Vuosiloma

Vuosilomalakia sovelletaan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla työ- ja virkasuhteessa tehtävään työhön.

Lisäksi eri aloilla noudatettavissa työehtosopimuksissa saattaa olla tarkempia määräyksiä liittyen työntekijän vuosilomaoikeuteen ja lomapalkan määräytymiseen.

  • Lomanmääräytymisvuosi on 1.4. ja 31.3. välinen aika.
  • Lomakausi on 2.5. ja 30.9. välinen aika.
  • Vuosilomapalkka on loman ajalta maksettava palkka.
  • Lomaraha on työehtosopimuksin sovittu bonus, joka maksetaan usein kesäloman yhteydessä.

Täysi lomanmääräytymiskuukausi

Kalenterikuukausi, jolloin työntekijälle on kertynyt vähintään 14 työssäolopäivää tai ns. työssäolon veroista päivää.

Jos työntekijä on sopimuksen mukaisesti työssä niin harvoina päivinä, että hänelle ei tästä syystä kerry ainoatakaan 14 työssäolopäivää sisältävää kalenterikuukautta tai vain osa kalenterikuukausista sisältää 14 työssäolopäivää, täydeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi katsotaan sellainen kalenterikuukausi, jonka aikana työntekijälle on kertynyt vähintään 35 työtuntia tai työssäolon veroista tuntia.

Työssäolon veroinen aika

Työssäolon veroisena päivänä pidetään aikaa, jolloin työnantaja on lain mukaan velvollinen maksamaan työntekijälle palkan. Lisäksi työssäolon veroisina pidetään niitä työpäiviä tai työtunteja, jolloin työntekijä on estynyt työsuhteen kestäessä tekemästä työtä esimerkiksi äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan, tilapäisen hoitovapaan, pakottavista perhesyistä johtuvan poissaolon, sairauden tai tapaturman tai lääkinnällisen kuntoutuksen takia.
Lisäksi työssäolon veroisina päivinä pidetään opintovapaan vuoksi enintään 30 työpäivää lomanmääräytymisvuonna ja lomauttamisen takia enintään 30 työpäivää kerrallaan.

Lomaoikeus

Työntekijällä on oikeus saada lomaa 2,5 arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Jos työsuhde on lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä jatkunut yhtäjaksoisesti alle vuoden, työntekijällä on oikeus saada lomaa 2 arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta.
Jos on tehty useita peräkkäisiä, keskeytymättömänä tai lyhytaikaisin keskeytyksin jatkuvia määräaikaisia työsopimuksia, työsuhteen katsotaan jatkuneen yhdenjaksoisena.

Vuosiloman antaminen

Vuosiloma annetaan työntekijälle työnantajan määräämänä aikana.
Vuosilomasta 24 arkipäivää on sijoitettava lomakaudelle (kesäloma). Muu osa lomasta (talviloma) on annettava viimeistään seuraavan lomakauden alkuun mennessä.

Kesäloma ja talviloma on annettava yhdenjaksoisena, jollei työn käynnissä pitämiseksi ole välttämätöntä jakaa sitä osaa kesälomasta, joka ylittää 12 arkipäivää, pidettäväksi yhdessä tai useammassa osassa.

Työntekijöiden kuuleminen

Työnantajan on selvitettävä työntekijöille tai heidän edustajilleen vuosiloman antamisesta työpaikalla noudatettavat yleiset periaatteet.

Vuosiloman ajankohdasta ilmoittaminen

Työnantajan määrätessä loman ajankohdan hänen on ilmoitettava siitä työntekijälle viimeistään kuukautta ennen loman alkamista. Mikäli tämä ei ole mahdollista, lomasta on ilmoitettava viimeistään kahta viikkoa ennen loman alkamista.

Lue lisää:

Usein kysyttyä vuosilomasta