• Hoitovapaailmoitus

  Hoitovapaasta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamisaikaa. Jos vapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, ilmoitusaika on kuitenkin yksi kuukausi. Ottolapsen hoidon vuoksi pidettävästä vapaasta ilmoitettaessa on, jos mahdollista, noudatettava edellä säädettyä ilmoitusaikaa.

  Voit kysyä työnantajaltasi, miten hän haluaa, että hoitovapaasta ilmoitetaan. Suosittelemme kuitenkin, että teet ilmoituksen kirjallisesti esimerkiksi sähköpostitse ja pyydät työnantajalta vastauksen ilmoitukseen. Tällöin, jos hoitovapaasta tulee myöhemmin työnantajan kanssa erimielisyyttä, sinulla on näyttää, mitä hoitovapaasta on sovittu.

  Jos työnantajasi ei vastaa ilmoitukseen, älä jää passiiviseksi, vaan ota yhteyttä työnantajaasi ja varmista, että tämä on saanut ilmoituksesi.

  Ilmoitus on vapaamuotoinen, mutta siitä tulisi käydä ilmi ainakin perustiedot, kuten hoitovapaan alkamis- ja päättymisajankohdat sekä nimesi ja yhteystietosi. Kerro myös ilmoituksessa, että kyse on nimenomaan hoitovapaasta.

 • Hoitovapaalta siirtyminen opintovapaalle

  Hoitovapaan voi perua perustellusta syystä. Perusteltuna syynä voidaan pitää esimerkiksi lapsen tai toisen vanhemman vakavaa ja pitkäaikaista sairastumista, kuolemaa taikka lapsen vanhempien erilleen muuttamista tai avioeroa. Opintovapaalle voi hoitovapaalta siirtyä ainoastaan sopimalla työnantajan kanssa. Jos hoitovapaa päättyy ja siitä siirrytään opintovapaalle, on myös kyseessä sopiminen työnantajan kanssa.

 • Hoitovapaan jakaminen useampaan jaksoon

  Molemmilla vanhemmilla on oikeus hoitovapaaseen. Hoitovapaalla voi olla kerrallaan vain toinen vanhemmista.

  Hoitovapaan jaksottaminen mahdollistaa sen, että perheen valinnan mukaan kumpikin vanhemmista voi halutessaan hoitaa lasta. Lapsen vanhemmat voivat jäädä kotiin hoitamaan lasta siten, että kumpikin pitää peräkkäin yhden tai vuorotellen kaksi hoitovapaajaksoa. Hoitovapaa on siis jaettavissa kahteen jaksoon hoitovapaan käyttäjää kohden.

  Jaksojen vähimmäispituus on yksi kuukausi. Työnantaja ja työntekijä voivat kuitenkin sopia työntekijän oikeudesta pitää kahta useampia ja kuukautta lyhyempiä hoitovapaajaksoja. Hoitovapaajaksojen enimmäispituutta rajoittaa ainoastaan hoidettavan lapsen ikä. Hoitovapaata voi käyttää siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta.

  Sopimus hoitovapaasta on syytä tehdä kirjallisesti.

 • Hoitovapaan keskeyttäminen raskauden perusteella

  Tätä ohjetta noudatetaan ennen 1.8.2022 voimaan tulleen perhevapaauudistuksen mukaisiin perhevapaisiin.
  Uusi raskaus oikeuttaa keskeyttämään hoitovapaan uuden äitiysvapaan alusta lukien. Uudesta äitiysvapaasta on ilmoitettava viimeistään kaksi kuukautta ennen sen alkamista.

  Tätä ohjetta noudatetaan 1.8.2022 voimaan tulleen perhevapaauudistuksen mukaisiin perhevapaisiin.
  Uusi raskaus oikeuttaa keskeyttämään hoitovapaan uuden raskausvapaan alusta lukien.
  Uudesta raskausvapaasta on ilmoitettava viimeistään kaksi kuukautta ennen sen alkamista.

 • Keikkailu hoitovapaalla

  Työntekijä voi hoitovapaan aikana työskennellä. Käytännössä työskentely on keikkaluontoista, koska lapsen hoidon on oltava ensisijainen syy poissaoloon.

 • Miten ilmoitan työnantajalle työhön paluusta?

  Hoitovapaan pituudesta ilmoitetaan siinä vaiheessa, kun jäädään hoitovapaalle. Paluu tapahtuu sopimuksen mukaisesti.

 • Työpaikkani liike luovutetaan hoitovapaalla, miten tämä vaikuttaa minuun?

  Liikkeenluovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle.

 • Voiko työnantaja irtisanoa perhevapaalla olevan työntekijän?

  Työnantaja ei saa irtisanoa työsopimusta työntekijän raskauden vuoksi tai siksi, että työntekijä käyttää oikeuttaan perhevapaaseen. Työnantajan pyynnöstä työntekijän on esitettävä selvitys raskaudestaan.

  Työnantaja saa irtisanoa perhevapaalla olevan työntekijän vain, jos työnantajan toiminta päättyy kokonaan.

 • Voiko työnantaja kieltäytyä antamasta hoitovapaata?

  Ei voi. Oikeus perhevapaisiin on työsopimuslain mukainen lakisääteinen oikeus.

 • Voinko irtisanoutua hoitovapaalla?

  Kyllä, työntekijällä on aina oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.

 • Voinko keskeyttää hoitovapaan ja ajankohdan muuttaminen?

  Voinko keskeyttää hoitovapaan ja muuttaa sen ajankohtaa?

  Periaate on, että ilmoitus hoitovapaasta on sitova. Tämä koskee sekä aloittamatonta että aloitettua hoitovapaata.

  Hoitovapaan muuttamisesta voidaan aina sopia työntekijän ja työnantajan kesken. Jos sovintoon ei päästä, hoitovapaan voi siirtää tai keskeyttää vain perustellusta syystä. Perusteltuna syynä pidetään sellaista lapsen hoitamisedellytyksissä tapahtunutta ennalta arvaamatonta ja oleellista muutosta, jota työntekijä ei ole voinut ottaa huomioon tehdessään ilmoitusta vapaan ajankohdasta kuten lapsen tai lapsen toisen vanhemman vakava ja pitkäaikainen sairastuminen tai kuolema tai lapsen vanhempien erilleen muuttaminen tai avioero tai muu lapsen hoitoedellytyksissä tapahtunut olennainen muutos (kuten uusi raskaus), joka siis oikeuttaa keskeyttämään hoitovapaan.

  Perusteltua syytä on Suomen oikeuskäytännössä tulkittu varsin ankarasti. Esimerkiksi vanhempien taloudellisissa olosuhteissa tapahtuneet muutokset eivät korkeimman oikeuden mukaan oikeuttaneet keskeyttämään hoitovapaajaksoa ennenaikaisesti. Sen sijaan kunnallisen hoitopaikan saamista on pidetty työsopimuslain tarkoittamana perusteltuna syynä, kun hoitovapaan pituus on nimenomaan riippunut hoitopaikan saamisesta.

  Työntekijä saa perustellusta syystä muuttaa vapaan ajankohdan ja pituuden ilmoittamalla siitä työnantajalle viimeistään kuukautta ennen muutosta.

 • Voinko pidentää hoitovapaata?

  Oikeus kahteen, vähintään kuukauden pituiseen jaksoon mahdollistaa hoitovapaan pidentämisen. Useammasta jaksosta tulee sopia työnantajan kanssa.

 • Voinko siirtää hoitovapaata sairauden vuoksi?

  Työntekijä saa perustellusta syystä muuttaa aiemmin ilmoittamansa perhevapaan ajankohdan kuukauden ilmoitusaikaa noudattaen. Perusteltuna syynä voidaan pitää esimerkiksi lapsen tai lapsen toisen vanhemman vakavaa ja pitkäaikaista sairastumista.

 • Voinko työskennellä hoitovapaalla?

  Työntekijä voi hoitovapaan aikana työskennellä. Käytännössä työskentely on keikkaluontoista, koska lapsen hoidon on oltava ensisijainen syy poissaoloon.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Käänny esimiehesi, luottamusmiehesi tai ammattiosastosi puheenjohtajan puoleen. Katso myös: apua ongelmatilanteisiin »

Anna palautetta ja auta meitä kehittämään palvelua. Lähetä kehitysehdotuksesi Usein kysytyt kysymykset -palstaan liittyen sähköisellä lomakkeella »