8.9.2017

SuPer antoi lausunnot työaikalain uudistamisesta ja ns. nollatuntityösopimuslaisten asemasta

SuPer on huolissaan uuden työaikalain vaikutuksesta työntekijän työsuojelun heikentymiseen.

Tavoitteena hallituksen esitysluonnoksessa uudeksi työaikalaiksi on muun muassa ajantasaistaa laki vastaamaan elinkeinorakenteen ja työn tekemisen tavoissa tapahtuneita muutoksia. Tämä tarkoittaa, että uudessa työaikalaissa korostetaan erilaisia työaikajoustoja, jotka hyödyttävät erityisesti työantajaa. Mutta miten esityksessä näkyy työntekijän työsuojeluperiaate ja sen korostaminen?

Lausunnossaan SuPer korostaa, että työaikojen työsuojeluperiaate on yksi tärkeimpiä ohjenuoria työaikalakia uudistettaessa. Pelkkä joustavien työaikajärjestelyjen mahdollistaminen ei riitä, vaan myös työntekijöiden työaikasuojelu ja sen vaikutus työhyvinvointiin on oltava tavoitteena työaikalain uudistamisessa. Joustotapoja luonnoksessa ovat muun muassa jaksotyön ja yötyön laajentaminen, ns. joustotyöaika, työaikalain ulkopuolelle jäävien henkilöpiirien laajeneminen ja maksimiylityömäärien lisääntyminen.

Uusi joustotyöaika tarkoittaa työajasta ja työpaikasta riippumatonta työtä, joka ei koske superilaisia. Sen pohjana on sellainen työ, jota työnantaja ei pääasiassa valvo eikä ohjaa ja jossa työntekijä voi itse päättää sovituissa rajoissa, milloin ja missä tekee työnsä. Tällaiset työt voivat olla esim. ICT-pohjaisia töitä.

Jaksotyön soveltamisalaa ollaan laajentamassa, vaikka sen pitäisi juuri olla menossa toiseen suuntaan. Jaksotyö on poikkeustyöaikamuoto eikä sen laajentaminen esim. pääosan vuorokaudessa toimiviin sote-palveluihin ole toivottavaa. SuPer näyttää kuitenkin vihreää valoa sille, että kotihoidon pitäisi kuulua jaksotyön piiriin sen toiminnallisen luonteen vuoksi.

Vuorokautiseksi lepoajaksi jää 11 tuntia, mutta edelleen jaksotyössä töiden järjestelyiden takia voidaan lepoaika lyhentää 9 tuntiin. SuPer vastustaa tällaista lyhennystä, koska jaksotyöaika on kuormittava työaikamuoto, ja sen parissa työskenteleville pitää taata sama 11 tunnin lepoaika. Vain poikkeuksellisissa ja tilapäisissä tilanteissa voidaan noudattaa 9 tunnin lepoaikaa.

Yötyötä tekevien osalta valvonnan piiriin jäisi vain säännöllisesti yötyötä tekevät. Näin ei voi olla, vaan myös tilapäisesti tehty yötyö pitää olla valvonnan piirissä työntekijän työsuojeluperiaatteen vuoksi.

 

SuPer on antanut lausunnon ns. nollatuntityösopimusten käytön pelisääntöjä selvittävän työryhmän mietintöön.

Mietinnössä ehdotetaan muutettaviksi useita lakeja muun muassa työsopimuslakia ja työaikalakia. Esityksellä pyrittäisiin parantamaan vaihtelevaa työaikaa noudattavien työntekijöiden asemaa.

Nollatuntityösopimuslaisten eli vaihtelevaa työaikaa tekevien työntekijöiden asema on tällä hetkellä hyvin heikko. Heille tehdään työsopimuksia, joissa työaika vaihtelee nollan ja maksimityöajan välillä. Heillä ei ole mitään takuita tulevista työajoista, kun niitä yleensä annetaan päivä tai jakso kerrallaan.

Kuinka ansiot riittävät elämiseen, kun ei ole tietoa työtuntimääristä kuin vain hetkeksi kerrallaan? Nollatuntityösopimuslaisten vaikutusmahdollisuudet työolojen ongelmakohtien esiin ottamiseen ovat hankalat, koska työnantaja helposti ryhtyy alentamaan työtunteja tai jopa vähentää ne suoraan nollaksi. Pahimmassa tilanteessa työnantaja jättää työntekijän roikkumaan työsuhteeseen, mutta ei tarjoa lainkaan työtunteja. Samanlainen kohtalo käy sairastaville: enää ei tarjota työtä, koska halutaan säästää sairausajan palkanmaksu. Nollatuntityösopimusten määrä on kasvanut yksityisellä sektorilla parin viime vuoden aikana. Kuntapuolella näitä ei toistaiseksi ole vielä näkynyt.

Nollatuntityösopimusten saaminen työsopimuslakiin on kannatettava ajatus, mutta SuPerin mukaan esitys kaipaa täsmennystä. Vaihtelevaa työaikaa noudattavien asemaa tulisi parantaa siten, että vakiintuneen työajan käsite kirjattaisiin lakiin. Samoin lisätyöstä sopiminen pitäisi saada aina erikseen sovittavaksi tai lyhyeksi ajaksi kerrallaan, eikä siten, että siitä sovitaan työsopimuksessa suoraan. Tämä koskisi myös ns. kiinteää osatyöaikaa tekeviä. Lisäksi sairausajan palkan maksamisen periaatteet pitää saada lakiin kirjattuna selkokielisesti.

Lausunto hallituksen esitysluonnokseen uudeksi työaikalaiksi, tutustu täällä >>

Lausunto nollatuntityösopimusten käytön pelisääntöjä selvittävän työryhmän mietintöön, tutustu täällä >>

Lisätietoja:
Lakimies Riitta Saarikoski, 09 2727 9114