Ylityökorvaus

Ylityöstä on maksettava korotettu korvaus. Ylityökorvausten määrä on sovittu työehtosopimuksissa. Kunta-alalla ja AVAINTES:n soveltamisalalla työnantaja saa päättää, korvataanko ylityö korotettuna vapaa-aikana vai korotettuna rahapalkkana. Yksityissektorilla ylityöt korvataan rahalla, elleivät työntekijä ja työnantaja sovi asiasta toisin.

SuPer suosittelee ylityökorvausten ottamista rahakorvauksena: tällöin tehty ylityö näkyy sekä työntekijän tulevassa eläkkeessä että myös ansioon suhteutetuissa etuisuuksissa (esim. sairauspäiväraha, vuorottelukorvaus, ansiosidonnainen päiväraha).

Yleistyöajassa syntyy vuorokautista ja viikoittaista ylityötä, joiden korvaukset menevät työehtosopimusten mukaisesti.

Ylityöstä maksettava palkka voidaan sopia vaihdettavaksi osaksi tai kokonaan vastaavaan vapaa-aikaan työntekijän säännöllisenä työaikana. Jos ylityöt korvataan vastaavalla vapaa-ajalla, lasketaan vapaa-ajan pituus samoja korotusperiaatteita noudattaen kuin korvattaessa ylityöt rahalla. Ylitöitä ei siis korvata tunti tunnilta!

Vapaa-aika on työaikalain mukaan annettava kuuden kuukauden kuluessa lisä- tai ylityön tekemisestä, jollei toisin sovita. Työnantajan ja työntekijän on pyrittävä sopimaan vapaa-ajan ajankohdasta. Jos siitä ei päästä yhteisymmärrykseen, työnantaja määrää ajankohdan, jollei työntekijä vaadi korvauksen suorittamista rahassa (paitsi KVTES ja AVAINTES).

Ylityöstä annettava aikahyvitys

Ylityöstä annettavan aikahyvityksen määrä ja ajankohta tulee näkyä työvuoroluettelossa.

Mikäli työntekijä sairastuu aikakorvauksen aikana, siirtyy ylityövapaa seuraavasta päivästä lukien. Jos työntekijä sairastuu ennen aikakorvauksen alkua, siirtyy koko sairasloman ajaksi osuva vapaa myöhempään ajankohtaan tai se korvataan rahana. Sairastumisesta pitää ilmoittaa välittömästi työnantajalle.