• Koeajan käyttö peräkkäisissä työsopimuksissa

  Koeaikaehtoa voidaan käyttää sekä toistaiseksi voimassa olevissa että määräaikaisissa työsopimuksissa. Koeaika voi olla vain työsuhteen alussa. Koeajan käyttö uudelleen ei ole mahdollista samojen osapuolten välillä tehdyissä työsopimuksissa, jos näissä työsopimuksissa on sovittu samoista tai samankaltaisista työtehtävistä. Jos työsopimus sen sijaan uusitaan työtehtävissä ja työntekijän asemassa tapahtuneen huomattavan muutoksen vuoksi, voi uuden koeaikaehdon käyttö olla perusteltua.

  Koeajan asettaminen uudelleen saman työnantajan taholta on mahdollista myös silloin, jos työsuhteiden välillä on ollut pidempi katko. Lyhytaikainen katko ei sen sijaan oikeuta asettamaan koeaikaa uudelleen.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Lyhytaikainen katko määräaikaisten työsopimusten välissä

  Jos työnantajan ja työntekijän välillä on tehty useita peräkkäisiä, keskeytymättömänä tai vain lyhytaikaisin keskeytyksin jatkuvia määräaikaisia työsopimuksia, työsuhteen katsotaan työsuhde-etuuksien (vuosiloman ansaitseminen, palkallisen sairausloman pituus yms.) määräytymisen kannalta jatkuneen yhdenjaksoisena.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Milloin määräaikainen työsopimus päättyy?

  Määräaikaista työsopimusta ei voi irtisanoa, vaan määräaikainen työsopimus päättyy määräajan päättyessä tai sovitun työn valmistuessa. Määräaikainen työsopimus voidaan irtisanoa vain, jos irtisanomismahdollisuudesta on erikseen sovittu. Irtisanomisehto on syytä kirjata työsopimukseen. Viittä vuotta pidemmäksi määräajaksi tehty työsopimus on viiden vuoden kuluttua sopimuksen tekemisestä irtisanottavissa kuten toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.

  Jos irtisanomismahdollisuudesta ei ole sovittu, mutta työnantaja tai työntekijä haluaa päättää määräaikaisen työsopimuksen ennenaikaisesti, on päättämisestä mahdollista sopia. Sopiminen edellyttää, että sekä työntekijä että työnantaja suostuvat päättämiseen. Jos toinen osapuolista yksipuolisesti purkaa työsopimuksen, voi toinen osapuoli vaatia häneltä vahingonkorvausta, jos purkaminen on ollut perusteeton. Esimerkiksi työntekijän halu vaihtaa työpaikkaa ei ole peruste purkaa määräaikaista työsopimusta, mutta työsopimuksen päättämisestä voidaan sopia.

  Jos määräaikaisen työsopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä sovitaan, on se hyvä tehdä kirjallisesti. Kun päättämisestä sovitaan, riippuu työsopimuksen päättymispäivä siitä, mitä on sovittu.

  Työehtosopimuksissa voi myös olla määräyksiä määräaikaisen työsopimuksen irtisanomismahdollisuudesta:

  TPTES

  Yli kahdeksan kuukautta kestävä määräaikainen työsopimus voidaan irtisanoa työehtosopimuksen mukaisin irtisanomisajoin, ellei työnantajan ja työntekijän välillä ole muuta sovittu. Enintään kahdeksan kuukauden määräaikaisen työsuhteen osalta voidaan sopia vähintään yhden viikon irtisanomisajasta.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Mitä tarkoittaa työsuhteen hiljainen pidennys?

  Jos työnantaja sallii työntekijän jatkaa työtä sopimuskauden tai irtisanomisajan päättymisen jälkeen, katsotaan sopimussuhdetta jatketun toistaiseksi. (Työsopimuslaki 6 luku 5 §)

  Sopimussuhteen hiljainen pidennys edellyttää, että työnteko jatkuu työnantajan suostumuksella tai ainakin niin, että työnantaja tietoisena työnteon jatkamisesta ei puutu asiaan.

  Määräaikainen sopimus muuttuu sopimussuhteen hiljaisen pidennyksen myötä toistaiseksi voimassa olevaksi. Jos työnteko sen sijaan jatkuu työnantajan ja työntekijän sopimuksen tai yhteisen käsityksen mukaan rajoittuen vain seuraavaan työkohteeseen, sopimusta katsotaan jatketun uudella määräaikaisella työsopimuksella.

  Jos sopijapuolet ovat erimielisiä siitä, jatkettiinko sopimusta uudella määräaikaisella sopimuksella vai muuttuiko aiempi määräaikainen työsopimus toistaiseksi voimassa olevaksi hiljaisen pidennyksen kautta, työsuhteen kestoa koskevassa riidassa näyttövelvollisuus on sillä, joka vetoaa sovitun uudesta määräaikaisesta sopimuksesta. 

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Olen määräaikainen työntekijä. Pitääkö minua kohdella samalla tavalla kuin vakituisia työntekijöitä?  

  Työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua. Määräaikaisissa työsuhteissa ei saa pelkästään työsopimuksen kestoajan vuoksi soveltaa epäedullisempia työehtoja kuin muissa työsuhteissa, ellei se ole perusteltua asiallisista syistä.

  Työnantaja ei saa esimerkiksi maksaa määräaikaiselle työntekijälle alempaa palkkaa kuin vakituisille työntekijöille vain sen vuoksi, että kyse on määräaikaisesta työsopimuksesta. Määräaikaista työntekijää ei voida myöskään pelkästään määräaikaisen työsopimuksensa perusteella jättää työnantajan tarjoaman laajemman työterveyshuollon ulkopuolelle.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Pitkä määräaikainen työsopimus

  Jos työnantaja tarjoaa työntekijälle pitkää määräaikaista työsopimusta, on työntekijän syytä huomioida, ettei määräaikainen työsopimus ole irtisanottavissa, vaan sitoo kumpaakin osapuolta sopimuskauden loppuun saakka, ellei irtisanomismahdollisuudesta sovita erikseen.

  Pitkiin määräaikaisiin työsopimuksiin on hyvä pyytää irtisanomisehtoa, jos haluaa määräaikaisen sopimuksen aikana etsiä vakituista työtä.

  Viittä vuotta pidemmäksi määräajaksi tehty työsopimus on viiden vuoden kuluttua sopimuksen tekemisestä irtisanottavissa samoin perustein ja menettelytavoin kuin toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.

  Työehtosopimuksessa voi olla määräaikaisen työsopimuksen irtisanomista koskeva määräys:

  TPTES

  Yli kahdeksan kuukautta kestävä määräaikainen työsopimus voidaan irtisanoa TPTES:n mukaisin irtisanomisajoin, ellei työnantajan ja työntekijän välillä ole muuta sovittu. Enintään kahdeksan kuukauden määräaikaisen työsuhteen osalta voidaan sopia vähintään yhden viikon irtisanomisajasta.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Toistuvat määräaikaiset työsopimukset, ns. ketjutus

  Toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö eli niin sanottu ketjutus ei ole sallittua, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi.

  Työlainsäädännössä ei ole olemassa säännöksiä siitä, montako määräaikaista työsopimusta saa tehdä. Mitä pidempiaikaista määräaikaisten sopimusten käyttö on ja mitä useampia henkilöitä määräaikainen sijaistaa, sitä todennäköisempää on, että työnantajan työvoiman tarve on pysyvää.

  Jos epäilet, että työnantaja on ketjuttanut määräaikaisia työsopimuksia kohdallasi lainvastaisesti, ota yhteyttä luottamusmieheen, joka voi selvittää, vaikuttaako ketjutus lainvastaiselta. Luottamusmies voi käydä asiasta vakinaistamisneuvottelut.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Voiko työnantaja jättää uusimatta raskaana olevan työntekijän määräaikaisen työsopimuksen?

  Työnantajalla ei ole velvollisuutta jatkaa työntekijän määräaikaista työsopimusta uudella määräaikaisella työsopimuksella.

  Työnantaja ei kuitenkaan voi jättää uusimatta työntekijän määräaikaista työsopimusta sen vuoksi, että työntekijä on raskaana, jos määräaikaista työtä on edelleen tarjolla. Raskaana olevan työntekijän määräaikaisen työsopimuksen pituutta ei myöskään voida rajoittaa äitiyslomalle jäämisen mukaan.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Voiko työsopimus olla suullinen?

  Työsopimus voidaan työsopimuslain mukaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Työsopimus on kuitenkin suositeltavaa solmia aina kirjallisesti.

  Työnantajan suullinen lupaus työsuhteen jatkosta ei välttämättä muodosta suullista työsopimusta. Jos työnantaja ei suullisesta lupauksesta huolimatta tarjoakaan jatkoa työsuhteelle, on työntekijän vaikea osoittaa toteen, että oli sovittu uudesta työsopimuksesta. Mikäli työnantaja suullisesti lupaa jatkoa työsuhteelle, on lupaus hyvä pyytää myös kirjallisena sekä pyytää työnantajaa yksilöimään, miten pitkäksi aikaa jatkoa tarjotaan ja millaisilla työsuhteen ehdoilla.

  Työnantajan on annettava kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista viimeistään ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä työntekijälle, jonka työsuhde on voimassa toistaiseksi tai yli kuukauden pituisen määräajan. Samoin ehdoin toistuvissa alle kuukauden pituisissa määräaikaisissa työsuhteissa selvitys työnteon keskeisistä ehdoista on annettava viimeistään kuukauden kuluttua ensimmäisen työsuhteen alkamisesta.

  Työehtosopimuksessa voi myös olla määräyksiä työsopimuksen muodosta. SOSTES:n ja TPTES:n mukaan vähintään viikon kestävä työsopimus on tehtävä kirjallisena. Jos alle viikon kestävä työsopimus tehdään suullisesti, tulee työntekijälle kuitenkin SOSTES:n ja TPTES:n ilmoittaa kirjallisesti työsuhteen kestoaika ja säännöllinen työaika. AVAINTES:n mukaan työsopimus tehdään pääsääntöisesti kirjallisesti. Työsopimus voidaan tehdä suullisesti silloin, kun siihen on perusteltua aihetta. KVTES:n mukaan työsopimus on pyrittävä tekemään kirjallisesti tai sähköisesti. Työsopimus voidaan tehdä suullisesti silloin, kun siihen on perusteltua aihetta.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Voinko irtisanoa määräaikaista työsopimusta?  

  Määräaikaista työsopimusta ei voi irtisanoa, vaan määräaikainen työsopimus päättyy määräajan päättyessä tai sovitun työn valmistuessa.

  Määräaikainen työsopimus voidaan irtisanoa vain, jos irtisanomismahdollisuudesta on erikseen sovittu. Irtisanomisehto on syytä kirjata työsopimukseen. Viittä vuotta pidemmäksi määräajaksi tehty työsopimus on viiden vuoden kuluttua sopimuksen tekemisestä irtisanottavissa kuten toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.

  Työehtosopimuksessa voi olla määräaikaisen työsopimuksen irtisanomista koskeva määräys:

  TPTES
  Yli kahdeksan kuukautta kestävä määräaikainen työsopimus voidaan irtisanoa työehtosopimuksen mukaisin irtisanomisajoin ellei työnantajan ja työntekijän välillä ole muuta sovittu. Enintään kahdeksan kuukauden määräaikaisen työsuhteen osalta voidaan sopia vähintään yhden viikon irtisanomisajasta.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Käänny esimiehesi, luottamusmiehesi tai ammattiosastosi puheenjohtajan puoleen. Katso myös: apua ongelmatilanteisiin »

Ohjeet koronaan liittyen:
www.superliitto.fi/korona

Anna palautetta ja auta meitä kehittämään palvelua. Lähetä kehitysehdotuksesi Usein kysytyt kysymykset -palstaan liittyen sähköisellä lomakkeella »