Työsuojeluvaltuutetut

Työsuojeluyhteistoiminnan tarkoitus on:

  • edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta sekä mahdollistaa työntekijöiden osallistuminen ja
  • vaikuttaa työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevaan päätöksentekoon.

Työpaikkojen työsuojelun yhteistoiminta perustuu lainsäädäntöön ja työmarkkinajärjestöjen sopimuksiin. Keskeisimmät asiaa säätelevät lait ovat työturvallisuuslaki (738/2002) ja laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006, ns. valvontalaki).

Työsuojeluyhteistoiminnan osapuolet

Työsuojeluyhteistoiminnan osapuolet ovat työntekijän henkilökohtaisissa asioissa ko. työntekijä ja hänen lähiesimiehensä. Työntekijällä on aina oikeus pyytää asiansa käsittelyyn mukaan työsuojeluvaltuutettu.

Työpaikkaa laajasti ja yleisesti koskevat yhteistoiminta-asiat käsitellään työsuojelutoimikunnassa. Jos sellaista ei ole, käsitellään asiat ensisijaisesti työnantajan ja työsuojeluvaltuutetun kesken. Jos työsuojeluvaltuutettuakaan ei ole, yhteistoiminta-asiat käsitellään työnantajan ja työntekijöiden kesken.

Salassapitovelvollisuus

Yhteistoimintatehtävää hoitavilla on salassapitovelvollisuus tehtävää hoitaessaan tietoonsa saamistaan salassa pidettävistä tiedoista (mm. työnantajan taloudellista asemaa, liike- tai ammattisalaisuutta koskevat tiedot sekä yksityisen henkilön taloudellista asemaa tai hänen terveydentilaansa koskevat tiedot). Salassapitovelvollisuus ulottuu myös yhteistoimintatehtävän päättymisen jälkeiseen aikaan. Tietoja saa julkaista ainoastaan sen henkilön luvalla, jonka suojaksi salassapitovelvollisuus on voimassa.