Usein kysyttyä vuosilomasta


Olen vahvistetulla kesälomalla. Työnantajani soitti minulle ja sanoi, että minun tulee mennä lomallani työnantajan määräämään koulutukseen. Voiko työnantaja velvoittaa minut tulemaan lomani aikana?

Ei voi. Vuosiloma on tehdystä työstä ansaittua vapaata. Jos työntekijä haluaa osallistua koulutukseen, vuosiloma tulee keskeyttää koulutuspäiväksi ja pitämättä jäänyt vuosilomapäivä sovitaan pidettäväksi myöhemmin.

Kertyykö minulle vuosilomaa, kun työaikani on 50 % täydestä työajasta?

Kyllä kertyy, lomanmääräytymiskuukauden ehdon täyttyessä (vähintään 14 työssäolopäivää tai 35 tuntia kalenterikuukaudessa).

Jos sairastun ennen vuosiloman alkua tai sen aikana, siirtyykö vuosiloma?

Työntekijällä on oikeus siirtää vuosiloma ensimmäisestä sairauspäivästä lähtien, jos hän on vuosilomansa alkaessa tai sen aikana työkyvytön sairauden, tapaturman tai synnytyksen vuoksi.

Työntekijällä on pyynnöstään oikeus loman tai sen osan siirtämiseen myös, jos tiedetään, että työntekijä joutuu lomansa aikana sellaiseen sairaanhoitoon tai muuhun siihen rinnastettavaan hoitoon, jonka aikana hän on työkyvytön.

Työntekijän tulee viivytyksettä esittää työnantajalle pyyntö loman siirtämisestä sekä luotettava selvitys työkyvyttömyydestään. Luotettavalla selvityksellä tarkoitetaan käytännössä lääkärintodistusta.

Saako työnantaja aina päättää vuosiloman ajankohdasta?

Kyllä, vuosiloma annetaan työnantajan määräämänä aikana. Työntekijöiden tasapuolisen kohtelun toteutumiseksi tulee työntekijöillä olla tiedossa työpaikalla noudatettavat yleiset periaatteet. Ennen lomanajankohdan määräämistä työnantajan on varattava työntekijälle tilaisuus esittää mielipiteensä loman ajankohdasta.

Voiko vuosilomapäivä olla viikkolepopäivä?

Kyllä voi. Jos vuosilomasi loppuu esimerkiksi torstaina, viikkolepopäivää ei tälle viikolle tarvitse työvuorosuunnitteluun suunnitella.

Voiko työnantaja pätkiä lomani lomakauden aikana vai saanko pitää lomani yhdenjaksoisena?

Vuosilomalain mukaan 24 arkipäivää on sijoitettava lomakaudelle (kesäaika). Muu osa lomasta (talviloma) on annettava viimeistään seuraavan lomakauden alkuun mennessä (ennen 30.4.). Työnantaja ja työntekijä voivat kuitenkin sopia, että työntekijä pitää 12 päivää ylittävän loman osan yhdessä tai useammassa osassa.

Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa KVTES mukaan vuosilomasta 20 vuosilomapäivää sijoitetaan lomakauteen (kesäloma), vähintään 65 % ansaitun loman kokonaismäärästä.

Olen anonut lomaa maanantaista sunnuntaihin, montako vuosilomapäivää kuluu?

Työpaikallasi noudatettavasta työehtosopimuksesta riippuu lomapäivien kuluminen.
Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES piiriin kuluvilla lomapäiviä kuluu 5. Yksityisen sektorin työehtosopimuksissa lomankuluminen tulee suoraan vuosilomalaista, lomapäiviä kuluu 6.

Voinko irtisanoutua vuosiloman aikana?

Kyllä voit. Noudatettavasta työehtosopimuksesta riippuu miten pitämättömät lomapäivät maksetaan.

Työsuhteeni päätyy. Saanko pitää kertyneet lomat lomapäivinä ennen työsuhteeni päättymistä?

Koska vuosiloma annetaan työnantajan määräämänä aikana, Sinun tulee keskustella loman pitämisestä hyvissä ajoin ennen työsuhteen päättymistä esimiehesi kanssa.

Voiko vuosilomani alkaa sunnuntaina?

Vuosilomalain mukaan työnantaja ei saa ilman työntekijän suostumusta määrätä vuosilomaa alkavaksi työntekijän vapaapäivänä, jos tämä johtaa vuosilomapäivien vähenemiseen. Tarkoituksena on edistää tasapuolista kohtelua vuosilomia määrättäessä.

Jään äitiyslomalle ja minulle on kertynyt vuosilomaa. Milloin minun tulee pitää lomat?

Vuosilomalain mukaan työnantaja ei saa ilman työntekijän suostumusta määrätä vuosilomaa työntekijän äitiys- eikä isyysvapaan ajaksi. Jos työntekijän vuosilomaa ei voida äitiys- tai isyysvapaan vuoksi antaa vuosilomalaissa tarkoitetulla tavalla, loma saadaan antaa kuuden kuukauden kuluessa vapaan päättymisestä.

Työnantaja voi siten määrätä vuosiloman pidettäväksi muiden perhevapaiden kuten vanhempainvapaan ja hoitovapaan aikana. Vuosiloma annetaan vuosilomalain rajoissa siitä huolimatta, että työntekijä on perhevapaalla.

Pääsääntöisesti loma annetaan lomakaudella mutta sopimalla vuosiloman voi sijoittaa ajanjaksolle, joka alkaa sen kalenterivuoden alusta, jolle lomakausi (2.5. - 30.9.) sijoittuu, ja päättyy seuraavana vuonna ennen lomakauden alkua eli 30.4. mennessä. Lisäksi 12 arkipäivää ylittävä lomanosa voidaan sopia pidettäväksi viimeistään vuoden kuluessa lomakauden päättymisestä eli seuraavana vuonna 30.9. mennessä.

Tämän lisäksi työntekijä voi säästää osan lomastaan pidettäväksi myöhemmin säästövapaana. Jos hänellä on täydet 30 lomapäivää, niin kuuden päivän osalta säästövapaaseen on oikeus, kunhan siitä ei aiheudu työpaikan tuotanto- ja palvelutoiminnalle vakavaa haittaa, ja toisen kuuden päivän osalta säästövapaasta voidaan sopia.