Tilapäinen hoitovapaa

Sairaan lapsen hoitaminen

Työntekijällä on Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan oikeus saada lapsen hoitamiseksi tai hoidon järjestämiseksi tilapäistä hoitovapaata enintään neljä työpäivää, jos hänen lapsensa tai muu hänen kodissaan pysyvästi asuva alle 12-vuotias lapsi äkillisesti sairastuu.

Yksityisella sektorilla Sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa (SOSTES) ja Terveyspalvelualan työehtosopimuksessa (TPTES) ikäraja on 10 vuotta ja palkallisia päiviä on kolme.

Oikeus jäädä tilapäiselle hoitovapaalle on:

  1. lapsen kanssa asuvalla vanhemmalla
  2. lapsen vanhemmalla, joka ei asu tämän kanssa samassa taloudessa (ns. etävanhempi). Tällainen tilanne voi tulla kyseeseen yhteishuoltajuustapauksessa silloin, kun lapsi sairastuu oleskellessaan isänsä luona, vaikka lapsi asuu pysyvästi äitinsä luona.
  3. ottolapsen, aviopuolison ja avopuolison taikka rekisteröidyssä parisuhteessa elävän puolison lapsen sekä perheeseen sijoitetun eli ns. sijaislapsen ja perheen huollossa olevan lapsen vanhemmalla.

Tilapäisen hoitovapaan pitäminen on yleensä mahdollista vain, jos lapsen molemmat vanhemmat ovat työssä kodin ulkopuolella. Jos toinen vanhemmista on kotona ja toinen työssä kodin ulkopuolella, työsuhteessa olevalla vanhemmalla ei yleensä ole oikeutta saada tilapäistä hoitovapaata.

Tilapäistä hoitovapaata voi pitää kerrallaan vain toinen lapsen vanhemmista. Vanhemmat voivat vuorotella. Yhtä äkillistä sairaustapausta kohti on kuitenkin käytettävissä korkeintaan neljä työpäivää.

Esimerkki: Lapsi sairastuu perjantaina. Työntekijä on töissä normaalisti maanantaista perjantaihin. Hän saa olla poissa töistä neljä työpäivää eli perjantain, maanantain, tiistain ja keskiviikon. Jos viikonloppuna olisi työtä, työntekijän pitäisi mennä töihin tiistaina. Jos lapsen sairaus kestää enemmän kuin neljä työpäivää, vanhempien on sovittava lisäpoissaolosta työnantajansa kanssa tai järjestettävä joku muu hoitamaan lasta.

Oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen koskee yleensä vain tilanteita, joissa lapsi sairastuu äkillisesti. Jos on sovittu esimerkiksi tarkastuksesta tai leikkauksesta, kysymys ei yleensä ole tilapäisestä hoitovapaasta. Työstä poissaolosta täytyy tällöin sopia työnantajan kanssa. Sopimus, jolla rajoitetaan työntekijän oikeutta tilapäiseen hoitovapaaseen, on mitätön.

Työnantaja ei ole työsopimuslain perusteella velvollinen maksamaan työntekijälle palkkaa tilapäisen hoitovapaan ajalta. Työehtosopimuksissa on kuitenkin useimmilla aloilla määräyksiä työnantajan palkanmaksuvelvollisuudesta esimerkiksi KVTES luku V 9 §: palkallisuus 3 peräkkäistä kalenteripäivää.

Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle tilapäisen hoitovapaan käyttämisestä ja sen syystä niin pian kuin mahdollista. Työntekijän on tarvittaessa osoitettava poissaolon syy lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksella tai muulla luotettavalla selvityksellä. Työnantaja voi myös pyytää selvitystä siitä, ettei toinen vanhemmista ole voinut jäädä kotiin.