Yt-neuvottelut yksityisellä sektorilla

Työehtosopimukset

Työehtosopimuksiin on voitu ottaa poikkeuksellisia määräyksiä neuvotteluvelvoitteen sisällöstä ja sen täyttymisestä. Niitä pitää noudattaa lain sijaan.

Neuvotteluajat

Jos irtisanomiset, lomauttamiset tai osa-aikaistamiset kohdistuvat alle 10 työntekijään, tai alle 90 päivän lomautus koskee vähintään 10 työntekijää, neuvottelujen kesto on vähintään 14 päivää.

Jos irtisanomiset, yli 90 päivää kestävä lomautus tai osa-aikaistaminen koskee vähintään 10 työntekijää, neuvottelujen kesto on vähintään 6 viikkoa.

Jos yrityksen työntekijöiden määrä on säännöllisesti 20−29, yllä olevat neuvotteluajat ovat 14 päivää.

Osapuolet

Osapuolina ovat työnantajan ja henkilöstöryhmien edustajat. Jos kyseessä on yksittäisten työntekijöiden irtisanominen, lomauttaminen tai osa-aikaistaminen, voidaan neuvottelut käydä suoraan heidän kanssaan. Heillä on kuitenkin oikeus saada oma edustajansa paikalle.

Neuvotteluesitys ja tiedonsaanti

Työvoiman vähentämistä koskevissa neuvotteluissa on työnantajan ennen yt-neuvotteluiden aloittamista annettava henkilöstölle neuvotteluesitys, josta tulee ilmetä ainakin neuvottelujen alkamisajankohta ja paikka sekä tarkempi ehdotus neuvotteluissa käsiteltävistä asioista. Neuvotteluesitys pitää antaa vähintään 5 päivää ennen neuvottelujen alkua.

Jos työnantaja harkitsee vähintään 10 työntekijän irtisanomista, osa-aikaistamista tai lomauttamista yli 90 päiväksi, työnantajan on liitettävä neuvotteluesitykseen kirjalliset tiedot suunniteltujen toimenpiteiden perusteista, arvio vähentämisen kohteeksi joutuvien työntekijöiden lukumäärästä ja selvitys periaatteista, joilla henkilöt valitaan. Lisäksi vaaditaan arvio ajasta, jonka kuluessa vähentämiset aiotaan toteuttaa. Jos kaikkea tietoa ei vielä neuvotteluesitystä annettaessa ole saatavilla, tiedot voidaan antaa myös erikseen ennen neuvottelujen alkamista. Työntekijöillä on kuitenkin oltava riittävästi aikaa tutustua tietoihin.

Työnantajalla ei ole velvollisuutta antaa sellaisia tietoja, joiden luovuttaminen aiheuttaisi puolueettomasti arvioiden merkittävää haittaa tai vahinkoa yritykselle tai sen toiminnalle.

Neuvottelujen kirjaaminen

Työnantajan on pyynnöstä huolehdittava siitä, että neuvotteluista pidetään pöytäkirjaa, josta tulee käydä ilmi ainakin aika, osalliset, neuvottelujen tulos ja eriävät mielipiteet. Kaikki läsnä olevat tarkastavat ja allekirjoittavat pöytäkirjan.

Yt-neuvottelut käytännössä

Neuvottelut alkavat usein siten, että työnantaja esittelee yrityksen taloustietoja ja taloudessa tapahtuneita tai tapahtuvia muutoksia sekä työn vähentymisen taustalla olevia syitä ja toimenpiteiden aikatauluja. Työnantaja esittää henkilöstön edustajalle kaikki ne seikat, johon suunniteltu työvoiman vähentämistarve perustuu.

Perusteiden pohjalta työnantaja- ja työntekijäpuoli esittävät näkemyksiä ja käsityksiä siitä, miten työnantajan ilmoittamat perusteet tosiasiassa vaikuttavat yrityksen toimintaedellytyksiin. Vaikutusten arvioimisen ja niistä neuvottelemisen jälkeen neuvotellaan vaihtoehtoisista keinoista vähentämistoimenpiteiden välttämiseksi ja minimoimiseksi.

Työnantajan on lain mukaisesti käytävä todelliset yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluissa esitetyt tiedot tulee olla yksilöityjä ja ymmärrettäviä niin, että henkilöstöllä on aidosti mahdollisuus neuvotella. Henkilöstöllä on oikeus ja myös velvollisuus pyytää työnantajalta lisätietoja, jos annetut tiedot eivät ole riittäviä.

Työnantaja ei täytä neuvotteluvelvoitetta pelkästään järjestämällä keskustelu- tai tiedotustilaisuutta henkilöstölle. Neuvotteluja käydään niin useasti kuin puolin ja toisin katsotaan tarpeelliseksi neuvotteluvelvoitteen täyttämiseksi. Neuvottelukertoja on oltava aina vähintään kaksi.

Yt-neuvotteluiden päättyminen

Työnantaja ei voi päättää neuvotteluita ennen kuin vähimmäismääräajat ovat täyttyneet. Neuvotteluita ei ole syytä myöskään sopia päättymään etuajassa. Neuvotteluiden lopputuloksesta ei työntekijöiden ja työnantajan tarvitse olla samaa mieltä. Työnantaja ei saa tehdä päätöstä työntekijöiden irtisanomisesta, osa-aikaistamisesta ja/tai lomauttamisesta ennen neuvotteluiden päättymistä. Työnantajan on ilmoitettava päätöksestä kohtuullisessa ajassa neuvotteluiden päättymisestä lukien. Irtisanomisten tai lomautusten täytäntöönpanosta tulee ilmoittaa jokaiselle henkilökohtaisesti työsopimuslain edellyttämällä tavalla.

Hyvitys

Jos työnantaja on irtisanonut, lomauttanut tai osa-aikaistanut työntekijän jättäen tahallisesti tai huolimattomuudesta noudattamatta yt-lain säännöksiä, voidaan työnantaja määrätä maksamaan työntekijälle maksimissaan 30 000 euroa hyvitystä. Kanne on nostettava kahden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana oikeus hyvitykseen on syntynyt. Jos työsuhde on päättynyt, kanne on nostettava kahden vuoden kuluessa siitä. Hyvitysvaade käsitellään yleisessä tuomioistuimessa.

Henkilöstöryhmien edustajan irtisanomissuoja

Luottamusmiehellä, luottamusvaltuutetulla, työsuojeluvaltuutetulla ja yt-edustajalla, joka on valittu nimenomaan toimikaudeksi, on irtisanomissuoja. Työnantaja saa irtisanoa tai lomauttaa edustajan vain, jos heidän työnsä päättyy kokonaan eikä työnantaja voi järjestää muuta vastaavaa työtä tai kouluttaa muuhun työhön.