20.6.2018

SuPer vanhustenhoidon puolesta

Superilaiset ovat huolissaan vanhustenhoidon laadusta. Asiakkaille ei ole riittävästi aikaa, eivätkä palvelusuunnitelmat toteudu. Koulutetun hoitohenkilöstön riittävän määrän turvaaminen on keskeisin vanhustenhoidon laatuun vaikuttava tekijä.

Hyvä vanhustenhoito ei ole säilytystä!

Tutustu:


SuPerin kannanottoja vanhustenhoidosta

Tiedote 19.6.2018

SuPer on tehnyt valvontapyynnön Eksoten kotihoidosta

SuPer on tehnyt valvontapyynnön Itä-Suomen aluehallintoviranomaiselle sekä kantelun oikeusasiamiehelle Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten kotihoidosta. Kotihoidon tilanne ei täytä lakien ja laatusuositusten vaatimuksia. Useat kotihoidon työntekijät ovat olleet jo pitkään huolissaan Eksoten kotihoidon tilanteesta. Huoli koskee erityisesti asiakkaiden saamaa hoidon laatua sekä työntekijöiden haitallista kuormittumista. SuPerin edustajat ovat tavanneet Eksoten työnantajaedustajia, mutta tilanne ei ole korjaantunut. Lue lisää »3.4.2018
Kutsu kansanedustajille, avustajille ja yhteistyökumppaneille

Ei ole lottovoitto syntyä Suomeen! SuPer kutsuu kansanedustajat keskustelemaan vanhustenhoidon tilasta tiistaina 24.4.

Tilaisuudessa esitellään pohjoismaisen vanhustyön vertailututkimus sekä tuoreen SuPerin kotihoidon selvityksen tulokset, jotka ovat erittäin hälyttäviä. Tulokset vaativat pikaisia toimenpiteitä. Tilaisuus videoidaan. 

Kutsut ovat saapuneet kutsutuille sähköpostitse. 


Tiedote ja selvitys 20.3.2018

SuPerin selvitys: Kotihoidon kehittämisen lähtökohtana ovat olleet kustannussäästöt

SuPer julkisti 20.3. selvityksen kotihoidon tilasta. Kotihoidon työntekijät ovat huolissaan asiakkaidensa saaman hoidon laadusta sekä omasta kuormittumisestaan. Työnantajat rikkovat lakien määräyksiä laadukkaasta hoidosta räikeästi. Lisäksi työnantajat eivät puutu Työturvallisuuslain mukaisesti työntekijöiden haitalliseen kuormitukseen. Tulosten valossa näyttää siltä, että kotihoidon kehittämisessä lähtökohtana ei ole ollut asiakkaan hyvinvointi vaan kustannussäästöt. Kyselyyn vastasi 3 005 kotihoidossa työskentelevää SuPerin jäsentä. Lue lisää »
 


Tiedote 2.3.2018

Pohjoismainen tutkimus: Suomalainen vanhustenhoito syöksykierteessä

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola allekirjoittaa pohjoismaisen tutkimuksen karut tulokset suomalaisesta vanhustenhoidosta. Henkilöstön määrä suhteessa asiakasmäärään on Pohjoismaiden pienin. Hoitajat ovat huolissaan siitä, että liian pieni henkilöstömäärä aiheuttaa riskejä asiakkaille ja hoidon laadun taso laskee. Suomessa on yksityistetty vanhustenhoitoa muita Pohjoismaita enemmän. – Vanhustenhoidon syöksykierre on alkanut jo vuosia sitten. Nyt tilanne on kestämätön, Paavola varoittaa. Lue lisää »
 


SuPerin opintopäivät 13.–14.2.2018: Turun kaupungin kotiutustiimi, Karvian Iltaruskon palvelukeskus ja Vöyrin tehostetun palveluasumisen Solängen palkittiin innovatiivisesta vanhustenhoidosta

La Carita -säätiö palkitsi Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin valtakunnallisilla opintopäivillä kaksi suomenkielistä ja yhden ruotsinkielisen työyhteisön laadukkaasta ja innovatiivisesta vanhustenhoidosta. Lue lisää »


Tiedote 5.10.2017

SuPerin puheenjohtaja Paavola Vanhustenviikolla: Ikäihmisten liikkumiskyky on turvattava

SuPerin puheenjohtajan Silja Paavolan mukaan hallituksen kärkitavoite iäkkäiden omatoimisuuden lisäämiseksi on hyvä. SuPerin mukaan omatoimisuutta on lisättävä turvaamalla ikäihmisten arjen liikkumiskyky. Kotihoidon työntekijöille on annettava riittävästi aikaa asiakkaiden liikkumiskyvyn aktivoimiseksi. – Tuetun arkiliikunnan lisääminen on ensiarvoisen tärkeää ikäihmisen toimintakyvylle ja itsetunnolle, puheenjohtaja Paavola sanoo.

Lue lisää »


Mielipidekirjoitus 3.10.2017

Vanhustenhoidon valvonnan on toimittava 

Vanhustenhoidon valvonta on kuntien vastuulla, mutta tarvitaan myös kuntalaisten aktiivisuutta asiassa. Sote-palveluja on valvottava riittävästi, eikä valvonta saa pettää missään vaiheessa.

Ostopalvelujen määrä on kasvanut voimakkaasti. Ostopalvelusopimuksella kunta ja yritys sopivat yksityiskohtaisesti palvelun laadusta ja henkilöstömäärästä. Sovitun mitoituksen alitus on sopimusrikkomus, josta yrittäjät ovat jo joutuneet maksamaan korvauksia sekä kunnille että asiakkaille. Asiakkailla ja kunnilla on siis oikeus vaatia korvauksia rikkomuksista. Kunnilla on myös velvollisuus valvoa, että kuntalaiset saavat sopimuksen mukaista palvelua. Kaikkien laatuvaatimusten on täytyttävä. Valvontaviranomaisen ja kuntien on tutkittava tarkkaan, täyttyvätkö asiakasturvallisuuden ja työturvallisuuden vaatimukset. Hyvälle hoidolle on oltava edellytykset.

Työntekijöillä on velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista työnantajalle. Ilmoittaminen epäkohdista on myös osa omavalvontaa. Jos työnantaja ei puutu epäkohtiin tai vaikeuttaa työntekijän epäkohdista ilmoittamista, on otettava yhteys valvontaviranomaiseen.

Riittämätön henkilöstömäärä on omavalvonnassa usein havaittu epäkohta. Arjessa näkyvä henkilöstövaje kuitataan usein kehittämistarpeella tai huonolla organisoinnilla. Vaikka osittain näin varmasti onkin, hoitotyöhön tarvitaan asiakkaiden tarpeita vastaava määrä tekijöitä, koulutettuja hoitajia. Työn kehittäminen on tärkeää, mutta se ei yksin riitä.

Toisinaan päättäjien taholta on naureskeltu henkilöstömitoituksen yhteydessä desimaaleille ja kuitattu, ettei sitovia lukuja tarvita. Hyvinvointivaltiohan huolehtii vanhuksistaan ilman tarkkaa, pakottavaa lainsäädäntöä! SuPer ei puhuisi luvuista ja lainsäädännöstä, jos asia olisi kunnossa. Se, että puhumme toistuvasti mitoituksista, kuvaa epätoivoa, jossa vanhustenhoidossa eletään. Laissa määritelty mitoitus olisi vanhuksille ja henkilökunnalle edes jonkinlainen turva, johon voitaisiin tarvittaessa vedota.

Sote-uudistuksessa uhkana on, että suuret hoiva-alan yritykset keskittyvät liiketoiminnan kasvattamiseen ja unohtavat asiakkaiden ja työntekijöiden hyvinvoinnin. Nämä eivät kuitenkaan ole toisiaan poissulkevia tekijöitä. Haluttaessa molemmat voidaan saavuttaa. Riittävä valvonta on turvattava uudistuksessa ja siihen on kohdistettava riittävästi aikaa ja rahaa. Asiakkailla on mahdollisuus vaikuttaa palveluihin vaatimalla sote-palvelujen tuottamiselta eettisyyttä ja itselleen sopimuksenmukaisia palveluita.

Silja Paavola
puheenjohtaja
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer


Mielipidekirjoitus 4.9.2017

SuPer haluaa vanhainkodit takaisin

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko nosti kesällä esiin vanhainkotien merkityksen. Hänen mielestään ”tehostettu palveluasuminen” ei nimenä anna kovin hyvää kuvaa vanhustenhoidosta. ”Olemme antaneet kieleemme pesiytyä arkiseksi tavaksi puhua vanhusten sijoituspaikoista ”tehostetun palveluasumisen yksikköinä”. Vihaan sitä termiä. Ymmärrän kyllä maksukäytänteisiinkin perustuvan terminologian, mutta mitä vikaa ihan oikeasti oli vanhainkodeista puhumisessa?” Saarikko kirjoittaa blogissaan.

Kysymys ei ole vain uudesta termistä, vaan nykyaika on tuonut vanhustenhoitoon tehokkuuden, yksilöllisyyden, jopa yksinäisyyden. Vanhainkodeissa eläminen oli yhteisöllisempää, kodinomaisempaa ja palvelu perustui moniammatilliseen yhteistyöhön. Tehokkuus on ajanut inhimillisyyden yli. Hoitotyö on pilkkoutunut irrallisiksi suoritteiksi, jotka asiakkaalle tulee tehdä. Ylipalvella ei saa. Paperilla korostetaan yksilöllisyyttä, mutta käytännössä siihen ei ole aikaa.

SuPerin tekemien selvitysten mukaan hoitajat haluavat hoitaa hyvin. SuPerin uusimman selvityksen mukaan 80 prosenttia lähihoitajista on kutsumustyössä. Lähihoitaja 100-vuotiaassa Suomessa -kyselyyn vastanneista yli kolmannes kokee, että ammattietiikka ei toteudu, koska ei voi tehdä työtään niin hyvin kuin osaisi. Kolmasosa on sitä mieltä, että eettisten periaatteiden noudattaminen on nykyisellä työntekijämäärällä mahdotonta. Osa hoitajista vaihtaa alaa sen vuoksi, että ei ehdi tehdä työtään niin hyvin kuin haluaisi. Tämä kertoo alan arvostuksen puutteesta ja johtamisongelmasta, sillä johdon tehtävä on huolehtia siitä, että henkilökuntaa on riittävästi turvaamaan hyvä hoito. Hoitotyöhön on kohdistettava nimenomaan koulutettua hoitohenkilökuntaa, joka toimii ammattihenkilöitä velvoittavien säädösten pohjalta. Koulutettujen ammattihenkilöiden tulee sitoutua alan etiikkaan.

Laitospaikkojen vähentäminen ja alasajo ovat tuoneet suuria ongelmia vanhustenhoitoon. Laitoshoidosta on tullut lähes kirosana, jota vältetään viimeiseen saakka. Osa vanhuksista tarvitsee ehdottomasti terveydellisistä syistä ympärivuorokautista laitoshoitoa. Myös tämän elämänvaiheen on oltava arvokasta, laadukasta ja turvallista. Kotona asuminen voi olla erittäin suuri turvallisuusriski ja tuoda jatkuvaa kärsimystä vanhukselle.

Ihmisen elämä on arvokas lapsuudesta vanhuuteen kaikkine sairauksineen ja heikkouksineen. Myös yhteiskunnan on osoitettava tämä arvostus. Hoitajat tekevät kiireestä huolimatta kaikkensa, mutta jaksamisellakin on rajansa. Suomella ei ole vara menettää osaavia, ihmisten auttamiselle omistautuneita hoitajia, jotka rakastavat työtään.

Silja Paavola
puheenjohtaja
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer


Tiedote 12.6.2017

SuPerin puheenjohtaja Paavola: Kotihoidossa näännytään työn alle

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vaatii, että kotihoitoon palkataan riittävästi koulutettua hoitohenkilökuntaa. THL:n julkaiseman tutkimuksen mukaan vanhustenhoidon yksiköissä henkilöstö on huolissaan siitä, ettei ehdi tehdä työtään niin hyvin kuin haluaisi. Kotihoidossa jopa puolet työntekijöistä koki, ettei ehdi tekemään työtä kunnolla tai että joutuu ottamaan vastaan tehtäviä ilman riittäviä resursseja. Lue lisää »


Tiedote 7.6.2017

SuPerin puheenjohtaja Paavola: Vanhustenhoidon laatusuositus rikkoo toteutuessaan lakeja

Uusi laatusuositusluonnos hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palveluiden parantamiseksi ohjaa henkilökunnan määrää vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa. Eduskunta päätti vuonna 2016, että minimihoitajamitoitus pysyy tasolla 0,5. Nyt annettu laatusuositusluonnos laskee tuohon lukuun mukaan myös muut kuin koulutetun hoitohenkilökunnan. Tämä tarkoittaa hoidon tason laskua. Lue lisää »


Mielipidekirjoitus 24.4.2017

Suomen laki ei toteudu kotihoidossa

Vuonna 2013 voimaan tulleen vanhuspalvelulain myötä laitoshoitoa vähennettiin oleellisesti. Seuraukset on kaadettu kotihoitoon, jonne ei ole lisätty resursseja. Kotona hoidetaan entistä raskashoitoisempia asiakkaita, jopa täysin vuodepotilaita. Jotta kotihoidon asiakkaan tarpeisiin voidaan vastata laadukkaasti ja turvallisesti, tarvitaan hoitotyön ammattilaisia. Työntekijällä on oltava rautainen ammattitaito vastatakseen monenlaisiin tarpeisiin ja arvioidakseen jokaisella käynnillä pärjääkö asiakas kotona.

Monissa kunnissa kotihoidon käyntimäärät ovat nousseet tuhansilla käynneillä vuodessa. Tällä ei kuitenkaan ole ollut vaikutuksia henkilöstömäärään. Tämän totesi myös THL selvityksessään 11.4.2017.

Pelkkä työn organisointi ja tekniset apuvälineet eivät riitä laadukkaan hoidon toteuttamiseen. Ilman riittävää henkilökuntaa palvelu ei yksinkertaisesti toimi.

Vuonna 2015 tekemämme selvityksen mukaan kotihoidossa voivat huonosti asiakkaat ja henkilökunta. Hoidon laadusta oli huolissaan 95 % kyselyyn vastanneista hoitajista. Viimeisen vuoden aikana alan vaihtoa oli harkinnut 66 %. On huolestuttavaa, että vastaajista vain 19 % on sitä mieltä, että kotihoidon asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat toteutuvat hyvin.

Sekä sosiaalihuolto- että vanhuspalvelulaissa säädetään hoidon laadusta: ”Asiakkaalla on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää.” ”Iäkkäälle henkilölle tarjottavien sosiaali- ja terveyspalvelujen on oltava laadukkaita ja niiden on turvattava hänelle hyvä hoito ja huolenpito.” Suomen laki ei näiltä osin kotihoidossa toteudu.

Kotihoidon työntekijät pitävät lähtökohtaisesti työstään. Nyt on kuitenkin ajauduttu tilanteeseen, jossa heidän eettinen kuormansa on kasvanut niin valtavaksi, että useat ovat lähteneet toisiin tehtäviin. Osassa kuntia ei saada kotihoitoon uusia työntekijöitä. Työnantajat nostelevat käsiään ”ottaisimme lisää työntekijöitä, mutta kukaan ei tule”, ”Tämä johtuu siitä, että meillä on niin paljon sairauslomia”. Monen työnantajan hälytyskello ei soi vielä tässäkään vaiheessa.

Tätä yhtälöä ei ratkaista kikkailemalla toiminnanohjausjärjestelmällä, prosentteja tuijottamalla, palveluaikoja nipistämällä, ikuisella selityksellä muutoksesta, epäilemällä, uhkailemalla tai vetoamalla ammattilaisen sydämellisyyteen. Palvelutarpeeseen vastaamaan tarvitaan riittävä määrä koulutettuja hoitotyön ammattilaisia.

Sari Erkkilä
asiantuntija
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
 


Tiedote 19.4.2017

SuPer: Kouluttamattomien hoitajien käyttö on vanhusten arvoa alentavaa

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola tyrmää suunnitelmat korvata lähi- ja perushoitajat hoiva-avustajilla vanhustenhoidossa. Kustannussäästöt, joita tällä toiminnalla tavoitellaan, ovat kyseenalaisia. Kouluttamaton hoitaja ei todennäköisesti tunnista vanhusten hoidon tarvetta ajoissa eikä osaa toimia oikein. Tästä seuraa suoranaisia hoitovirheitä ja erittäin suuret kustannukset päivystyspoliklinikoilla, sairaankuljetuksessa ja erikoissairaanhoidossa. Kuka tahansa ei voi toimia hoitotyössä. Lue lisää »


Tiedote 16.3.2017

Suomen vanhustenhoidon vahvuus on koulutettu hoitohenkilökunta

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola pitää erittäin tärkeänä, että vanhustenhoidossa on koulutettua hoitohenkilökuntaa myös jatkossa. Suomessa on tuotettu vanhustenhoito edullisesti, sillä työtä tekevät ammatti-ihmiset, joiden työtä ei tarvitse korjailla jälkikäteen. Kouluttamattomien työntekijöiden määrä on kasvanut. Tämä suuntaus heikentää potilasturvallisuutta ja kuormittaa koulutettua työvoimaa. Se myös lisää kustannuksia pitkällä aikavälillä. Lue lisää »
 


Tiedote 15.3.2017

SuPerin puheenjohtaja Paavola lääkehoidon seminaarissa: Koulutetut hoitajat ovat turvallisen lääkehoidon edellytys

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola painottaa koulutettujen lähihoitajien merkitystä turvallisen lääkehoidon toteuttamisessa. Lähihoitajien koulutukseen kuuluu vahva lääkehoidon osaaminen ja tätä osaamista on ylläpidettävä ja päivitettävä. Turvallinen lääkehoito on osa kokonaisvaltaista hoitotyötä. Lue lisää »
 


Tiedote 21.2.2017

SuPerin puheenjohtaja Paavola: Kotihoito on kriisissä

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on huolissaan kotihoidon tilasta koko maassa. Työntekijät ovat uupuneita ja kokevat, ettei heillä ole mahdollisuutta tehdä työtään niin hyvin kuin haluaisivat. Hoitajat ovat huolissaan hoidon laadusta ja asiakasturvallisuudesta sekä jaksamisestaan. Hoitajat kokevat, että vanhustenhoito on epäinhimillisellä tasolla tänä päivänä. Suurin ongelma on, että yhtä asiakasta kohden jäävä aika on aivan liian lyhyt. Lue lisää »
 


Tiedote 14.2.2017

SuPerin opintopäivät 14.–15.2.2017: La Carita -säätiö palkitsi Kuusamon Katrinkodin ja Helsingin Vuosaaren kotihoidon innovatiivisesta vanhustenhoidosta

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin valtakunnallisilla opintopäivillä Tampereella palkittiin Kuusamon kaupungin Katrinkoti sekä Helsingin kaupungin Vuosaari 1. alueen kotihoito laadukkaasta ja innovatiivisesta vanhustenhoidosta. Lue lisää »
 


Tiedote 8.2.2017

SuPerin puheenjohtaja kansanedustajatapaamisessa: Vanhustenhoidon henkilöstömitoitukseen laskettava vain koulutetut hoitajat

SuPer on huolissaan vanhustenhoidon tilasta ympärivuorokautisessa hoidossa ja kotihoidossa. SuPer haastoi loppuvuodesta kansanedustajat työskentelemään vanhustenhoidossa yhden työvuoron. SuPer halusi näyttää päättäjille vanhustyön arkea, jotta päätökset pohjautuisivat todelliseen tilanteeseen. Koulutetun hoitohenkilöstön riittävän määrän turvaaminen on keskeisin vanhustenhoidon laatuun vaikuttava tekijä. Lue lisää »


Mielipidekirjoitus 2.1.2017

Kotihoidon palvelusuunnitelmat eivät toteudu

Vanhustenhoidon riittämätön henkilöstömäärä ei ole vain ympärivuorokautisen hoidon ongelma. Myös kotihoito on suurissa vaikeuksissa ja repeää pian liitoksistaan. Kotihoidon osuutta on lisätty voimakkaasti viime vuosina, mutta sinne ei ole suunnattu riittävästi resursseja. Hoitajia on aivan liian vähän. Moni hoitaja kokee kotihoidon mielekkäänä työpaikkana, jos työn tekemisen edellytykset hoidetaan kuntoon.

Kotihoidossa välimatkat voivat olla pitkät ja siirtymiset ottavat oman aikansa työpäivästä. Kunnat hankkivat hienoja toiminnanohjausjärjestelmiä, mutta niitä ei aina osata tai haluta käyttää oikein. Erityisesti asiakaskäyntien optimointi on osoittautunut vaikeaksi asiaksi. Parhaimmillaan optimointi on sitä, että oikeat hoitajat, joilla on esimerkiksi jokin erikoisosaaminen, kohdistetaan oikeille asiakkaille.

Jos asiakkaat optimoitaisiin realistiseen järjestykseen työntekijän aikajanalle, olisi usein huomattavissa, ettei kotihodon asiakkaiden palvelusuunnitelman mukaisia aikoja voida toteuttaa. Aika ei riitä, työntekijöitä on liian vähän. Tästä syystä asiakaskäyntejä sijoitetaan limittäin, lomittain ja päällekkäin, huomioimatta hoitajan siirtymäaikaa asiakkaalta toiselle. Myöhässä ollaan jo usein vuoron alussa. Työvuoro alkaa esimerkiksi klo 7.00 ja ensimmäinen käynti on klo 7.03. Tämä pakottaa hoitajat tinkimään asiakaskäynneiltä ja omista työehtosopimuksen mukaisista tauoista.

Työnantajan tulee ratkaista liian vähäinen henkilöstöresurssointi, eikä jättää sitä työjärjestelijän ratkaistavaksi. Kotihoidon asiakkaiden palvelusuunnitelmien toteuttamiseen, siirtymäaikoihin ja muihin kotihoidon tehtäviin tulee varata riittävästi aikaa.

Kirjaamisella on keskeinen merkitys kotihoidon asiakkaan turvallisessa hoidossa. Kotihoidon asiakas kohtaa useita hoitajia. On työnantajan vastuulla, että kirjaamiseen osoitetaan riittävästi aikaa. Kotihoidon asiakkaan tila ja tehdyt hoitotoimet on kirjattava tarkasti. Kirjaaminen on myös palvelusuunnitelman perustana.

Kaikille koti ei ole paras hoitopaikka, eikä edes riittävän turvallinen. Hoitajat ovat todenneet, että kotihoidossa on nyt liian huonokuntoisia asiakkaita, joiden oikea hoitopaikka olisi ympärivuorokautisen hoidon yksikössä.

Kotona asuvien vanhusten yksinäisyys kuormittaa vanhusten lisäksi myös kotihoitoa. Yksinäisyys on ongelma, johon on suhtauduttava vakavasti. Koulutettua hoitohenkilökuntaa on oltava riittävästi, jotta vanhukset saavat hyvää, tarpeenmukaista hoitoa ja henkilökunnalla on aikaa myös havainnoida vanhuksen tila ja tarpeet. Myös kohtaamiselle on jäätävä riittävästi aikaa. Vanhustenhoito ei saa olla säilömistä.

Meillä kaikilla on oikeus arvokkaaseen elämään, johon kuuluu arvokas vanhuus.

Silja Paavola
puheenjohtaja
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
 


Mielipidekirjoitus 11.1.2017

Vanhustenhoidon henkilöstömitoituksella ei saa kikkailla

Sosiaali- ja terveysministeriön laatima laatusuositus ohjeistaa vanhustenhoidon työnantajia henkilöstömitoituksesta. Mikä on riittävä mitoitus ja kenet mitoitukseen lasketaan, herättävät monenlaisia tulkintoja. SuPerissa käymme keskustelua näiden kysymysten osalta työnantajien kanssa päivittäin.

Todellisuudessa kysymys on hyvin yksinkertaisesta asiasta. Koulutettua hoitohenkilökuntaa on oltava riittävästi, jotta vanhukset saavat hyvää, tarpeenmukaista ja vanhusten omia voimavaroja tukevaa hoitoa. Asiakkaiden on myös saatava heille luvattua ja heidän ostamaansa palvelua.  Henkilökuntaa on oltava riittävästi, jotta työntekijät voivat hyvin ja jaksavat tehdä työtään. Työsuojelumääräysten on toteuduttava.

Yksityisen sektorin toimijoiden toiminta on luvanvaraista. Lupapäätöksessä määritelty henkilöstömitoitus tarkoittaa, että hoitoyksikössä on oltava tietty määrä hoitohenkilökuntaa asiakasta kohden eri työvuoroissa yhden vuorokauden aikana. Mitoitukseen ei saa laskea varahenkilöstöjärjestelmän työntekijöitä, jotka ovat käytettävissä sairaustapauksia tai muita äkillisiä poissaoloja varten, vaan mitoitukseen lasketaan todellinen toteutunut henkilöstömäärä vuorokauden aikana minuutti minuutilta. Valitettavasti mitoituksen laskemisessa kikkaillaan nyt ja saadaan mitoitus näyttämään paremmalta kuin mitä se todellisuudessa on.

Jos vanhustenhoidon yksikössä noudatetaan ehdotonta 0,5:n hoitohenkilöstön minimimitoitusta, tarkoittaa se, että 20 vanhuksen yksikössä on esimerkiksi neljä hoitajaa aamussa, kaksi iltavuorossa, yksi yövuorossa ja kolme vapaapäivällä. Myös vapaalla olevat hoitajat lasketaan mitoitukseen. Nykyinen minimimitoitus on täten erittäin pieni.

SuPer pitää laatusuosituksen määrittelemää minimimitoitusta riittämättömänä. Laitoshoidossa asiakkaat ovat aikaisempaa hoidettavampia, sillä kriteerit ympärivuorokautiseen hoitoon pääsyyn ovat tiukentuneet viime vuosina. SuPer vaatii 0,8:n hoitajamitoitusta, mutta keskeisintä on perustaa mitoitus asiakkaiden hoitoisuudelle. Esimerkiksi muistisairaiden yksikössä henkilöstömitoituksen tulee olla suurempi.

Hallitus on päättänyt joustavoittaa mitoitukseen laskettavan henkilökunnan kelpoisuuksia. Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula on luvannut, ettei esimerkiksi vahtimestaria lasketa jatkossakaan mitoitukseen. Tosia on, että jos olemassa olevaan niukkaan mitoitukseen lasketaan myös kouluttamaton henkilökunta, turvallisuus vaarantuu ja myös hoitajien kuormittuneisuus kasvaa.

SuPerin mukaan suosituksen mukaiseen mitoitukseen on laskettava vain koulutettu hoitohenkilökunta. Myös avustavaa henkilökuntaa, joka huolehtii päivittäisestä ruoasta, siivouksesta ja pyykistä, tarvitaan, mutta turvallinen hoito rakentuu koulutetulle hoitohenkilökunnalle.

Silja Paavola
puheenjohtaja
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer


Mielipidekirjoitus 4.11.2017

Hoitajille on kunnia-asia mahdollistaa arvokas saattohoito

Hyvästä saattohoidosta on käyty vilkasta keskustelua. Saattohoito kuuluu olennaisena osana monen lähi- ja perushoitajan työhön, vaikka he eivät työskentelisikään varsinaisessa saattohoitoyksikössä. Vanhustenhoito on vääjäämättä jossain kohtaa myös saattohoitoa. Saattohoito ei kuitenkaan ole vain vanhustenhoitoa, vaan valitettavan moni kohtaa elämän päättymisen nuorena.

Hoitajat ovat oppineet elämään kuolemaa lähestyvien kanssa ja korostavat läsnäolon merkitystä. Hoitajilla on oltava riittävästi aikaa näihin kohtaamisiin. Jokaisella ihmisellä on oikeus arvokkaaseen, yksilölliseen kuolemaan. Jokainen kuolema, kuten myös koko elämäkin, on erilainen.

SuPer on laatinut teesit hyvän saattohoidon kehittämiseksi

Kuolemaa lähestyvällä saattohoitopotilaalla on oikeus tulla kuulluksi ja ymmärretyksi sekä tulla huomioiduksi yksilönä. Hänellä on oikeus eletyn elämän käsittelyyn. On oikeus tulla kohdelluksi yksilönä elämän loppuun asti.

Poislähtevällä on oikeus hoitoneuvotteluun osallistumiseen, läheiseen tai uskottuun henkilöön ja hoitotestamentin tekemiseen. Hänellä on oikeus omiin päätöksiin ja oikeus vaikuttaa hoitopaikan valintaan, hoidon periaatteisiin ja läheisensä määrittämiseen.

Kuolevalla ihmisellä on oikeus osallistua perhe-elämään, osallistua läheistensä selviytymiseen surutyössä ja arjen toimintaan. Hänellä on oikeus laadukkaaseen perushoitoon: syömiseen ja juomiseen, puhtauteen ja pukeutumiseen sekä lepoon. Hänellä on oikeus hyvään, oireenmukaiseen hoitoon, riittävään fyysisen, psyykkisen ja emotionaalisen kivun hoitoon sekä muiden oireiden kokonaisvaltaiseen hoitoon. Riittävä kivunlievitys on keskeistä hyvässä saattohoidossa. Se auttaa myös omaisten toipumisessa läheisen sairaudesta ja poismenosta. Kohtuuton kärsimys kuormittaa sekä poismenevää että omaisia.

Kuolevalla ihmisellä on oikeus tunteisiin: rakastamiseen ja rakastetuksi tulemiseen sekä tunteiden osoittamiseen. Hänellä on oikeus turvallisuuteen: osaavaan ja tuttuun lääkäriin ja hoitajaan sekä turvalliseen hoitoympäristöön.

Kuolemaa lähestyvällä on oikeus hengelliseen tukeen: tukeen ja lohdutuksen saamiseen ahdistukseensa, keskusteluun papin kanssa ja ehtoollisen nauttimiseen sekä vakaumuksensa mukaiseen tukeen.

Hoitajien ammattitaitoa on kohdata kuoleva ihminen elävänä ihmisenä viimeiseen hetkeen asti. Kuolemaa lähestyvät muistuttavat usein omaisiaan, etteivät he ole vielä poistuneet, vaan ovat vielä keskuudessamme. Kuolevia läheisiä ei saa hylätä eikä ketään saa ”haudata” ennen aikojaan.

Kaikilla meillä on oikeus arvokkaaseen kuolemaan ja toisen ihmisen läsnäoloon kuoleman lähestyessä. Kukaan ei saa kuolla yksin.

Silja Paavola
puheenjohtaja
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer


Tiedote 18.11.2016

SuPer on tyytyväinen hallituksen päätökseen säilyttää 0,5:n minimihoitajamitoitus, mutta miten käy laadun?

SuPerin puheenjohtajan Silja Paavolan mielestä on hyvä, että hallitus luopuu minimihenkilöstömitoituksen pienentämisestä vanhustenhoidossa. Paavola on kuitenkin huolissaan siitä, että mitoitukseen lasketaan jatkossa myös alalle kouluttamattomat työntekijät. Hallitus mahdollistaa näin nykyistä pienemmän koulutetun hoitohenkilöstön määrän vanhustenhoidossa. Tämä on SuPerin mukaan selkeä asiakasturvallisuusriski ja kuormittaa myös hoitajia. Lue lisää »


Tiedote 16.11.2016

SuPerin Paavola: Vanhukset ansaitsevat koulutetun hoitohenkilökunnan osaamisen

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on ylpeä vanhustenhoidon osaamisen tasosta Suomessa. Lähi- ja perushoitajat ovat vanhustenhoidon suurin ammattiryhmä, vanhustenhoidon asiantuntijoita, jotka työllään mahdollistavat monen omaisen täysipainoisen keskittymisen työelämään. Vanhukset ja heidän hoitajansa ansaitsevat, että koulutettua hoitohenkilökuntaa on riittävästi turvaamaan hyvä ja turvallinen hoito. Lue lisää »


Tiedote 8.11.2016

SuPer haastoi kansanedustajat tekemään työvuoron vanhustenhoidossa

SuPer on haastanut kansanedustajat tekemään työvuoron vanhustenhoidossa, jotta he saavat tietoa vanhustenhoidon arjesta päätöstensä tueksi. SuPer on huolissaan hallituksen aikeista laskea henkilöstömäärää vanhustenhoidossa ja vaatii hallitusta vetämään päätöksensä takaisin. Vanhustenhoidossa on jo tällä hetkellä liian vähän hoitohenkilökuntaa sekä ympärivuorokautisessa hoidossa että kotihoidossa. Lue lisää »


Tiedote 19.10.2016

SuPer: Vanhustenhoidon todellinen mitoitus on 0,1

SuPer vaatii hallitusta vetämään takaisin päätöksensä pienentää vähimmäishenkilöstömitoitusta vanhustenhoidossa. Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula on ilmoittanut, että hallitus hakee vaihtoehtoisia säästökohteita ja ilmoittaa päätöksestään lähiviikkoina.0,4:n mitoitus tarkoittaisi, että kymmentä vanhusta kohti olisi yksi hoitaja paikalla. Mitoitukseen lasketaan hoitajat koko vuorokauden aikana kaikissa vuoroissa ja myös vapaalla olevat hoitajat. Lue lisää »


Arvon mekin ansaitsemme -mielenilmaus hyvän vanhustenhoidon puolesta  6.10.2016

Arvon mekin ansaitsemme -mielenilmaus hyvän vanhustenhoidon puolesta järjestettiin 6.10.2016 Klo 17 - 18:30 Helsingin Kansalaistorilla.
SuPer vastustaa maan hallituksen suunnitelmaa pienentää vanhustenhoidon vähimmäishenkilöstömitoitusta 0,4:ään. Sillä ei pystytä turvaamaan edes perushoitoa. SuPerin mielestä jo nykyinen minimimitoitus 0,5 on riittämätön. SuPer järjestää Arvon mekin ansaitsemme -mielenilmauksen torstaina 6. lokakuuta klo 17.00 Helsingissä Kansalaistorilla. Maan hallitus ei saa mahdollistaa vanhusten heitteillejättöä... Lue lisää »
 


Tiedote 6.10.2016

SuPerin Paavola mielenilmauksessa: Vanhustenhoidon alasajon on päätyttävä

SuPer ei hyväksy hallituksen suunnitelmia heikentää vanhustenhoitoa sallimalla nykyistä pienemmän minimihenkilöstömitoituksen. –  0,4:n mitoitus heikentäisi oleellisesti vanhustenhoitoa, sillä jo nyt toimitaan kipurajoilla. 0,4:n tasolla ei voida puhua hoidosta vaan säilytyksestä. Vanhukset ansaitsevat hyvää hoitoa, jota jo vanhuspalvelulaki edellyttää. Hoitajille on annettava mahdollisuus tehdä työtään hyvin, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vaatii.  SuPer järjesti tänään mielenilmauksen hyvän hoidon puolesta ja henkilöstömitoituksen pienentämistä vastaan Helsingissä Kansalaistorilla. Lue lisää »

Tunnelmia Arvon mekin ansaitsemme -mielenilmauksesta 6.10.2016


Blogi-kirjoitus 5.10.2016

Jokainen meistä ansaitsee arvokkaan vanhuuden

Tällä viikolla vietetään valtakunnallista vanhustenviikkoa. SuPerissa jokainen viikko on myös vanhusten viikko, sillä suurin osa vanhustenhoidossa työskentelevistä hoitajista on SuPerin jäseniä. Torstaina 6. lokakuuta kokoonnumme Kansalaistorille Helsinkiin puolustamaan oikeuttamme hyvään hoitoon niin työntekijöinä kuin myös asiakkaina! Moni hoitaja ja myös omainen ottaa yhteyttä SuPeriin päivittäin ja kysyy, mikä on yhteiskunnassa vanhusten arvo ja arvostus, kun vanhustenhoidon alasajo vain kiihtyy päivä päivältä. Missä muussa arvostus näkyy kuin päättäjien juhlapuheissa? Mitä aiotaan tehdä, kun vanhusten määrä kasvaa ja moni tarvitsee yhä enemmän apua? Aikooko yhteiskunta todella jättää vanhukset heitteille? Ovatko omaiset valmiita hoitamaan läheisiään, jos hoitajien määrää vähennetään? Lue lisää »


Tiedote 4.10.2016

SuPerin Paavola vanhustenviikolla: Kotihoidon tilanne ei kestä eettistä tarkastelua

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vetoaa kuntiin, että ne turvaisivat vanhuspalvelulain vaatimusten mukaiset kotihoidon palvelut. - Kunnalla on tietty määrä euroja. On arvovalinta mihin ne käytetään. Nyt kun ollaan järjestämässä sosiaali- ja terveyspalveluja uudelleen, tulee samalla tarkastella sitä, miten varmistetaan, että kuntayhtymät kykenevät tulevaisuudessa lainmukaiseen laadukkaaseen kotihoitoon. Lue lisää »


Kannanotto 4.10.2016

Vanhukset ovat arvokkaita kansalaisia ja ansaitsevat koulutetun ja osaavan hoitajan

Toisinaan kuulee sanottavan, että on aivan sama kuka vanhuksia hoitaa, jokainenhan sen osaa. Asia ei kuitenkaan missään nimessä ole näin. Koulutuksella on suuri merkitys laadukkaan vanhustenhoidon turvaamisessa. Lähihoitajakoulutukseen tulisi valita työhön soveltuvimmat henkilöt. On sääli, että moni oppilaitos on luopunut soveltuvuuskokeista. SuPerin mukaan soveltuvuuden varmistaminen koulutukseen hakuvaiheessa ja soveltuvuuden jatkuva arviointi läpi koulutuksen ovat edellytyksiä hyvälle hoidolle. Lue lisää »


Tiedote 2.10.2016

SuPerin Paavola vanhustenpäivänä 2.10: Arvokkaan elämän on jatkuttava arvokkaana vanhuutena

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola haastaa kaikki kansanedustajat ja kuntapäättäjät työskentelemään työvuoron vanhustenhoidossa. Työn tekemisen kautta avautuu vanhustenhoidon arki ja todellisuus. Järkeviä päätöksiä on helpompi tehdä, kun ne pohjautuvat ymmärrykseen ja kokemukseen todellisesta tilanteesta. - Nykyiset päätökset kertovat, ettei todellinen tilanne ole avautunut päätöksentekijöille, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola sanoo. Lue lisää >>


Tiedote 15.9.2016

SuPerin valtakunnalliset neuvottelupäivät 14.–15.9: Kenet jätän tänään hoitamatta?

SuPer vaatii maan hallitusta antamaan edellytykset hyvälle vanhustenhoidolle. Heikko vanhustenhoidon tila on valtakunnallinen ongelma, joka vaatii pikaista ratkaisua. Lainsäädännön ja suositusten on turvattava edellytykset hyvälle hoidolle, eikä suosituksia henkilöstömitoituksista saa heikentää. Päinvastoin, nykyisessä tilanteessa niitä tulisi nostaa. 0,4:n mitoituksella voidaan tarjota vanhukselle sänkypaikka ja ruoka, ei muuta... Lue lisää »


Tiedote 12.9.2016

SuPerin puheenjohtaja Paavola: Valvira SuPerin kannalla – hoitajamitoitusta ei voida laskea

SuPer ei hyväksy hallituksen suunnitelmia heikentää vanhustenhoitoa sallimalla entistä pienemmän henkilöstömitoituksen. Valtio antaa talousarviossaan luvan kunnille vähentää vanhustenhoidon kustannuksia noin 60 miljoonalla eurolla. Lisäksi tehostetun palveluasumisen ja vanhainkotien henkilöstön vähimmäismitoitusta ollaan laskemassa nykyisestä 0,5:stä 0,4:ään... Lue lisää »


Tiedote 25.8.2016

Varkauden kaupungin rahapula ei oikeuta vanhuspalvelulain määräysten rikkomiseen

SuPer on huolissaan Varkauden kaupungin säästötoimista, jotka uhkaavat kuntalaisten oikeuksia laadukkaisiin peruspalveluihin. Esimerkiksi koulutetun hoitohenkilöstön vähentäminen vanhustenhoidossa laskee hoivatason lähelle heitteillejättöä. Vanhuspalvelulaki edellyttää kaupungin osoittavan riittävät resurssit vanhusten palveluiden turvaamiseen. SuPerin mukaan Varkauden kaupungin säästötoimet aiheuttavat todellisuudessa kustannusten kasvua... Lue lisää »


Tiedote 18.8.2016

Hoitajien kantelu johti viranomaisten toimiin rovaniemeläisessä palvelutalossa

Rovaniemeläisen Ounaskartano Oy:n palvelukoti Pahtajan pitkään jatkuneet ongelmat saivat hoitajat ottamaan yhteyttä ammattiliittoihin. SuPer ja Tehy saivat palvelukodin tilanteesta useita huolestuneita yhteydenottoja syksyllä 2015.  Yhteydenottoja Ounaskartanosta oli SuPeriin tullut jo aiemminkin... Lue lisää »


Tiedote 27.7.2016

SuPerin puheenjohtaja Paavola: Myös SuPer on huolissaan hoidon laadusta

SuPer jakaa viime päivinä mediassa ja erityisesti Ilta-Sanomissa esiin nostetun huolen vanhustenhoidon laadusta, mutta näkemys huonoon hoitoon johtavista syistä on eri. SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on yllättynyt, että syy on vieritetty kokonaan hoitajien niskoille. – Vastakkainasettelu ja hoitajien syyllistäminen on lyhytnäköistä eikä tuo parannusta tilanteeseen, jossa ongelmat johtuvat pääosin huonosta johtamisesta ja organisaatiokulttuurista sekä ennen kaikkea liian vähäisestä henkilöstömäärästä. Lue lisää »


Mielipide 30.6.2016

Kenellä on rohkeutta puolustaa hoidon laatua?

SuPer on nostanut esiin useiden vuosien ajan yhä heikkenevän vanhustenhoidon tilan. Hoitajien yhteydenottojen ja vaatimusten määrä puuttua tilanteeseen ovat kasvaneet. Jos asialle ei tehdä jotakin nopeasti, vanhustenhoidon tilanne ajautuu pian kestämättömäksi... Lue lisää »


Tiedote 28.6.2016

SuPer: Onko niin, että kansanedustajia ei kiinnosta hoitajien hyvinvointi eikä kansalaisten saama hoidon laatu?

SuPer julkisti 9. kesäkuuta selvityksen lähi- ja perushoitajien kokemasta työkuormasta. Tulokset olivat hälyttävät. Työn kuormittavuus on kasvanut neljässä vuodessa merkittävästi. Vastaajista 93 prosenttia oli huolissaan hoidon laadusta. SuPer kysyi selvityksen julkistamisen jälkeen kansanedustajilta, mitä he aikovat osaltaan tehdä, jotta tilanne saadaan korjattua. Kansanedustajista vain 10 vastasi kysymykseen... Lue lisää »


Kysely 23.6.2016

SuPerin kysely kansanedustajille hyvän hoidon turvaamisesta - vastaukset

SuPer kysyi kansanedustajilta: Mitä aiot omalta osaltasi tehdä, jotta hoitajat voivat tehdä työnsä hyvin eli asiakkaat saavat hyvää hoitoa ja hoitajien työkuorma vähenee? SuPer julkisti 9. kesäkuuta selvityksen lähi- ja perushoitajien kokemasta työkuormasta. Tulokset ovat hälyttävät. Työn kuormittavuus on kasvanut neljässä vuodessa merkittävästi. Vastaajista 93 prosenttia oli huolissaan hoidon laadusta. SuPer kysyi selvityksen julkistamisen jälkeen kansanedustajilta, mitä he aikovat osaltaan tehdä, jotta tilanne saadaan korjattua. Tällä hetkellä 12 kansanedustajaa on vastannut kysymykseen. SuPer uusii kyselyn syksyllä... Lue lisää »


Tiedote 10.6.2016

SuPerin kysely kansanedustajille hyvän hoidon turvaamisesta

SuPerin uuden selvityksen mukaan lähi- ja perushoitajien työkuorma on kasvanut merkittävästi. 93 prosenttia lähi- ja perushoitajista on huolissaan hoidon laadusta ja yli puolet kyselyyn vastanneista ei ole varma, pystyykö työskentelemään kahden vuoden kuluttua terveytensä puolesta nykyisessä ammatissaan.  Olemme kiinnostuneita, mitä kansanedustajat aikovat tehdä tilanteen korjaamiseksi. SuPer on lähestynyt kansanedustajia seuraavalla kysymyksellä: Mitä aiot omalta osaltasi tehdä, jotta hoitajat voivat tehdä työnsä hyvin eli asiakkaat saavat hyvää hoitoa ja hoitajien työkuorma vähenee? ...Lue lisää »


Selvitys 9.6.2016

SuPerin selvitys hoitajien työkuormasta: Lähi- ja perushoitajista 93 % on huolissaan hoidon laadusta

SuPer julkisti liittokokouksessaan selvityksen lähi- ja perushoitajien työkuormasta. Kyselyyn vastanneista 93 prosenttia on huolissaan hoidon laadusta. Vastaajista 70 prosenttia on harkinnut alanvaihtoa. Yli puolet kyselyyn vastanneista ei ole varma, pystyykö työskentelemään kahden vuoden kuluttua terveytensä puolesta nykyisessä ammatissaan. Lähi- ja perushoitajien kokema työkuorma on kasvanut oleellisesti neljässä vuodessa. Työnsä raskaaksi kokevien määrä on noussut yli viidenneksen. Työntekijöillä on vahva halu tehdä työnsä laadukkaasti asiakkaan parhaaksi, mutta tällä hetkellä siihen ei anneta mahdollisuutta... Lue lisää »


Lausunto 26.5.2016

SuPerin lausunto STM:lle henkilöstömitoituksen tarkistamisesta iäkkäiden palveluissa

SuPer ry on huolestunut maamme vanhustenhoidon tilasta ja erityisesti osaavan ja koulutetun hoitohenkilöstön määrän vähenemisestä eri hoito- ja hoivapaikoissa. SuPer on tehnyt erilaisia selvityksiä henkilöstömitoituksen tasosta ja niissä on yhteneväisyyttä THL:n tekemiin selvityksiin. Ne molemmat osoittavat selvästi, että henkilöstömäärät alittavat jonkin verran nykyiset minimisuositukset. SuPerin mitoitusselvityksissä alitus on suurempi ja mielestämme suurin syy tähän on se, että SuPer ei ole ilmoittanut toimipisteille etukäteen tekemistään tarkastuksista, kun taas tietojemme mukaan THL:n selvityksissä etukäteisilmoitus tulevista tarkastuksista näin on tehty... Lue lisää »


Tiedote 24.5.2016

SuPerin puheenjohtaja Paavola Valviran selvityksestä: Vanhustenhoitoon on turvattava riittävä määrä koulutettua hoitohenkilökuntaa

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on huolissaan vanhustenhoidon tilasta. Valvira julkaisi tänään selvityksen, jonka mukaan 93 prosenttia kyselyyn vastanneista työntekijöistä on havainnut vanhusten kaltoinkohtelua. - Kaltoinkohtelua ei tule missään nimessä hyväksyä. Suuri ongelma vanhustenhoidossa on riittämätön henkilöstömäärä. Hoitajat kokevat, etteivät he voi tehdä työtään niin hyvin kuin haluaisivat ja pitäisi. Tällaista viestiä tulee liittoon päivittäin, puheenjohtaja Paavola sanoo... Lue lisää »


Lausunto 4.5.2016

Superin lausunto vanhuspalveluiden henkilöstömitoituksesta

SuPer pitää hallituksen selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vanhuspalveluiden osalta puutteellisena ja selonteossa esitettyjä säästöarvioita osin sekä perusteiden, että toteutuvien säästötavoitteiden osalta virheellisinä. Vanhuspalveluiden henkilöstömitoituksilla on todellista merkitystä erityisesti kuntatalouteen ja niiden tarkastelussa on huomioitava suoranaisten mitoituksista aiheutuvien henkilöstökustannusten lisäksi mitoitusten seurausvaikutusten kustannukset... Lue lisää »


Mielipidekirjoitus 11.2.2016

Hoitajilla on oltava mahdollisuus ilmoittaa vanhustenhoidon epäkohdista – ilman pelkoa

Keskustelu vanhustenhoidon tilasta kääntyy helposti siihen, että hoitajia syytetään huonosta hoidosta. Hoitajilla on velvollisuus kertoa epäkohdista, jotka estävät hyvän hoidon toteuttamisen. Kun he näin tekevät, syyttävä katse kääntyy helposti hoitajien suuntaan. Myös työnantaja saattaa pelotella epäkohtien esiin nostajaa. Pitäisikö vaieta ongelmista ja unohtaa asiakaslähtöisyys ja eettisyys...Lue lisää »


Tiedote 28.1.2016

SuPerin puheenjohtaja Paavola: Kansanedustajat voivat vielä estää hallitusta romuttamasta maamme vanhustenhoitoa

Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula kertoi Aamulehdessä 23.1.2016, että hallitus aikoo pitää kiinni kaavaillusta hoitajamitoituksesta. Hallitusohjelman mukaisesti tehostetun palveluasumisen ja vanhainkotien henkilöstön vähimmäismäärä laskee nykyisestä 0,5:stä 0,4:ään. SuPer on vedonnut asiassa kansanedustajiin (27.1.). Jos hallituksen suunnitelmat toteutuvat, liitto vie asian Euroopan ihmisoikeuksista vastaavien toimielinten tarkasteluun ja pyytää tutkimaan Suomen vanhustenhoidon tilan... Lue lisää »


Mielipidekirjoitus 10.1.2016

Kenellä on vastuu vanhustenhoidosta?

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että kuntien vastuita ei tulla lisäämään. Hallituksen tavoitteena on myös sallia pienempi henkilöstömäärä vanhustenhoidossa pienentämällä suosituksia. Tiedämme, että jotkut kunnat ovat vaatineet tätä, jotta vanhustenhoidossa olisi mahdollisuus toimia niukemmilla resursseilla...Lue lisää »


Blogi 22.12.2015

Uhkien lisäksi tuleva vuosi on täynnä myös mahdollisuuksia

”Johtuuko lämmin ilma Helsingissä siitä… mikä se nyt on… ilmastonmuutoksesta? ”, kysyy 9-vuotias kotona. ”Mitä vois tehdä, ettei se pahene?” Mikä se Isis oikein on ja mitä se haluaa?” ”Mä en uskalla lentää, enkä ainakaan Ranskaan - en just nyt.” ”Miks kaikki puhuu maahanmuuttajista?” Pojan yksi parhaista kavereista on Myanmarista kotoisin. ”Mä autan sanoissa, kun se ei aina oikein osaa kieltä... Lue lisää »


Tiedote 26.11.2015

SuPerin edustajisto 26.–27.11: Maamme hallitus hylkäämässä vanhukset, lapset ja heidän hoitajansa

SuPerin edustajisto on huolissaan lähi- ja perushoitajien työssäjaksamisesta. Hallituksen esittämät hoitohenkilöstön vähennykset ovat kestämättömiä. Jaksamisongelmat ovat lisääntyneet ja suurin syy tähän on riittämätön koulutetun hoitohenkilökunnan määrä. SuPerin edustajiston mielestä nyt tehtyjen sekä esitettyjen leikkauspäätösten täytäntöönpano vahingoittaa työntekijöiden lisäksi välttämättömiä palveluja tarvitsevien kansalaistemme oikeusturvaa...Lue lisää »


Tiedote 19.11.2015

SuPerin puheenjohtaja: Hallitus ei saa näyttää vihreää valoa vanhusten heitteillejätölle

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on huolissaan vanhustenhoidon yhä heikkenevästä tilasta. Hallituksen suunnitelma pienentää vanhustenhoidon henkilöstömitoitusta johtaa entistä vakavampiin vaaratilanteisiin ja uhkaa kansalaisten turvallisuutta. SuPerin tietoon on tullut, että osa vanhustenhoidon yksiköistä on jo nyt pudottamassa henkilöstömitoitusta 0,4:n tasolle. – Suositusta vähimmäishenkilöstömitoituksesta ei missään nimessä saa pienentää. Hallitus ei saa mahdollistaa tällaista vanhusten laiminlyöntiä, Paavola vaatii...Lue lisää »


Kirje kansanedustajille 9.10.2015

SuPerin kirje kansanedustajille henkilöstömitoituksesta

Hyvä kansanedustaja

Hallituksen leikkaustavoitteet vanhustenhuollon henkilöstömäärästä tuntuvat täysin käsittämättömiltä. Julkisuudessa annetaan henkilöstömitoituksesta selkeästi virheellistä tietoa, joka tulisi välittömästi oikaista. Tällä hetkellä monille mitoitus 0,4 tarkoittaa 4 hoitajaa 10 asukasta kohden. Tämähän kuulostaa ihan kohtuulliselta. Mutta jos työntekijät jaetaan eri vuoroihin, näyttäytyy todellisuus totisesti erilaiselta...Lue lisää »


Tiedote 9.10.2015

Puheenjohtaja Paavola: Vanhukset jäävät heitteille, jos henkilöstömitoitusta pienennetään

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola pitää hallituksen leikkaustavoitteita vanhustenhuollon henkilöstömäärästä käsittämättöminä. – Jo nyt vanhustenhoito on todella heikossa kunnossa, koska henkilöstöä ei palkata riittävästi. Työntekijät väsyvät työtaakan alla, joka ei ole hallittavissa...Lue lisää »


Tiedote 7.10.2015

SuPer tuomitsee jyrkästi suunnitelmat pienentää minimihenkilöstömitoitusta vanhustenhoidossa

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vastustaa ankarasti suunnitelmia heikentää vanhustenhoidon laatua. Minimihenkilöstömitoitukseksi suunnitellaan 0,4:n tasoa. Jo nykyinen vähimmäismitoitus 0,5 on liian pieni ja tarkoittaa lähinnä säilytystä. Jos henkilöstömäärä vähenee entisestään, on tilanne vaarallinen...​Lue lisää »


Tiedote 27.1.2015

SuPerin selvitys kotihoidosta: Kotihoito on kriisissä - hoidon laadusta ollaan huolissaan aiempaa enemmän

SuPerin tuoreen selvityksen mukaan kotihoito on yhä pahenevassa kriisissä. Yhteydenotot kotihoidossa työskenteleviltä jäseniltä ovat lisääntyneet huomattavasti viimeisen kahden vuoden aikana. Ne koskevat pääsääntöisesti huolta hoidon laadusta ja asiakkaiden turvallisuudesta sekä työn kuormittavuutta. Hoidon laadusta oli huolissaan 95 prosenttia kyselyyn vastanneista...Lue lisää »


Tiedote 8.12.2014

Vanhuspalvelulaki ei saa heikentää vanhusten oikeuksia

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola ihmettelee hallituksen päätöstä heikentää vanhustenhoitoa, kun tavoitteena on sen sijaan ollut vahvistaa sitä. Eduskunnan käsittelyssä oleva lakimuutos, joka heikentää vanhusten laitoshoitoon pääsyä, ei lupaa hyvää asiakkaille eikä hoitajille. SuPerin vaatimus ja päättäjien lupaukset riittävästä henkilöstömäärästä ovat nyt entistä tärkeämpiä... Lue lisää »


Tiedote 18.7.2014

Hyvässä vanhustenhoidossa on aikaa vanhukselle

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola muistuttaa, että Suomesta löytyy myös hyvää vanhusten kotihoitoa ja hyviä vanhustenhoidon yksiköitä. Yhteistä näille yksiköille on, että niissä on riittävästi hoitohenkilökuntaa turvaamassa vanhusten hyvä hoito. Monilla vanhuksilla on jokin pitkäaikaissairaus yhdistettynä muistisairauteen, jolloin tärkeäksi nousee myös sairauden hoito ja seuranta... Lue lisää »


SuPerin selvitykset vanhuspalveluihin liittyen:

 ”Jos tää meno jatkuu, meidän sydämet särkyy.”
SuPerin selvitys työstä kotihoidossa ja kotihoitotyön kehittämisestä (2018)»

På svenska: "Om det här fortsätter så brister våra hjärtan." Utredning över arbetet inom hemvården och utvecklingen av hemvårdsarbetet (2018) » 

”Asiakkaat ovat ihmisiä - eivät prosentteja”
​Selvitys superilaisten työstä kotihoidossa ja kotihoitotyön kehittämisestä (2015) »

  

Haluan hoitaa hyvin!
SuPerin selvitys henkilöstömitoitusten toteutumisesta ympärivuorokautisissa vanhusten asumispalveluissa (2014) »

 

 Lähi- ja perushoitajien näkemyksiä vanhusten laitoshoidon tilasta (2012) »

 

 
Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon (2010) »

 

 

 

 

Teesit vanhuspalvelujen kehittämiseksi »

 

 

 

 

Teesit hyvän saattohoidon kehittämiseksi »