• Neuvolassa käynti ja lääkärin tutkimukset

  Raskausajan neuvolakäynnit ja tutkimukset voidaan tehdä työajalla, mikäli ne eivät järjesty työajan ulkopuolella. Mikäli raskaana olevan on käytävä tutkimuksissa työajalla, on siitä ilmoitettava työnantajalle niin pian kuin mahdollista. Hyvissä ajoin tapahtuva ilmoittaminen mahdollistaa myös sen, että tutkimuksissa käyminen voidaan huomioida työvuorosuunnittelussa.

  Mikäli tutkimuksia ei ole voitu tehdä työajan ulkopuolella ja tutkimukset ovat tehty tarpeetonta työajan menetystä välttäen, työntekijän palkkaa ei vähennetä. Äitiysneuvolakäynti ei siis ole palkallista työaikaa, mutta siitä syntynyttä vajausta ei teetetä takaisin neuvolakäynnin korvaamiseksi. Työaika jää käyntiin kuluneelta osin vajaaksi eli mahdollinen lisätyö ja ylityö tulevat maksuun vasta, kun vajaaksi jääneet työtunnit ovat kertyneet täyteen.


  "

 • Raskaudesta ilmoittaminen

  Tätä ohjetta noudatetaan ennen 1.8.2022 voimaan tulleen perhevapaauudistuksen mukaisiin perhevapaisiin:

  Äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaasta on ilmoitettava viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamisaikaa.

  Usein raskaudesta kerrotaan työnantajalle vasta, kun raskaus on jo pitkällä. Työsuojelullisesta näkökulmasta raskaudesta kannattaa kertoa jo alkuvaiheessa.

  Joskus fyysinen rasite voi olla vaaraksi. Jos työhösi kuuluu esimerkiksi painavien taakkojen nostamista, kysy tilanteestasi työterveyshuollosta. Jos työtehtävää ei voi muokata odottajalle sopivaksi, töistä voi jäädä pois erityisäitiysrahalle. Sitä maksetaan tavallisen äitiysvapaan alkuun saakka.

  Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on arvioitava mahdollinen työssä tai työoloissa raskaana olevalle työntekijälle tai sikiölle aiheutuva vaara. Raskaana olevaa naista ei saa käyttää työhön, jossa hän altistuu ympäristön tupakansavulle. Tämä koskee myös tupakoivia raskaana olevia työntekijöitä.

  Jos vaaratekijää ei voida poistaa, on työnantajan pyrittävä siirtämään työntekijä raskauden ajaksi muihin, hänen työkykynsä ja ammattitaitonsa huomioon ottaen sopiviin työtehtäviin.

  Tätä ohjetta noudatetaan 1.8.2022 voimaan tulleen perhevapaauudistuksen mukaisiin perhevapaisiin:

  Raskaus-, vanhempain- ja hoitovapaasta on ilmoitettava viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamisaikaa.

  Usein raskaudesta kerrotaan työnantajalle vasta, kun raskaus on jo pitkällä. Työsuojelullisesta näkökulmasta raskaudesta kannattaa kertoa jo alkuvaiheessa.

  Joskus fyysinen rasite voi olla vaaraksi. Jos työhösi kuuluu esimerkiksi painavien taakkojen nostamista, kysy tilanteestasi työterveyshuollosta. Jos työtehtävää ei voi muokata odottajalle sopivaksi, töistä voi jäädä pois erityisraskausrahalle. Sitä maksetaan tavallisen raskausvapaan alkuun saakka.

  Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on arvioitava mahdollinen työssä tai työoloissa raskaana olevalle työntekijälle tai sikiölle aiheutuva vaara. Raskaana olevaa ei voi velvoittaa tekemään yötyötä. Raskaana olevaa naista ei saa käyttää työhön, jossa hän altistuu ympäristön tupakansavulle. Tämä koskee myös tupakoivia raskaana olevia työntekijöitä.

  Jos vaaratekijää ei voida poistaa, on työnantajan pyrittävä siirtämään työntekijä raskauden ajaksi muihin, hänen työkykynsä ja ammattitaitonsa huomioon ottaen sopiviin työtehtäviin.

 • Työntekijän oikeus raskausvapaaseen

  Tätä ohjetta noudatetaan 1.8.2022 voimaan tulleen perhevapaauudistuksen mukaisiin perhevapaisiin.

  Raskausvapaan pitämisestä tulee ilmoittaa työnantajalle vähintään kaksi kuukautta ennen raskausvapaan alkua. Työnantaja ei voi kieltää työntekijää käyttämästä oikeuttaan raskausvapaaseen.

  Raskausvapaan palkallisuus:

  SOTE/KVTES/AVAINTES:
  Raskaana olevalle viranhaltijalle/työntekijälle, jolla on sairausvakuutuslain mukaisesti oikeus raskausrahaan, maksetaan varsinaista palkkaa ajanjaksolta, johon sisältyy raskausvapaan 40 arkipäivää. Edellytyksenä on vähintään kahden kuukauden palvelussuhteen kesto ennen raskausvapaan alkamista, todistuksen esittäminen raskauden kestosta ja lasketusta synnytysajasta, kahden kuukauden ilmoitusajan noudattaminen sekä oikeus raskausrahaan, joka maksetaan työnantajalle palkallista aikaa vastaavalta ajalta. Kaikkien neljän edellytyksen on täytyttävä, jotta vapaa on palkallista.

  SOSTES:
  Työntekijälle, jolla on oikeus raskausrahaan sairausvakuutuslain 9 luvun 1 §:n mukaan, maksetaan palkka raskausvapaan alusta lukien 40 arkipäivää. Palkanmaksun edellytyksenä on, että työntekijän työsuhde on jatkunut vähintään kolme kuukautta ennen laskettua synnytyksen aikaa.

  TPTES:
  Työntekijälle, jolla on oikeus raskausrahaan sairausvakuutuslain 9 luvun 1 §:n mukaan, maksetaan täyttä palkkaa raskausvapaan alusta lukien 40 arkipäivää. Palkanmaksun edellytyksenä on, että työntekijän työsuhde on jatkunut keskeytyksettä vähintään kolme kuukautta ennen laskettua synnytyksen aikaa. Lisäksi edellytetään, että raskaus- ja vanhempainvapaa pidetään yhdenjaksoisena.

 • Työvuorojen suunnittelu raskaana olevalle

  Raskaana olevaa ei saa lain mukaan velvoittaa tekemään yövuoroja. Työvuorot pitää pyydettäessä järjestää niin, että yötöitä ei tule. EU:n raskaana olevien työntekijöiden turvallisuutta koskevan direktiivin mukaan raskauden aikana ei voi velvoittaa tekemään yötyötä, jos se lääkärin arvion mukaan on terveydelle haitallista.

  Työturvallisuuslain mukaan työn suunnittelussa ja mitoituksessa on otettava huomioon työntekijöiden fyysiset ja henkiset edellytykset, jotta työn kuormitustekijöistä työntekijän turvallisuudelle tai terveydelle aiheutuvaa haittaa tai vaaraa voidaan välttää tai vähentää.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Käänny esimiehesi, luottamusmiehesi tai ammattiosastosi puheenjohtajan puoleen. Katso myös: apua ongelmatilanteisiin »

Anna palautetta ja auta meitä kehittämään palvelua. Lähetä kehitysehdotuksesi Usein kysytyt kysymykset -palstaan liittyen sähköisellä lomakkeella »