30.6.2020

Työnantajan oli annettava luottamusmiehelle pyydetyt tiedot

Yksityissektorin työpaikalla syntyi erimielisyys siitä, ovatko määräaikaiset työsopimukset lainmukaisia. Asiassa oli pohjimmiltaan myös kyse siitä, kuinka laaja SOSTES:n luottamusmiessopimuksen mukainen luottamusmiehen tiedonsaantioikeus on.

Yksityissektorin työpaikalla työskenteli lähi­hoitajia määräaikaisissa työ­suhteissa. Erimielisyyttä syn­tyi siitä, oliko määräaikaisil­le työsopimuksille lainmukai­set perusteet. Työsopimuslain mukaan työsopimus on lähtökohtai­sesti vakituinen eli toistaiseksi voimas­sa oleva ja määräaikaiselle työsopimuk­selle on oltava perusteltu syy.

Luottamusmies pyrki selvittämään määräaikaisuuksien lainmukaisuutta. Työntekijät olivat yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen (SOS­TES) piirissä. SOSTES:n luottamus­miessopimuksen mukaan luottamus­miehelle on annettava kaikki erimie­lisyyden kohteena olevan tapauksen selvittämiseen vaikuttavat tiedot, jos työntekijöiden palkoista tai muista työsuhteeseen liittyvistä asioista syntyy epäselvyyttä tai erimielisyyttä.

Luot­tamusmies pyysi tämän nojalla työnantajalta keväällä ja kesällä 2019 tieto­ja määräaikaisista työsopimuksista ja määräaikaisista työntekijöistä, sairaus­poissaolojen määrästä, vuosilomien ajankohdista sekä työntekijöiden vaki­naistamisista.

Työnantaja kieltäytyi antamasta luottamusmiehen pyytämiä tietoja. Su­Per ry oli tuolloin osa Terveys- ja sosiaa­lialan neuvottelujärjestö TSN ry:tä (ny­kyään SOTE ry). Asiasta käytiin TSN ry:n ja työnantajaliitto Hyvinvointiala HALI ry:n väliset neuvottelut syksyllä 2019. Työnantajaliiton mukaan työn­antajayritys ei ollut velvollinen anta­maan luottamusmiehelle tämän pyytä­miä tietoja.

Työtuomioistuin vahvisti sopimuksen: työnantajayrityksen oli tullut an­taa luottamusmiehen pyytämät tiedot

SuPer/TSN ry nosti asiasta kanteen työtuomioistuimessa keväällä 2020. Työnantajaliitto kiisti ensin kanteen ja totesi, ettei työnantajayrityksen olisi tarvinnut antaa luottamusmiehen pyy­tämiä tietoja.

Tämän jälkeen työnan­tajaliitto kuitenkin myönsi, että työn­antajayrityksen oli tullut antaa pyyde­tyt tiedot. Asia päättyi sovintoon TSN ry:n ja työnantajaliiton välillä.

Sovin­nosta laadittiin sopimus, jonka työtuo­mioistuin vahvisti. Sopimuksen mu­kaan työnantajayrityksen oli tullut an­taa luottamusmiehen pyytämät tiedot. Lisäksi sopimuksella vahvistettiin luot­tamusmiehen tiedonsaantioikeutta kos­keva tulkinta.

Luottamusmiehen tiedonsaantioikeutta koskeva tulkinta sai vahvistuksen

Asiassa oli pohjimmiltaan kyse sii­tä, kuinka laaja SOSTES:n luottamus­miessopimuksen mukainen luottamus­miehen tiedonsaantioikeus on. Tämän vuoksi on merkityksellistä, että luotta­musmiehen laajaa tiedonsaantioikeut­ta koskeva tulkinta vahvistettiin.

Jat­kossa tähän tulkintaan voidaan vedota, jos syntyy uusia erimielisyyksiä luotta­musmiehen tiedonsaantioikeuden laa­juudesta SOSTES:n luottamusmiessopimuksen nojalla.