Lomautukset

Työvoiman käytön vähentäminen

Työnantajan pitää antaa kirjallinen neuvotteluesitys työntekijöiden edustajille 5 päivää ennen neuvotteluiden aloittamista. Jos kohteena on vähintään 10 työntekijän irtisanominen, lomautus yli 90 päiväksi tai osa-aikaistaminen, työnantajan on annettava seuraavat tiedot kirjallisesti:

  1. toimenpiteiden perusteet
  2. arvio irtisanomisten, lomauttamisten ja osa-aikaistamisten määrästä
  3. selvitys periaatteista, joiden perusteella työntekijät valitaan
  4. arvio ajasta, jonka kuluessa toimenpiteisiin ryhdytään

Jos vähintään 10 työntekijää irtisanotaan taloudellisin tai tuotannollisin perustein, pitää edustajille antaa myös työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma.

Vuokratyövoiman käyttö

Työantajan on ilmoitettava niille henkilöstöedustajille vuokratyövoiman mahdollisesta käytöstä, joiden edustamien työntekijöiden työhön tämä vaikuttaisi.

Ilmoituksessa pitää mainita vuokrattavien työntekijöiden määrä, työtehtävät, työkohteet, sopimuksen kesto ja ajanjaksot. Saatuaan tämän tiedon edustajan on viimeistään seuraavana toisena työpäivänä vaadittava yt-neuvotteluita. Neuvottelut on käytävät viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Sopimusta vuokratyövoiman käytöstä ei saa tehdä ennen neuvotteluita eikä niiden aikana.

Lomautukset

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ei hyväksy lomautuksia. Lomautuksen aikana ei pystytä turvaamaan kuntien lakisääteisiä palveluita. Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden taso huonontuu, koska ammattitaitoista henkilökuntaa ei ole riittävästi takaamassa potilasturvallisuutta ja laadukasta hoitoa. Lomautukset eivät ole hyväksyttäviä myöskään yksityissektorilla.

Lomautusten perusteet

Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan aloitteesta tapahtuvaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä työsuhteen ehtojen pysyessä muutoin voimassa. Lomauttaminen voi olla joko toistaiseksi voimassaoleva tai määräaikainen. Työsuhde palautuu lomauttamisen jälkeen takaisin sellaiseksi kuin se oli ennen lomautusta.

Lomauttaminen voidaan pääsääntöisesti kohdistaa työntekijöihin, joiden työsopimus on voimassa toistaiseksi. Määräaikaisen työntekijän voi lomauttaa vain, jos hän tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työtekijä, jos tämä olisi työssä.

Lomautusperusteista ja lomautusmenettelystä on määräykset työsopimuslaissa ja määräyksiä on myös voimassa olevissa työehtosopimuksissa. Yhteistoiminnasta on omat lakinsa niin kunta kuin yksityispuolellakin.

Lomautusilmoitus

Kirjallinen lomautusilmoitus on toimitettava työntekijälle yksityisellä puolella 14 vrk ja kuntapuolella kuukautta ennen aiotun lomautuksen toteuttamista. Lomautusilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste ja sen alkamisaika sekä kesto tai arvioitu kesto. Määräaikaisen lomautuksen kesto on ilmoitettava täsmällisesti.