Suodata hakutuloksia valitsemalla jokin seuraavista:

 • Henkilöstömäärä varhaiskasvatuksessa

  Varhaiskasvatuksessa henkilöstön määrästä säädetään varhaiskasvatuslaissa (540/2018) sekä valtioneuvoston asetuksessa varhaiskasvatuksesta (1586/2019).

  Lakitekstin mukaan yli kolmevuotiaiden lasten ryhmässä tulee olla yksi kelpoisuusehdot täyttävä työntekijä seitsemää enemmän kuin viisi tuntia päivässä paikalla olevaa lasta kohden ja alle kolmevuotiaiden ryhmässä yksi kelpoinen työntekijä neljää lasta kohden.

  Varhaiskasvatuslaissa säädetään, että yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea hoito-, opetus- ja kasvatustehtävissä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. Kolme vuotta täyttäneiden kokopäiväryhmässä saa olla samanaikaisesti enintään 21 lasta ja alle kolmevuotiaiden ryhmässä enintään 12 lasta. Tästä mitoituksesta voi poiketa vain tilapäisesti ja lyhytaikaisesti.

  Mitä tehdä, jos mitoitus ei täyty?

  Keskustelkaa työpaikalla asiasta esimiehen kanssa. Ottakaa keskusteluun mukaan myös luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu (jos on). Kirjatkaa ylös, alittuuko mitoitus vuoroittain, päivittäin vai viikoittain.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Lasketaanko opiskelijat mitoitukseen?

  Mikäli opiskelija on työpaikalla oppimassa koulutussopimuksella, opiskelijaa ei lasketa mitoitukseen. Oppisopimusopiskelija voidaan laskea mitoitukseen, kun työnantaja on varmistanut, että opiskelijalla on riittävät tiedot ja taidot tehtävän hoitamiseen. Jokaisella opiskelijalla, myös oppisopimusopiskelijalla, tulee olla nimetty ohjaaja. Opiskelija toimii todellisisssa työtilanteissa ohjaajansa, koulutetun ammattihenkilön ohjauksessa ja hänen sekä työyhteisön vastuulla.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Mitä tehdä, jos mitoitus ei täyty?

  Lukekaa omavalvontasuunnitelma ja miettikää, toteutuvatko siinä luvatut palvelut. Omavalvontasuunnitelma on julkinen asiakirja ja se tulee olla nähtävillä jokaisella työpaikalla. Kirjatkaa ylös (konkreettisia asioita): mitkä asiat omavalvontasuunnitelmasta eivät toteudu sekä alittuuko mitoitus vuoroittain, päivittäin vai viikoittain. Keskustelkaa kirjaamistanne asioista esimiehenne kanssa. Ottakaa keskusteluun mukaan myös luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu (jos on).

  Sosiaalihuoltolain mukainen ilmoitusvelvollisuus (SHL 48§) velvoittaa työntekijän ilmoittamaan havaituista epäkohdista tai niiden uhista esimiehelle, jonka puolestaan on selvitettävä ilmoituksessa esitetyt asiat ja ryhdyttävä vaadittaviin toimenpiteisiin.

  Omavalvontasuunnitelmasta löytyvät ohjeet sosiaalihuoltolain mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta. Ilmoitus tulee tehdä aina kirjallisena ja sen voi tehdä joko itsenäisesti tai yhdessä työkavereiden kanssa. Ilmoituksen tekijään ei saa kohdistaa työnantajan puolelta mitään vastatoimia.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Mitoitus kotihoidossa

  Riittävä henkilöstömäärä saadaan, kun asiakkaalle päätöksellä myönnetty aika tunteina jaetaan yhden hoitotyöntekijän käytettävissä olevalla välittömällä työajan tuntimäärällä. Näin saadaan tarvittavan henkilöstön lukumäärä. Asiakkaalle tehdään perusteellinen hoito- ja palvelusuunnitelma, jonka perusteella aika myönnetään.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Mitoitus vanhusten tehostetussa palveluasumisessa

  Tehostetussa asumispalveluyksikössä lain mukainen vähimmäismitoitus 0,55. Mitoitus nousee portaittain siten, että 1.1.2022 vähimmäismitoitus on 0,6 ja 1.7.2023 alkaen 0,7. Mitoituksen voi tarkistaa siten, että laskee toteutuneelta 3 viikon listalta jokaisen välittömään työhön osallistuneen välittömään työhön käytetyt työtunnit yhteen, jakaa tuloksen yhden kokoaikaisen työntekijän kokonaistuntimäärällä (114,75) ja tämä tulos jaetaan asukkaiden määrällä. Näin saadaan toteutunut mitoitus.

  Laskemiseen voit käyttää apuna SuPerin verkkosivuilta löytyvää laskuria.

  https://www.superliitto.fi/tyoelamassa/henkiloston-maara/mitoituslaskuri-vanhusten-ymparivuorokautiseen-hoitoon/

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Ryhmäkoko varhaiskasvatuksessa

  Varhaiskasvatuksessa henkilöstön määrästä säädetään varhaiskasvatuslaissa (540/2018) sekä valtioneuvoston asetuksessa varhaiskasvatuksesta (1586/2019).

  Lakitekstin mukaan yli kolmevuotiaiden lasten ryhmässä tulee olla yksi kelpoisuusehdot täyttävä työntekijä seitsemää enemmän kuin viisi tuntia päivässä paikalla olevaa lasta kohden ja alle kolmevuotiaiden ryhmässä yksi kelpoinen työntekijä neljää lasta kohden.

  Varhaiskasvatuslaissa säädetään, että yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea hoito-, opetus- ja kasvatustehtävissä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. Kolme vuotta täyttäneiden kokopäiväryhmässä saa olla samanaikaisesti enintään 21 lasta ja alle kolmevuotiaiden ryhmässä enintään 12 lasta. Tästä mitoituksesta voi poiketa vain tilapäisesti ja lyhytaikaisesti.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Käänny esimiehesi, luottamusmiehesi tai ammattiosastosi puheenjohtajan puoleen. Katso myös: apua ongelmatilanteisiin »

HUOM! Ohjeet ja usein kysytyt kysymykset koronatilanteen vaikutuksista superilaisten työhön löydät
www.superliitto.fi/korona

Anna palautetta ja auta meitä kehittämään palvelua. Lähetä kehitysehdotuksesi Usein kysytyt kysymykset -palstaan liittyen sähköisellä lomakkeella »