• Autonominen työvuorosuunnittelu

  Työaika-autonomialla tarkoitetaan yhteisöllistä työvuorojen suunnittelukäytäntöä, jossa jokainen työntekijä suunnittelee omat työvuoronsa yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa. Työntekijällä on vapaus ja vastuu suunnitella omat työvuorot työpaikalla yhdessä sovittujen pelisääntöjen ja olemassa olevien reunaehtojen puitteissa. Työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa työvuorojen pituuteen, aamu-, ilta- ja yövuorojen määriin sekä vapaiden rytmittelyyn ja sijaintiin. Autonominen työaikasuunnittelu ei muuta työhöntuloaikoja eikä säännöllisen työajan pituutta.

  Noudatettava työehtosopimus, työaikalaki, paikalliset sopimukset sekä yksikön toiminta toimivat reunaehtoina työvuorosuunnittelulle. Pelisääntöjen avulla varmistetaan toimintojen sujuminen sekä se, että työvuorosuunnittelu on oikeudenmukaista ja tasapuolista.

  Mahdollisuus suunnitella omat työvuorot helpottaa työn ja yksityiselämän yhteensovittamista, koska pyrkimys on, että jokainen työntekijä voisi suunnitella mahdollisuuksien mukaan omaa elämäntilannetta palvelevia työvuoroja. Työaika-autonomia ei kuitenkaan tarkoita sitä, että valitaan aina parhaimmat vuorot, vaan että jokaisen toiveita ja mieltymyksiä pyritään tasapuolisesti huomioimaan. Kuormittavassa vuorotyössä tämän on todettu parantavan työhyvinvointia ja sitä kautta jaksamista.

  Työaika-autonomiaan siirtyminen mahdollistaa joustavan työajan käytön ja tasapuolisen ja oikeudenmukaisen työvuorosuunnittelun. Vaikka työntekijät suunnittelevat työvuorot, tekee lopullisen hyväksymisen aina esimies, joka myös vastaa työvuorosuunnittelun asianmukaisuudesta.

 • Esimerkkiruokailu

  Ruokatauko on aina työaikaa, jos työntekijä joutuu olemaan työvalmiudessa tai tavoitettavissa ruokatauon aikana.

 • Millä perusteella suunniteltua työvuoroluetteloa voi muuttaa?

  Työvuoroluettelo tulee julkaista viikkoa ennen työvuorojen alkua.

  KVTES: Työvuoroa voidaan muuttaa vain työntekijän suostumuksella tai perustellusta syystä. Ylityö tai työtuntien alittuminen ei ole perusteltu syy. Mikäli työnantaja ehdottaa ylitöiden vaihtamista tunti tunnista on tämä harmaata ylityötä ja siihen ei tarvitse suostua. Jos työnantajalla on perusteltu syy, ei työntekijän tarvitse erikseen antaa suostumustaan työvuoroluettelon muuttamiseen. Tällöin työnantaja esittää perustellun syynsä ja muuttaa vuoron ja vastaa työvuoroluettelon muuttamisen oikeellisuudesta.

  SOSTES: Työvuoroluetteloa voidaan muuttaa vain sovittaessa tai työn teettämisedellytyksissä tapahtuvan ennalta arvaamattoman muutoksen johdosta. Näissäkin tapauksissa muutoksesta on pyrittävä sopimaan.

  TPTES: Työnantajan voi muuttaa sovittuja työvuoroja vain sopien työntekijän kanssa.

  AVAINTES: Työvuoroja voidaan vaihtaa vain sopien tai töiden järjestelyihin liittyvästä painavasta syystä.

 • Opiskelijan arviointi/näytön vastaanottaminen, onko työaikaa?

  Opiskelijan arviointi voi kuulua työnantajan määräämiin työtehtäviin. Tästä syystä työnantajan tulee varata työaikaa opiskelijan arviointiin. Arviointia ei tule tehdä vapaa-ajalla.

  Opiskelijan näyttö vastaanotetaan työpaikalla. Se on työnantajan määräämä työtehtävä. Työnantajan on huolehdittava, että työntekijällä on riittävästi työaikaa näytön vastaanottamiseksi.

 • Paikallinen sopiminen työajoista

  KVTES:
  Pääluottamusmiehet neuvottelevat työnantajan kanssa työaikaan liittyvistä paikallisista sopimuksista. Mikäli järjestö allekirjoittaa paikallisen sopimuksen, niin kaikki työntekijät automaattisesti siirtyvät paikallisen sopimuksen piiriin, ellei paikallisesti ole sovittu muuten. Toisinaan sovitaan, että paikalliseen sopimukseen liittyminen on vapaaehtoista, jolloin jokainen työntekijä erikseen vielä vahvistaa sopimukseen liittymisestä.

  SOSTES:
  Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa luottamusmies tai hänen puuttuessaan työntekijät yhdessä tai heidän valtuuttamansa henkilö tekevät paikallisen sopimuksen.

  Paikallinen sopiminen edellyttää aina myös jokaiselta työntekijältä vahvistusta sopimukseen liittymisestä. Luottamusmies ei yksin voi liittää kaikkia työntekijöitä sopimukseen.


  TPTES:
  Terveyspalvelualan työehtosopimuksen mukaan luottamusmies voi neuvotella työnantajan kanssa työajoista paikallisen sopimuksen. SuPer kuitenkin suosittelee, että myös TPTES:n alaisuudessa työskentelevissä työpaikoissa työajoista käytetään SOSTES:n mukaista kaksiportaista sopimista eli jokainen työntekijä erikseen sopii liittyvänsä paikalliseen sopimukseen.

  AVAINTES:
  Luottamusmiehet neuvottelevat työnantajan kanssa paikallisesta sopimuksesta. Hyväksymällä paikallisen sopimuksen luottamusmies siirtää kaikki työntekijät paikallisen sopimuksen piiriin, ellei muuta neuvotteluissa sovita.

 • Tasoittumisjakso suunniteltu vajaaksi, voiko työnantaja vähentää palkkaani?

  Työvuoroluettelon muuttamiselle ei ole hyväksyttävää syytä, jos työvuoroluettelo on suunniteltu alun perin vajaaksi. Työnantaja vastaa työvuorosuunnittelusta. Periaate on, että työnantaja ei vähennä palkkaa, mikäli työnantaja on suunnitellut työvuoroluettelon vajaaksi.

 • TYHY-päivän palkallisuus

  TYHY-päivä järjestetään työaikana. Sitä ei tule järjestää työntekijöiden vapaapäivänä, vaan jokaiselle työntekijälle tulee etukäteen suunnitella tämä työpäiväksi. TYHY-päivä on palkallinen ja työvuoroluetteloon merkitty työpäivä.

 • Työvuorojen pituus

  KVTES:
  Yleistyöaika
  Yleistyöajassa työvuoron maksimipituus on 9 tuntia.

  Jaksotyö
  Ilman erillistä sopimista jaksotyön työvuoron pituus on enintään 10 tuntia. Paikallisesti sovittaessa enintään 15 tuntia.

  SOSTES:
  Yleistyöaika
  Yleistyöajassa työvuoron maksimipituus on 8 tuntia. Paikallisesti voidaan sopia enintään 12 tunnin työvuoroista.

  Jaksotyö
  Jaksotyöajassa työvuoron maksimipituus on 10 tuntia, yövuorossa 12 tuntia.

  TPTES:
  Normaalityöaika
  Työaika on enintään 9 tuntia. Paikallisesti voidaan sopia enintään 13 tunnin työvuoroista.

  Jaksotyö
  Työvuoron pituus voi olla enintään 10 tuntia ja yövuoron pituus enintään 12 tuntia. Paikallisesti voidaan sopia enintään 15 tunnin työvuoroista.

  AVAINTES:
  Yleistyöaika
  Yleistyöajassa säännöllinen työaika on enintään 9 tuntia vuorokaudessa.

  Jaksotyö
  Jaksotyössä työvuoron pituus on enintään 10 tuntia, yötyössä 12 tuntia.

 • Työvuoron peruuntuminen

  Vahvistettu työvuorolista sitoo molempia osapuolia. Työvuoroa ei voida enää perua, jos työntekijä on jo saapunut töihin. Ongelmaksi muodostuu esim. edellisenä päivänä peruutettu työvuoro. Näitä tilanteita ajatellen työpaikalla olisi hyvä käydä selvittää periaatteet, kuinka näissä tilanteissa toimitaan.

  Työvuoron peruminen tulisi olla viimeinen mahdollinen vaihtoehto. Hyvä käytäntö on kartoittaa työtehtävät, joita tehdään silloin, jos potilasta/lasta/asukasta ei ole paikalla tai voidaanko työntekijää siirtää toiseen työyksikköön töihin kyseisen työvuoron ajaksi päiväksi. Jos kaikki mahdollisuudet on selvitetty ja muuta työtä ei ole tarjolla, työvuoro voi peruuntua.

  Ongelmallisia tilanteita voi tulla, kun työvuoroluetteloon muutetaan peruuntunut työvuoro vapaapäiväksi ja vastaavasti vapaapäivä työpäiväksi. Työehtosopimukset eivät suoraan ota kantaa siihen, milloin on kyseessä ns. perusteltu syy tai ennalta arvaamaton muutos. Esimerkiksi lasten poissaoloja päiväkodista tai työkaverin sairauslomia tapahtuu silloin tällöin, joten niitä ei voida pitää ennalta-arvaamattomina muutoksina. Ota yhteyttä omaan luottamusmieheesi, mikäli työvuorojen peruuntumisia tai muita muutoksia tapahtuu kovin paljon.

 • Työvuoron vaihtaminen

  Työvuoroluettelo tulee julkaista viikkoa ennen työvuorojen alkua.

  KVTES: Työvuoroa voidaan muuttaa vain työntekijän suostumuksella tai perustellusta syystä. Ylityö tai työtuntien alittuminen ei ole perusteltu syy. Mikäli työnantaja ehdottaa ylitöiden vaihtamista tunti tunnista on tämä harmaata ylityötä ja siihen ei tarvitse suostua. Jos työnantajalla on perusteltu syy, ei työntekijän tarvitse erikseen antaa suostumustaan työvuoroluettelon muuttamiseen. Tällöin työnantaja esittää perustellun syynsä ja muuttaa vuoron ja vastaa työvuoroluettelon muuttamisen oikeellisuudesta.

  SOSTES: Työvuoroluetteloa voidaan muuttaa vain sovittaessa tai työn teettämisedellytyksissä tapahtuvan ennalta arvaamattoman muutoksen vuoksi. Näissäkin tapauksissa muutoksesta on pyrittävä sopimaan.

  TPTES: Työnantajan voi muuttaa sovittuja työvuoroja vain sopien työntekijän kanssa.

  AVAINTES: Työvuoroja voidaan vaihtaa vain sopien tai töiden järjestelyihin liittyvästä painavasta syystä.

  Mikäli esimies ei kerro syytä työvuoroluettelon muuttamiseen tai syy ei ole perusteltu tai ennalta arvaamaton tai muutoksia on jatkuvasti, tulee ottaa yhteyttä luottamusmieheen asian selvittämiseksi.

  Mikäli kyse on työvuoron vaihtamisesta tai muutoksesta työntekijän aloitteesta, on asiasta pyrittävä sopimaan esimiehen kanssa.

 • Varallaolo

  KVTES: Varallaololla tarkoitetaan sitä, että työntekijä on oltava tavoitettavissa, jotta hänet voidaan tarvittaessa kutsua töihin. Varallaoloaikaa ei lueta työaikaan. Varallaoloajan pituus tai varallaolon toistuvuus eivät saa haitata kohtuuttomasti työntekijän vapaa-ajan käyttöä.

  Varallaolosta on ilmoitettava työntekijälle vähintään kolmea vuorokautta aikaisemmin, paitsi ennalta arvaamattomissa kiireellisissä tapauksissa.

  Kultakin varallaolotunnilta työntekijä maksetaan rahakorvauksena 20-40% korottamattomasta tuntipalkasta tai annetaan vastaava vapaa-aika.

  SOSTES:
  Jos työntekijä on velvollinen oleskelemaan asunnossaan päivystysvalmiudessa, maksetaan hänelle varallaoloajalta 50% hänen perustuntipalkastaan.

  Muusta kuin asunnosta käsin tapahtuvasta varallaolosta suoritetaan tuntia kohden 15%-35% korvaus. Varallaoloaikaa ei lueta työaikaan.

  TPTES:
  Jos työntekijä on sopimukseen oleskeltava asunnossaan, josta hänet voidaan tarvittaessa kutsua työhön, maksetaan hänelle tällaisesta varallaolosta korvauksena puolet varallaoloajasta joko rahana tai sitä vastaavana vapaana.

  Muusta varallaolosta, jossa työntekijällä on velvollisuus pitää puhelinta tai muuta laitetta toimintavalmiina mukanaan, maksetaan 35% tuntipalkasta, jos työhön on saavuttava alle 60 minuutin kuluessa. Muutoin korvaus on 20% tuntipalkasta.

  Sunnuntaikorvaukseen oikeuttavana aikana tapahtuneesta varallaolosta maksettavaa raha- tai vapaa-aikakorvausta laskettaessa otetaan huomioon myös sunnuntaikorvaus.

  AVAINTES:
  Jos työntekijän on oleskeltava asunnossaan, maksetaan rahakorvauksena 50 prosenttia korottamattomasta tuntipalkasta tai annetaan vastaavasti vapaa-aikana.

  Vapaamuotoisessa varaolossa maksetaan rahakorvauksena 20-30 prosenttia korottamattomasta tuntipalkasta tai annetaan vastaavasti korotettu vapaa-aika.

 • Yleisiä kysymyksiä työvuoroista

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Käänny esimiehesi, luottamusmiehesi tai ammattiosastosi puheenjohtajan puoleen. Katso myös: apua ongelmatilanteisiin »

Anna palautetta ja auta meitä kehittämään palvelua. Lähetä kehitysehdotuksesi Usein kysytyt kysymykset -palstaan liittyen sähköisellä lomakkeella »