• Nollatuntisopimus ja tilapäinen hoitovapaa

  Työntekijän lapsen tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen, joka ei ole täyttänyt 10 vuotta, sairastuessa äkillisesti työntekijällä on oikeus saada lapsen hoidon järjestämiseksi tai tämän hoitamiseksi tilapäistä hoitovapaata enintään neljä työpäivää kerrallaan. Hoitovapaan palkallisuudesta säädetään työehtosopimuksissa.

  Nollatuntisopimuksella työskentelevällä on oikeus saada palkka tilapäisen hoitovapaan ajalta ainoastaan silloin, jos lapsen sairausajalle on ehditty jo vahvistaa tai sopia työvuorot.

 • Oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen

  Työntekijällä on oikeus saada lapsen hoitamiseksi tai hoidon järjestämiseksi tilapäistä hoitovapaata enintään neljä työpäivää, jos hänen lapsensa tai muu hänen kodissaan pysyvästi asuva alle 10-vuotias (alle 12-vuotias KVTES:ssä) lapsi äkillisesti sairastuu. Oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen on myös koskien vammaista lasta, jos hänen kehitystasonsa on alle 10-vuotiaan tasolla (12-vuotta KVTES:ssä).

  Oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen on:

  1. Lapsen kanssa asuvalla vanhemmalla.

  2. Lapsen vanhemmalla, joka ei asu tämän kanssa samassa taloudessa (niin sanottu etävanhempi). Tällainen tilanne voi tulla kyseeseen yhteishuoltajuustapauksessa silloin, kun lapsi sairastuu oleskellessaan isänsä luona, vaikka lapsi asuu pysyvästi äitinsä luona.

  3. Ottolapsen, aviopuolison ja avopuolison taikka rekisteröidyssä parisuhteessa elävän puolison lapsen sekä perheeseen sijoitetun eli niin sanotun sijaislapsen ja perheen huollossa olevan lapsen vanhemmalla.

  Tilapäisen hoitovapaan pitäminen on yleensä mahdollista vain, jos lapsen molemmat vanhemmat ovat työssä kodin ulkopuolella. Jos toinen vanhemmista on kotona ja toinen työssä kodin ulkopuolella, työsuhteessa olevalla vanhemmalla ei yleensä ole oikeutta saada tilapäistä hoitovapaata.

  Tilapäistä hoitovapaata voi pitää kerrallaan vain toinen lapsen vanhemmista. Vanhemmat voivat vuorotella. Yhtä äkillistä sairaustapausta kohden on kuitenkin käytettävissä enintään neljä työpäivää.

  Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle tilapäisen hoitovapaan käyttämisestä ja sen syystä niin pian kuin mahdollista. Työntekijän on tarvittaessa osoitettava poissaolon syy lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksella tai muulla luotettavalla selvityksellä. Työnantaja voi myös pyytää selvitystä siitä, ettei toinen vanhemmista ole voinut jäädä kotiin.

  Oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen koskee yleensä vain tilanteita, joissa lapsi sairastuu äkillisesti. Jos on sovittu esimerkiksi tarkastuksesta tai leikkauksesta, kysymys ei yleensä ole tilapäisestä hoitovapaasta. Työstä poissaolosta täytyy tällöin sopia työnantajan kanssa. Sopimus, jolla rajoitetaan työntekijän oikeutta tilapäiseen hoitovapaaseen, on mitätön.

  Tilapäisen hoitovapaan palkallisuudesta on sovittu työehtosopimuksissa. Lisätietoa on kohdassa "Tilapäisen hoitovapaan palkallisuus".

 • Tilapäisen hoitovapaan palkallisuus

  Oikeudesta tilapäisen hoitovapaan pitämiseen katso kohta: "Oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen".
  Palkanmaksusta tilapäisen hoitovapaan ajalta on sovittu työehtosopimuksissa keskenään hieman eri tavoin. Poissaolon syy on vaadittaessa todistettava lääkärin todistuksella tai muulla työnantajan hyväksymällä selvityksellä ja vaadittaessa on annettava selvitys toisen huoltajan esteestä hoitaa lasta.

  KVTES: Tilapäisen hoitovapaan ajalta maksetaan varsinainen palkka enintään kolmelta peräkkäiseltä kalenteripäivältä lapsen sairastumisesta lukien. Mikäli lapsi sairastuu kesken työvuoron, palkallinen aika on enintään kolme seuraavaa kalenteripäivää.

  SOSTES: Tilapäisen hoitovapaan ajalta maksetaan palkkaa enintään kolmelta työpäivältä sairastumisen alusta lukien.

  TPTES: Tilapäisen hoitovapaan ajalta maksetaan palkkaa enintään kolmelta työpäivältä.

  AVAINTES: Tilapäisen hoitovapaan ajalta maksetaan varsinainen palkka enintään 3 peräkkäiseltä kalenteripäivältä lapsen sairastumisesta lukien. Mikäli lapsi sairastuu kesken työvuoron, palkallinen aika on enintään 3 seuraavaa kalenteripäivää.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Käänny esimiehesi, luottamusmiehesi tai ammattiosastosi puheenjohtajan puoleen. Katso myös: apua ongelmatilanteisiin »

Anna palautetta ja auta meitä kehittämään palvelua. Lähetä kehitysehdotuksesi Usein kysytyt kysymykset -palstaan liittyen sähköisellä lomakkeella »