• Milloin lasketaan työajaksi?

  KVTES: Jos työnantaja velvoittaa osallistumaan koulutukseen on se työaikaa.

  Koulutustilaisuuteen osallistumista varten työntekijälle voidaan joko antaa virkamatkamääräys tai myöntää hakemuksesta työvapaata.

  Jos työnantaja antaa koulutukseen osallistumista varten virkamatkamääräyksen, niin palkkaus ja matka- yms. kustannusten korvaukset määräytyvät matkakustannusten korvausta koskevan liitteen mukaan.

  Jos työntekijälle on hakemuksesta myönnetty työvapaata, tulee työnantajan päätöksessä samalla ratkaista, onko se palkaton, palkallinen tai maksetaanko osapalkkaa sekä missä määrin työnantaja mahdollisesti osallistuu muihin kustannuksiin. Kustannuksina tulevat kysymykseen varsinaiset koulutuskustannukset ja/tai matkakustannukset. Kustannuksiin voidaan osallistua esimerkiksi myöntämällä apurahaa taikka suorittamalla tietty osuus kustannuksista (esim. 50 % tai enintään 70 euroa sekä koulutus- että matkakustannuksista).

  Koska koulutustilaisuus ja sen perusteella annettava virkamatkamääräys tai myönnetty työvapaa tiedetään yleensä ennalta, tulee tämä ottaa huomioon esimerkiksi työvuoroluetteloa laadittaessa. Virkamatkamääräystä koulutustilaisuuteen osallistumista varten ei tulisi antaa vapaapäiväksi. Mikäli näin joudutaan menettelemään, voidaan vapaapäiviä tarvittaessa muuttaa. (KVTES III luku 4 § 2 mom. 3 kohta)

  SOSTES:n Koulutussopimuksella on sovittu koulutuksista ja niiden palkallisuudesta.

  Työnantajan antaessa työntekijälle ammatillista koulutusta tai lähettäessä työntekijän hänen ammattiinsa liittyviin koulutustilaisuuksiin, korvataan koulutuksen aiheuttamat kustannukset ja säännöllisen työajan ansionmenetys. Koulutustilaisuudet tulisi mahdollisuuksien mukaan huomioida jo työvuoroluetteloa laadittaessa siten, ettei koulutustilaisuutta merkittäisi työntekijän vapaapäiväksi, ellei asiaa toisin sovita. Jos koulutus tapahtuu työajan ulkopuolella, käytettyä aikaa ei lueta työajaksi, mutta työntekijälle korvataan siitä johtuvat suoranaiset kustannukset.

  Mikäli työnantaja on kustantanut koulutukseen osallistuvalle täyden ylöspidon eli ruoan (täydelle vuorokaudelle kaksi ateriaa, osavuorokaudelle yksi ateria) ja majoituksen, ei työnantajalla ole velvollisuutta päivärahojen maksamiseen. (SOSTES Koulutussopimus 2 §)

  TPTES: TPTES:n Koulutussopimuksella on sovittu koulutuksista ja niiden palkallisuudesta.

  Työnantajan antaessa työntekijöille ammatillista koulutusta tai lähdettäessä työntekijän hänen ammattiinsa liittyviin koulutustilaisuuksiin, korvataan koulutuksen aiheuttamat kustannukset ja säännöllisen työajan ansiomenetys. Jos koulutus tapahtuu työajan ulkopuolella, korvataan siitä johtuvat suoranaiset kustannukset. Ennen koulutustilaisuuteen ilmoittautumista todetaan, onko kysymyksessä tämän pykälän mukainen koulutus. (TPTES Koulutussopimus 1 § 1 kohta)

  AVAINTES: Koulutukseen käytettyä aikaa ei lueta työajaksi, ellei kysymyksessä ole

  – työnantajan itsensä järjestämä
  – välittömästi työntekijän työtehtäviin liittyvä sekä
  – työtehtävien hoidon kannalta välttämätön
  – työnopastukseen rinnastettava koulutus, josta
  – työntekijä ei voi työvelvollisuuksiaan laiminlyömättä kieltäytyä.

  Koulutus luetaan työajaksi vain, jos kaikki tässä momentissa asetetut ehdot täyttyvät samanaikaisesti. Riippuen koulutustilaisuuden luonteesta työntekijä voi osallistua koulutukseen työaikanaan tai hänelle myönnetään palkallista tai palkatonta työlomaa koulutukseen osallistumista varten. Kun koulutus ei tapahdu työaikana työpaikalla kyseessä on keskeytyspäivä, jonka osalta ei työvuoroluetteloon merkitä työaikaa. Jaksotyössä käytetään keskeytyneen jakson taulukkoa. Säännöllinen työaika voi tällöin jäädä vajaaksi. (AVAINTES 3 luku 28 § 5 mom.)

  "Täydennyskoulutus

  Työntekijälle voidaan joko antaa määräys osallistua koulutustilaisuuteen tai myöntää anomuksesta työlomaa. Kun työntekijä määrätään osallistumaan koulutukseen, työnantaja vastaa koulutuskustannuksista sekä liitteen 2 (matkakustannusten korvaukset) mukaisesti matkustamis- ja päivärahakustannuksista. Jos työntekijälle on myönnetty anomuksesta työlomaa koulutukseen osallistumista varten, työnantaja päättää samalla työloman palkallisuudesta tai palkattomuudesta ja työnantajan mahdollisesta osallistumisesta koulutus- ja matkakustannuksiin. (AVAINTES 5 luku 98 §)
  "

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Paikallinen sopiminen yleisesti

  SuPerin jäsenten työsuhteissa sovellettavissa työehtosopimuksissa on annettu mahdollisuus sopia paikallisesti toisin tietyistä työehtosopimuksen määräyksistä työnantajan ja työntekijöiden kesken. Paikallisesti sovittavissa olevien asioiden ohella työehtosopimuksessa on määritelty ne menettelytavat, joita paikallista sopimusta tehtäessä on noudatettava. Yleisimmin paikallisia sopimuksia tehdään työaikaa, palkkausta ja vuosilomaa koskevista määräyksistä.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Käänny esimiehesi, luottamusmiehesi tai ammattiosastosi puheenjohtajan puoleen. Katso myös: apua ongelmatilanteisiin »

HUOM! Ohjeet ja usein kysytyt kysymykset koronatilanteen vaikutuksista superilaisten työhön löydät
www.superliitto.fi/korona

Anna palautetta ja auta meitä kehittämään palvelua. Lähetä kehitysehdotuksesi Usein kysytyt kysymykset -palstaan liittyen sähköisellä lomakkeella »