Yksityissektorin työsuojeluvaalit 2019

Yksityissektorilla käydään työsuojeluvaalit marras-joulukuussa 2019. Vaaleissa valitaan uudet työsuojeluvaltuutetut ja heidän varavaltuutetut seuraavalle kaksivuotiskaudelle (2020–2021).

On tärkeää, että työpaikoilta löytyy superilaisia työsuojeluvaltuutettuja, jotka osaavat kertoa arjestaan esimiehille ja päättäjille. Epäkohtia voidaan oikoa vain, jos ne tunnetaan. Valtuutettuna olet vaikuttamassa siihen, miten työpaikallasi voidaan.

Älä epäröi – ryhdy yksityissektorin työsuojeluvaltuutetuksi ja vaikuta!
 


Mikä on työsuojeluvaltuutettu?

Työsuojeluvaltuutettu on työntekijöiden edustaja ja luottamushenkilö työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevissa asioissa. Valtuutetun valinta perustuu lakiin.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät ja oikeudet

Työsuojeluvaltuutetun tehtävänä on:

 • edustaa henkilöstöä työsuojelun yhteistoiminnassa
 • auttaa yksittäisen työntekijän työsuojeluasian käsittelyssä
 • osallistua työsuojelua koskeviin tarkastuksiin
 • perehtyä työpaikan olosuhteisiin, työympäristön ja työyhteisön tilaan sekä työsuojelusäännöksiin
 • neuvoa ja ohjata työntekijöitä
 • tehdä yhteistyötä työsuojelupäällikön, työterveyshuollon ja muiden työsuojelutoimijoiden sekä henkilöstön edustajien kanssa
 • osallistua työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen välittömästi vaikuttavien asioiden kehittämiseen
 • osallistua riskien arviointiin
 • keskeyttää työntekijän hengelle tai terveydelle vaarallisen työn tekeminen.

Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada:

 • vapautusta työtehtävistä valtuutetun tehtäviin
 • korvausta ansionmenetyksestä
 • koulutusta valtuutetun tehtävän hoitamiseen (ilman että koulutuksesta aiheutuu kustannuksia tai ansion menetystä)
 • tarpeelliset tiedot (esim. työsuojelua koskevat asiakirjat, luettelot) työnantajalta  
 • käyttöönsä asianmukaisen toimitilan ja työvälineet.

Työsuojeluvaltuutetulla on korostettu irtisanomissuoja

Valtuutetulla on myös erityinen suoja työsuhteen päättämistä vastaan. Työsuojeluvaltuutetun työsopimus voidaan irtisanoa henkilöperusteella vain, jos työsopimuslain mukainen irtisanomisperuste täyttyy ja jos irtisanomiseen suostuu niiden työntekijöiden enemmistö, joita valtuutettu edustaa.

Jos yrityksen työvoimaa vähennetään tai lomautetaan taloudellisista tai tuotannollisista syistä, tämä kohdistuu viimeisenä työsuojeluvaltuutettuun.
 


Työsuojeluvaalien järjestäminen

Työntekijät järjestävät vaalit vaaliohjeen mukaisesti

Työntekijät järjestävät työsuojeluvaalit marras-joulukuussa 2019 yhdessä työnantajan kanssa. Vaalit järjestetään Työturvallisuuskeskuksen laatiman vaaliohjeen (Työsuojeluvaalit teollisuuden ja palvelualojen työpaikoilla 2019) mukaisesti.

Tutustu ohjeeseen

Vaalien järjestämisestä vastaavat henkilöstön edustajat eli nyt päättyvälle kaudelle valitut työsuojeluvaltuutetut tai luottamusmiehet.

Jos työntekijöillä ei ole henkilöstön edustajaa tai jos henkilöstön edustaja ei järjestä vaaleja, tulee työntekijöiden yhdessä järjestää vaalit. Vaalien järjestämiseen on syytä ryhtyä ajoissa.

Työsuojeluvaltuutettujen toimikausi

Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen toimikausi kestää kaksi vuotta. Nyt valittavien valtuutettujen kausi alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2021.

Jos työpaikalla on työsuojelutoimikunta tai vastaava elin, voidaan pidemmästä kolmen tai neljän vuoden toimikaudesta sopia kirjallisesti työnantajan kanssa perustellusta syystä. Työnantaja ei siten voi yksin päättää pidemmästä toimikaudesta. Ellei kirjallista sopimusta tehdä ja perusteltua syytä ole, ei pidempi toimikausi ole oikeudellisesti pätevä.

SuPer ei suosittele sopimaan kahta vuotta pidemmästä toimikaudesta, koska kahden vuoden toimikausi on työntekijöille edullisempi.

Työpaikat ja työsuojeluvaltuutettujen määrä

Työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua tulee valita työpaikalle, jossa säännöllisesti työskentelee vähintään 10 työntekijää. Myös alle 10 henkeä työllistävissä työpaikoissa työntekijät voivat valita keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutetut.

Ennen vaalien varsinaista järjestämistä tulee työnantajan kanssa sopia ensin siitä, mikä on työpaikka, johon työsuojeluvaltuutettu valitaan. Työpaikkoja voi olla useampi saman työnantajan alaisuudessa riippuen työnantajayrityksen toiminnan laajuudesta.

Mikäli työnantajana on pieni yritys, jolla on vain yksi toimipiste (esimerkiksi hoivakoti), on työnantajalla vain yksi työpaikka. Tällöin työpaikasta ei tarvitse sopia, vaan hoivakodin työntekijät järjestävät työsuojeluvaalit ja valitsevat yhden työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua.

Jos työnantajana on suurempi yritys, jolla on useita toimipisteitä, tulee työpaikoista ja niihin valittavista työsuojeluvaltuutetuista sopia. Sopiminen tapahtuu määrittelemällä työnantajan kanssa ns. yhteistoimintapaikat, joihin työsuojeluvaltuutetut valitaan (ks. vaaliohje 2019 kohdasta ”työpaikka”). Tällöin esimerkiksi kahdesta toimipisteestä voidaan muodostaa yksi yhteistoimintapaikka, johon molempien toimipisteiden työntekijät valitsevat yhteisen työsuojeluvaltuutetun.

Yksiselitteistä vastausta ei ole sille, montako toimipistettä tulisi olla yhdessä yhteistoimintapaikassa ja montako yhteistoimintapaikkaa tulisi olla yhteensä. Vähimmäisedellytyksenä on kuitenkin, että yhteistoimintapaikkoja ja niitä vastaavia työsuojeluvaltuutettuja on riittävä määrä, jotta työnantajan jokaisella toimipisteellä on tosiasiallinen mahdollisuus saada työsuojeluvaltuutetulta riittävän tehokasta apua. Mikäli yhteen yhteistoimintapaikkaan kuuluu useita toimipisteitä, ei tämä tavoite voi toteutua.

Yhteistoimintapaikasta sopiminen

Yhteistoimintapaikasta on aina sovittava. Työnantaja ei voi sanella ja päättää yhteistoimintapaikkojen ja työsuojeluvaltuutettujen lukumäärää, vaan päätöksen tekevät työntekijät tai heitä edustavat luottamushenkilöt sopimalla asiasta työnantajan kanssa. Vaaleja ei tule toimittaa ennen kuin yhteistoimintapaikkojen ja työsuojeluvaltuutettujen määrästä on yhteisymmärrys. 

Jos asiasta aiheutuu riitaa työnantajan kanssa, on hyvä ottaa yhteyttä SuPerin edunvalvontayksikköön.

Vaalitoimikunta toimittaa vaalit

Vaalitoimikunta tarvitaan vaalien toimittamista varten kuhunkin yhteistoimintapaikkaan (ks. vaaliohje 2019 kohdasta ”vaalitoimikunta”).

Jos jo aiemmin on perustettu yhteistoimintapaikkaa vastaava työsuojelutoimikunta, muodostavat työsuojelutoimikunnan edustajat myös vaalitoimikunnan.

Jos yhteistoimintapaikassa ei ole työsuojelutoimikuntaa, tulee yhteistoimintapaikan henkilöstön edustajien tai työntekijöiden yhdessä sopia työnantajan kanssa vaalitoimikunnan kokoonpanosta.  

Äänioikeus

Vaaliin ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki ne työpaikan työntekijät, jotka ovat työsuhteessa vaalipäivänä. Mukaan luetaan osa- ja määräaikaiset työntekijät sekä esim. lomautetut tai vanhempainvapaalla olevat työntekijät.

Ehdokasasettelusta, äänestämisestä, erimielisyyksien ratkaisemisesta ja vaalituloksen ilmoittamisesta lue tarkemmin vaaliohjeesta

Työsuojeluvaalit ja työsuojeluasiamies

Työsuojeluvaltuutettujen lisäksi työsuojelutoimijoiksi voidaan valita myös työsuojeluasiamiehiä. Työsuojeluasiamiehen valinta perustuu sopimukseen, eikä asiamiehellä ole minkäänlaisia oikeuksia, ellei niistä erikseen sovita.

Työntekijöiden etu onkin, että työpaikalle valittaisiin vain työsuojeluvaltuutettuja.   

Työsuojeluasiamiehen valinta yksityisellä sosiaali- ja terveysalalla

Yksityisellä sosiaali- ja terveysalalla työsuojeluasiamiehen valinta voi perustua vain ja ainoastaan paikalliseen sopimukseen. Valinnasta tulee ensin sopia paikallisella sopimuksella SOSTES:n tai TPTES:n paikallista sopimista koskevien määräysten mukaisesti.

Käytännössä useimmissa tapauksissa paikallisen sopimuksen työsuojeluasiamiehen valinnasta voi tehdä vain luottamusmies. Ellei työsuojeluasiamiehen valinnasta sovita ensin paikallisesti SOSTES:n tai TPTES:n määräysten mukaisesti, ei valinta ole oikeudellisesti pätevä.

SuPer ei suosittele solmimaan paikallista sopimusta työsuojeluasiamiehen valinnasta. Jos näin kuitenkin tehdään, tulee sopimuksessa huomioida muun muassa työsuojeluasiamiehen toimialue, tehtävät, korvaukset, ajankäyttö, oikeus koulutukseen ja tiedonsaantiin.

Ennen paikallisen sopimuksen solmimista on hyvä olla yhteydessä SuPerin edunvalvontayksikköön.

Liitto on sinun tukenasi työsuojeluvaaleihin liittyvissä asioissa!

Kysy lisää ja ota yhteyttä:
Yksityissektorin edunvalvonnan palvelunumero 09 2727 9171 (arkisin klo 9-13) sekä
lakimies Karoliina Huuskonen
etunimi.sukunimi@superliitto.fi