Määräaikainen työsuhde

Määräaikaiset työsopimukset

Työsopimus on pääsääntöisesti solmittava toistaiseksi voimassa olevaksi. Työsopimus voidaan tehdä määräaikaiseksi vain perustellusta syystä. Jos työsopimus on tehty työnantajan aloitteesta määräaikaiseksi ilman perustelua syytä, pidetään sitä toistaiseksi voimassa olevana. Sama koskee tilannetta, jossa on tehty toisiaan seuraavia määräaikaisia työsopimuksia ilman perusteltua syytä.

Määräaikaisuuden peruste        

Määräaikaisuuden perusteen tulee liittyä teetettävän työn luonteeseen tai yrityksen toimintaan ja niihin olosuhteisiin, joissa työtä tehdään.

Perusteltuja syitä solmia työsopimus määräaikaisena:

 • työn luonne, esim. kertaluonteisen työn tekeminen, työkokonaisuuden teettäminen (projekti), kausiluonteinen työ
 • sijaisuus, jonka on oltava yksilöitävissä poissaolevan henkilön korvaamiseen, mutta sijaisella voidaan teettää myös muun kuin poissaolevan henkilön töitä
 • harjoittelu tai muu näihin rinnastettava määräaikaista sopimusta edellyttävä syy
 • muu yrityksen toimintaan tai suoritettavaan työhön liittyvä perusteltu syy
 • työntekijän oma halu tehdä työsopimus määräaikaisena.

Ei-perusteltuja syitä solmia työsopimus määräaikaisena:

 • toiminnan vakiintumattomuutta, kun toiminnan aloittamisesta johtuva kysyntä on tasaantunut
 • avoinna olevaa tointa muulloin kuin viran-/toimen täyttöprosessin ajan
 • määrärahaperustetta (ei koske projektityötä ja esim. työllisyysvaroin palkattuja)
 • täyttölupakieltoa.

Vakinaistamisperuste voi olla olemassa seuraavissa tilanteissa:

 • Olet ollut vuosia määräaikaisissa työsuhteissa saman työnantajan palveluksessa ilman huomattavia katkoja.
 • Et tiedä kenen sijaisena toimit tai sijaistat useita henkilöitä.
 • Teet pitkään avointa tointa.
 • Huomattava osuus työpaikkasi työntekijöistä on määräaikaisia.
 • Työnantajalla on pysyvä työvoiman tarve.
 • Määräaikaisuutesi syynä on ”projekti”, vaikka teet työnantajan tavanomaiseen toimintaan liittyvää työtä.
 • Työnantaja palkkaa säännönmukaisesti kaikki uudet työntekijät määräaikaiseen työsuhteeseen.

Jos epäilet, että olet laittomassa määräaikaisessa työsuhteessa, ota yhteyttä työpaikkasi superilaiseen luottamusmieheen. Luottamusmies arvioi vakinaistamisedellytykset ja tarvittaessa neuvottelee työnantajan kanssa. Jos neuvottelut eivät johda vakinaistamiseen, luottamusmies voi siirtää asian liiton edunvalvontaan lakimiehen selvitettäväksi.

Ketjuttaminen

Kun työnantajan aloitteesta tehdään peräkkäin useampia työsopimuksia, on kyse työsopimusten ketjuttamisesta.

Missään ei ole säädetty siitä, kuinka monta määräaikaista työsopimusta saa tehdä peräkkäin, vaan kullekin määräaikaiselle sopimukselle tulee olla perusteltu syy. Jos perusteltu syy puuttuu, työsopimus on voimassa toistaiseksi sen ketjussa olevan työsopimuksen alusta lukien, josta puuttuu perusteltu syy.

Jos työnantajalla on ns. pysyvä työvoiman tarve, määräaikaisen työsopimuksen käyttäminen ei ole sallittua, vaikka työsopimuksen määräaikaisuudelle olisikin muodollisesti olemassa perusteltu syy (esim. sijaisuus).

Mitä pidempiaikaista määräaikaisten sopimusten käyttö on, mitä useampia määräaikaisia työsopimuksia tehdään peräkkäin ja mitä useampia henkilöitä määräaikainen sijaistaa, sitä todennäköisempää on, että työnantajan työvoiman tarve on pysyvää.

Tärkeitä tietoja pysyvää työvoiman tarvetta arvioitaessa ovat:

 • työsopimusten/määräyskirjojen lukumäärä ja kesto
 • katkot palvelussuhteiden välissä
 • määräaikaisuuden perusteet
 • määräaikaisten suorittamat työtehtävät
 • sijaisten määrän suhde vakinaisen henkilökunnan lukumäärään nähden
 • tiedot vakinaisen henkilöstön poissaoloista kalenterivuodessa (vuosilomat, perhevapaat, sairauslomat, opinto- ja vuorotteluvapaat jne.).

Laittomien määräaikaisuuksien seuraukset

 • Työsopimus voidaan vahvistaa toistaiseksi voimassa olevaksi oikeusteitse tuomiolla.
 • Jos työsuhde on päättynyt, työntekijä voi vaatia korvausta työsuhteen laittomasta päättämisestä oikeusteitse.