Määräaikainen työsuhde

Määräaikaiset työsopimukset

Työsopimus on pääsääntöisesti solmittava toistaiseksi voimassa olevaksi. Työsopimus voidaan tehdä määräaikaiseksi vain perustellusta syystä. Jos työsopimus on tehty työnantajan aloitteesta määräaikaiseksi ilman perustelua syytä, pidetään sitä toistaiseksi voimassa olevana. Sama koskee tilannetta, jossa on tehty toisiaan seuraavia määräaikaisia työsopimuksia ilman perusteltua syytä.

Määräaikaisuuden peruste        

Määräaikaisuuden perusteen tulee liittyä teetettävän työn luonteeseen tai yrityksen toimintaan ja niihin olosuhteisiin, joissa työtä tehdään. Perusteltuja syitä solmia työsopimus määräaikaisena ovat ainakin:

  • työn luonne, esim. kertaluonteisen työn tekeminen, työkokonaisuuden teettäminen (projekti), kausiluonteinen työ
  • sijaisuus, jonka on oltava yksilöitävissä poissaolevan henkilön korvaamiseen, mutta sijaisella voidaan teettää myös muun kuin poissaolevan henkilön töitä
  • harjoittelu tai muu näihin rinnastettava määräaikaista sopimusta edellyttävä syy
  • muu yrityksen toimintaan tai suoritettavaan työhön liittyvä perusteltu syy
  • työntekijän oma halu tehdä työsopimus määräaikaisena.

Perusteltuna syynä solmia työsopimus määräaikaisena ei voida pitää:

  • toiminnan vakiintumattomuutta, kun toiminnan aloittamisesta johtuva kysyntä on tasaantunut
  • avoinna olevaa tointa muulloin kuin viran-/toimen täyttöprosessin ajan
  • määrärahaperustetta (ei koske projektityötä ja esim. työllisyysvaroin palkattuja)
  • täyttölupakieltoa.