ylityön tekemisestä ei voi sopia työsopimuksella.

Jos ylityön tekeminen on työn laadun ja erittäin pakottavien syiden vuoksi välttämätöntä, ei julkisen yhteisön virkamies tai viranhaltija saa kieltäytyä siitä. Jos työntekijä on sopinut varallaolosta, hänen on katsottava antaneen samalla suostumuksensa varallaoloaikana tarvittavaan ylityöhön.

Ylityön enimmäismäärät on säädetty työaikalaissa. Ylityötä saadaan teettää enintään 138 tuntia 4 kuukauden aikana ja 250 tuntia vuodessa. Lisäylityötä voidaan tehdä kirjallisesti siitä työpaikalla sopimalla lisäksi 80 tuntia vuodessa, mutta 138 tunnin rajoitetta ei saa ylittää minkään 4 kuukauden jakson aikana vuodessa.

Jaksotyössä ei erotella vuorokautista eikä viikoittaista työaikaa, joten vuorokautista tai viikoittaista ylityötäkään ei synny. Jaksotyössä täydessä työaikajaksossa ylityötä ovat säännöllisen työajan ylittävät tunnit. Ylityön määrät selviävät vasta tasoittumisjakson päätyttyä. Kolmen viikon tasoittumisjaksolla ylityötä ovat siis 116 tuntia 15 minuuttia ylittävät tunnit (SOSTES:n osalta 116 tuntia 30 min).