12.6.2024

Työterveyslaitos: Työaikojen liikennevalomalli paransi työaikoja ja työturvallisuutta sote-alalla

Vuoroergonomian edullisista vaikutuksista on saatu kansainvälisestikin uutta, merkittävää tietoa. Työterveyslaitos on päivittänyt kansalliset vuoroergonomiasuositukset ja laatinut ilmaisen Työtapaturmien riskilaskurin jaksotyöhön osaksi riskinarviointia. Uusilla menetelmillä voidaan edistää työturvallisuutta ja työhyvinvointia sote-alalla.

Laajassa tutkimushankkeessa tutkittiin vuorosuunnitteluohjelmistoissa käytettävien, Työterveyslaitoksen kehittämien Työaikojen liikennevalo –suositusten, vuonna 2020 voimaan astuneen uuden työaikalain sekä koronapandemian vaikutuksia työaikoihin ja terveyteen sote-alalla. 

Hanke tuki hyvää vuoroergonomiaa sote-alalla

Liikennevalosuositusten käyttö oli yhteydessä parempaan vuoroergonomiaan, matalampaan työtapaturmariskiin ja hieman vähäisempään psyykkiseen kuormittumiseen.

Liikennevalosuosituksia käytti säännöllisesti viidennes vuorosuunnittelijoista. Uusi työaikalaki vähensi lyhyitä vuorovälejä ja vuorovälien vähenemisen kautta sairauspoissaolojen kasvua. COVID-19 pandemia ei vaikuttanut olennaisesti työaikoihin.

Työaikojen liikennevalomallin suositukset tunnettiin hyvin, mutta niiden käyttö on vain osin vakiintunutta. Hanke tuki hyvän vuoroergonomian käyttöä sote-alalla, ja tutkijaryhmä suosittelee liikennevalosuositusten hyödyntämistä nykyistä laajemmin sote-alalla.

Liikennevalomalli vastaa epäsäännöllisen vuorotyön haasteisiin

Epäsäännöllinen vuorotyö aiheuttaa riskejä terveydelle ja turvallisuudelle. Tutkimuksen aikana olosuhteiden haastavuutta vahvisti pandemia.

Tutkimus toi esille hyvän vuoroergonomian merkityksen ja vahvisti, että systemaattinen ja tietoon perustuva suunnittelu on avain terveellisen ja turvallisen työympäristön ylläpitämiseen.

Tutkimuksen tulokset ovat sovellettavissa laajasti eri työpaikoille, ja niitä hyödyntämällä voidaan edistää työhyvinvointia koko sote-sektorilla. 


Työterveyslaitoksen Työaikojen Liikennevalomallia on hyödynnetty sote-alalla jaksotyönä tehtävän vuorotyön suunnittelussa vuodesta 2015 alkaen. Tutkimusaineisto perustui Sote-työajat kohorttiin 2008 - 2022 ja se kattoi tiedot työajoista, sairauspoissaoloista, työtapaturmista sekä työhyvinvoinnista. Aineisto käsitti eri osatutkimuksissa enimmillään yli 80 000 työntekijää. Työsuojelurahasto on osallistunut hankkeen rahoittamiseen.

Lähde: Työterveyslaitoksen mediatiedote 10.6.2024