Työsuhteen päättäminen

Irtisanominen

Työntekijällä on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva työsopimus milloin tahansa, eikä irtisanomiselle tarvitse esittää perustetta.

Työnantajalla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva työsopimus ainoastaan asiallisesta ja painavasta syystä. Irtisanomisperuste voi liittyä joko työntekijän henkilöön (työsuhteeseen liittyvien velvoitteiden vakava rikkominen tai laiminlyönti taikka työntekoedellytysten muuttuminen) taikka tarjolla olevan työn vähenemiseen taloudellisesta, tuotannollisesta tai toiminnan uudelleenjärjestelystä johtuvasta syystä.

Määräaikainen työsopimus voidaan irtisanoa ainoastaan silloin, jos irtisanomisen mahdollisuudesta on sovittu nimenomaisesti. Muussa tapauksessa määräaikaista työsopimusta ei voida irtisanoa, vaan työsopimus päättyy sopimuskauden lopussa.

Työsopimuksen irtisanomisen seurauksena työsuhde päättyy irtisanomisajan jälkeen. Irtisanomisaika määräytyy työsopimuksen, työsopimuslain tai työehtosopimuksen mukaan.

Purku

Työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa ainoastaan erittäin painavasta syystä. Erittäin painavana syynä voidaan pitää sellaista toisen osapuolen niin vakavaa rikkomusta tai laiminlyöntiä, ettei sopimuskumppanilta voida enää edellyttää työsopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisaikaa. Purun seurauksena työsopimus päättyy välittömästi. Purku on ankarin työsuhteen päättämiskeino, minkä johdosta purkukynnys on varsin korkealla.

Koeaikapurku

Työsopimus voidaan koeajan kuluessa molemmin puolin purkaa, jos työnantaja ja työntekijä ovat sopineet työsuhteen alussa noudatettavasta koeajasta. Koeajan tarkoituksena on selvittää vastaako solmittu työsopimussuhde molemmin puolin sille asetettuja odotusta, minkä johdosta koeaikapurkukynnys on matalalla. Koeaikapurkua ei kuitenkaan saa tehdä syrjivällä (esim. raskaus tai terveydentila) taikka muuten koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisella perusteella. Koeaikapurun seurauksena työsopimus päättyy välittömästi.

Työsopimuksen päättämismenettely

Ennen kuin työnantaja irtisanoo työsopimuksen työntekijän henkilöön liittyvällä perusteella tai purkaa työsopimuksen, työnantajan on varattava työntekijälle tilaisuus tulla kuulluksi työsopimuksen päättämisen syistä. Työntekijällä on oikeus häntä kuultaessa käyttää avustajaa.

Työsopimuksen päättämisilmoituksen on tultava toisen osapuolen tietoon ollakseen pätevä. Työsopimuksen päättämisilmoitus on toimitettava toiselle osapuolelle henkilökohtaisesti. Jos tämä ei ole mahdollista, ilmoitus voidaan toimittaa myös kirjeitse tai sähköisesti. Jos ilmoitus tehdään muutoin kuin henkilökohtaisesti (kirjeitse tai sähköisesti), ilmoituksen katsotaan tulleen vastaanotetuksi seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on lähetetty. Irtisanojalla on näyttötaakka irtisanomisesta, minkä johdosta päättämisilmoitus on syytä saattaa toisen osapuolen tietoon kirjallisesti ja todisteellisesti.

Lisätietoja

Jos jäät työttömäksi (te-palvelut.fi)

Ansiopäivärahahakemus ym. lomakkeet (supertk.fi)