8.2.2018

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET | Yksityissektorin ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Yksityisen sosiaalipalvelualan, Terveyspalvelualan ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n työehtosopimusten voimassaolo päättyi 31.1.2018.

Koska neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta eivät ole edenneet, ovat ERTO, SuPer ja Tehy (Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry) päättäneet julistaa kyseisten sopimusalojen kaikille työpaikolle ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, joka alkaa torstaina 8.2.2018 klo 7.00 ja on voimassa toistaiseksi, kunnes toisin ilmoitetaan.

***

*** TPTS:n osalta kielto on päättynyt torstaina 22.2.2018 ***

*** YTHS:n osalta kielto on päättynyt tiistaina 13.2.2018. ***


Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin yksityissektorin ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta

Päivitetty 13.2. 

Yleistä ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta

Milloin ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa ja kuinka kauan se on voimassa?
Miksi TSN ry ja liittojen hallinnot ovat päättäneet ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta?
Mitä ylityö- ja vuoronvaihtokielto tarkoittaa?
Mitä sopimusaloja ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee?
Kenellä on velvollisuus osallistua ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon?
Voivatko muiden liittojen jäsenet tai liittoihin kuulumattomat työntekijät osallistua ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon?
Koskeeko ylityö- ja vuoronvaihtokielto etukäteen sovittuja ylitöitä ja vuoronvaihtoja?
Mikä on ylityötä?


Varallaolo, osa-aikatyö, nollasopimus, koeaika, liukuva työaika, määräaikaiset työntekijät, keikkatyö

Olen antanut työsopimuksessani varallaolosuostumuksen. Voinko kieltäytyä varallaolon aikana syntyvästä ylityöstä?
Olen osa-aikatyössä. Voinko ottaa vastaan työvuorolistalle suunnitellun työajan ylittävää lisätyötä?
Olen osa-aikatyössä. Voinko kieltäytyä työvuorolistalle suunnitellun työajan ylittävästä lisätyöstä?
Koskeeko kielto myös nollasopimuksella työskenteleviä hoitajia?
Olen koeajalla. Koskeeko kielto minua?
Olen liukuvassa työajassa. Voinko kartuttaa "saldoja"?
Työskentelen määräaikaisena sijaisena yksityisellä puolella. Koskeeko ylityö- ja vuoronvaihtokielto minua?
Teen keikkaa SOSTES:in piirissä olevaan työpaikkaan ja työnantaja pyytää minua ylityö- ja vuoronvaihtokiellon takia töihin. Mitä teen?
Olen tehnyt ennen ylityökiellon alkamista ylitöitä. Voinko ottaa ne vapaana ylityökiellon aikana?
Meillä on käytössä työaikapankki. Voinko ylityökiellon aikana pitää pankkivapaita?

Opiskelijat, esimiehet, johtajat

Olen opiskelija. Koskeeko kielto minua?
Osallistuuko esimies ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon?
Toimin johtajana palvelutalossa. Minulla on johtajasopimus. Koskeeko kielto minua?

Työvuorolistan yksipuoliset muutokset ja velvoittaminen työn jatkamiseen, hätätyö, suojelutyö, potilasturvallisuus

Voiko työnantaja muuttaa yksipuolisesti työvuorolistaani (SOSTES) ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana?
Voiko työnantaja vaatia jatkamaan jo alkanutta työvuoroa?
Työnantaja muutti työvuoroluetteloa yksipuolisesti tai vaatii jatkamaan jo alkanutta työvuoroa. Mitä teen?
Työvuoroon ei ole hoitajaa ja mitoitus ei täyty. Mitä teen?
Työnantaja vetoaa hätätyöhön vaatiessaan minua jatkamaan työvuoroa. Mitä teen?
Voiko työnantaja vedota suojelutyöhön?
Miten toimin henkeä uhkaavissa tai asiakasturvallisuutta vakavasti vaarantavissa tilanteissa?
Voiko ylityö- ja vuoronvaihtokiellon vuoksi vuorossa olla vain opiskelijoita?

Kotihoito

Työskentelen kotihoidossa. Mitä teen, kun tiedän jo heti vuoron alussa, että suunniteltu työaika ei riitä asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelman toteuttamiseen?

Vuoron vaihtaminen ja siirrot yksiköiden välillä

Voinko omasta halustani vaihtaa työvuoroa työkaverin kanssa?
Minulle on suunniteltu työvuoro klo 8-16 lääkärin A työparina. Työnantaja haluaa vaihtaa minut lääkärin B työpariksi samalle ajankohdalle. Koskeeko vuoronvaihtokielto tällaista vaihtoa?
Työnantaja esittää uuden paikallisen sopimuksen tekemistä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana. Mitä teen?
Voinko tehdä suunnitellun työvuoroni toisessa yksikössä, jossa on vajausta sairaustapauksen takia?
Voiko työnantaja siirtää minut ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työvuoroon yrityksen toiseen yksikköön?

Työantajan vastatoimet, vuosiloman peruutus

Työnantaja ryhtyi vastatoimiin. Mitä teen?
Työnantaja painostaa minua luopumaan ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta ja/tai eroamaan liitosta. Miten toimin?
Työnantaja perui jo vahvistetun vuosilomani, koska osallistun ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon? Mitä teen?
Saako työnantaja rangaista ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon osallistuvaa työntekijää?

Yleistä tietoa työehtosopimuksista, työehtosopimusneuvotteluista ja niiden tavoitteista sekä työtaistelutoimista

Mikä on työehtosopimus ja miksi työehtosopimuksista neuvotellaan?
Kuka neuvottelee työehtosopimuksista yksityisellä sosiaali- ja terveyspalvelualalla?
Mitkä ovat TSN ry:n neuvottelutavoitteet tällä neuvottelukierroksella?
Mitä ovat työtaistelutoimet ja miksi niihin ryhdytään?
Miten TSN ry:n työtaistelu käynnistyy?
Onko liittojen jäsenillä velvollisuus osallistua TSN ry:n työtaisteluun?


 

Mitä sopimusaloja ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee?

- Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus (SOSTES)

 

Kenellä on velvollisuus osallistua ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon?

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia edellä mainituilla sopimusaloilla työskenteleviä ERTOn, SuPerin ja Tehyn jäseniä. Kyseessä on laillinen työtaistelutoimenpide, johon Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelevän ERTOn, SuPerin ja Tehyn jäsenen on osallistuttava.

 

Milloin ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa ja kuinka kauan se on voimassa?

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa torstaina 8.2. klo 7.00 ja on voimassa toistaiseksi, kunnes toisin ilmoitetaan. Tiedotamme ylityö- ja vuoronvaihtokiellon päättymisestä tai mahdollisista jatkotoimista liittojen ja TSN ry:n verkkosivuilla sekä liittojen jäsenkirjeillä.

 

Mitä ylityö- ja vuoronvaihtokielto tarkoittaa?

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana ERTOn, SuPerin ja Tehyn jäsenet kieltäytyvät tekemästä ylityötä ja vaihtamasta työvuoroja. Kiellon aikana työntekijät eivät sovi työnantajan kanssa ylitöiden tekemisestä eivätkä työvuorojen vaihtamisesta. Myös ”harmaan ylityön” tekeminen ja liukuvassa työajassa liukumasaldojen kerryttäminen on kiellettyä. Muuten jäsenet hoitavat työnsä normaalisti. Työpaikalle saavutaan ja sieltä poistutaan täsmällisesti työvuoroluetteloon merkityn työvuoron mukaisesti.

Miksi TSN ry ja liittojen hallinnot ovat päättäneet ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta?

Neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta eivät ole edenneet suotuisasti. Toimenpiteellä on tarkoitus edistää TSN:n tavoitteiden saavuttamista ja sopimusratkaisun syntymistä. Toiminnalla jäsenistö viestittää työnantajalle, että he tukevat TSN:n neuvottelutavoitteiden toteutumista ja vastustavat työnantajan sopimusheikennyksiä.

TSN ry:n keskeisimmät neuvottelutavoitteet:

 • Palkat kuntoon
 • Työhyvinvointi, kuten työaikaan liittyvät kysymykset
 • Rajoitetaan 0-sopimusten käyttöä / työajan vakiintuminen
 • Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun aseman parantaminen
 • Sosiaalipalvelualan palkat voivat olla jopa satoja euroja matalammat verrattuna kuntasektorin tasoon
 • Sosiaalipalvelualalle useamman vuoden palkkaohjelma
 • Työsuhteen ehtojen heikentämisen torjuminen, esim. sairausajan palkkamääräysten tason säilyttäminen

 

Mikä on ylityötä?

Ylityötä on työnantajan aloitteesta työntekijän suostumuksella tehty kokoaikaisen työntekijän säännöllisen työajan ylittävä työ. Ylityöhön tarvitaan lähtökohtaisesti aina työntekijän kutakin kertaa varten erikseen antama suostumus (kts. kuitenkin tämän ohjeen varallaolosuostumusta käsittelevä kohta). Esimerkiksi Yksityisellä sosiaalipalvelualalla ylityötä on jaksotyöajassa 116,5 tuntia 3 viikon työaikajaksolla ylittävä työ.

Tarkemmat ylityötä koskevat määräykset löytyvät kunkin työehtosopimuksen työaikoja koskevasta osiosta.

Jos olet epävarma, mikä omalla kohdallasi on ylityötä, voit myös olla yhteydessä työpaikkasi TSN ry:n luottamusmieheen tai oman liittoosi edunvalvontaan.

 

Olen antanut työsopimuksessani varallaolosuostumuksen. Voinko kieltäytyä varallaolon aikana syntyvästä ylityöstä?

Mikäli työntekijä on antanut varallaolosuostumuksen työsopimuksessaan, on työntekijä samalla antanut suostumuksen varallaolon aikana syntyvään lisä- ja ylityöhön. Varallaolon aikana syntyvästä ylityöstä ei siis voi kieltäytyä.

Mikäli työnantaja alkaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana käyttämään varallaoloa tavanomaista enemmän ja teettää tätä kautta runsaasti ylityötä, ohjaamme ottamaan yhteyttä oman liiton edunvalvontaan.

 

Koskeeko ylityö- ja vuoronvaihtokielto etukäteen sovittuja ylitöitä ja vuoronvaihtoja?

Ennen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon voimaan astumista työnantajan kanssa sovitut ylityöt ja vaihdetut vuorot tulee tehdä sopimuksen mukaisesti, ellei toisin sovita. Uusien ylitöiden tekemisestä ja vuorojen vaihtamisesta ei saa sopia.

 

Olen liukuvassa työajassa. Voinko kartuttaa "saldoja"?

Et voi. Liukuvassa työajassa saldoja ei saa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana kartuttaa.

 

Olen osa-aikatyössä. Voinko ottaa vastaan työvuorolistalle suunnitellun työajan ylittävää lisätyötä?

Osa-aikatyöntekijä ei tee täyttä työaikaa. Kun osa-aikatyöntekijä tekee enemmän työtä kuin sovittu, on kyse lisätyöstä. Eli osa-aikaisilla työntekijöillä lisätyötä on työvuorolistalle suunnitellun työajan ylittävä työ kokoaikaisen työntekijän säännölliseen työaikaan eli ylityörajaan saakka. Tämä koskee sekä kiinteällä osa-aikaisella työajalla että vaihtelevalla työajalla, kuten nollasopimuksella, työskenteleviä.

Lisätyö ei ole ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä. Osa-aikainen työntekijä voi kiellon estämättä ottaa vastaan lisätyötä aina kokoaikaisen työntekijän täyteen työaikaan saakka. Ylityötä osa-aikainen työntekijä ei saa tehdä eikä myöskään sopia työvuorojen vaihtamisesta.

 

Olen osa-aikatyössä. Voinko kieltäytyä työvuorolistalle suunnitellun työajan ylittävästä lisätyöstä?

Jos työntekijä ei ole antanut lisätyösuostumusta työsopimuksessaan, voi osa-aikainen työntekijä lähtökohtaisesti aina kieltäytyä lisätyöstä. Toivomme, että kieltäydyt lisätyöstä, jos mahdollista.

Jos työntekijä on antanut lisätyösuostumuksen työsopimuksessaan, saa lisätyöstä kieltäytyä ainoastaan työvuoroluetteloon merkittynä vapaapäivänä perustellusta henkilökohtaisesta syystä. Perusteltu henkilökohtainen syy voi olla esimerkiksi opiskelu, lastenhoitojärjestelyt, terveydelliset syyt, omat tai lähisukulaisten juhlapäivät tai matka, jota ei voi enää kuluja aiheuttamatta peruuttaa. Kieltäytymisoikeus ei siis näissä tilanteissa koske työvuoroluettelon mukaisia työpäiviä.

Jos olet osittaisella hoitovapaalla ja työnantaja vetoaa etukäteen annettuun lisätyösuostumukseen, ohjaamme olemaan yhteydessä omaan liittoon.

Olen koeajalla. Koskeeko kielto minua?

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia työsuhteisia työntekijöitä. Kielto koskee siis myös koeajalla olevia työntekijöitä. Työnantaja ei saa tehdä koeaikapurkua siitä syystä, että työntekijä osallistuu ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon. Käytännössä laittoman koeaikapurun toteennäyttäminen voi kuitenkin olla vaikeaa. Koeajalla oleva työntekijä voi halutessaan olla omaan liittoonsa yhteydessä ja pyytää lupaa jäädä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle.

 

Olen opiskelija. Koskeeko kielto minua?

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia työsuhteisia työntekijöitä. Kielto koskee siis myös oppisopimusopiskelijoita, jotka ovat työsuhteessa ja saavat työstään palkkaa. Koulutussopimuksella opiskelevat ovat kiellon ulkopuolella, koska he eivät ole työsuhteessa eivätkä saa työstään palkkaa.

 

Työskentelen määräaikaisena sijaisena yksityisellä puolella. Koskeeko ylityö- ja vuoronvaihtokielto minua?

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee myös määräaikaisella sopimuksella työskenteleviä.

 

Osallistuuko esimies ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon?

Esimiehen asemasta riippuu, kuuluuko hän työehtosopimuksen ja työaikalain soveltamisalan piiriin. Alemman portaan esimiesten/lähiesimiesten kohdalla näin yleensä on, jolloin myös ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee heitä. Kts. palvelutalon johtajien osalta seuraava kysymys ja vastaus.

 

Toimin johtajana palvelutalossa. Minulla on johtajasopimus. Koskeeko kielto minua?

Palvelutalon johtajat eivät välttämättä ole työehtosopimuksen eivätkä työaikalain soveltamisalan piirissä. Tällöin heidän työsuhdettaan eivät koske työehtosopimuksen määräykset ja työaikalain säännökset työajoista eikä näin ollen heille voi muodostua lisä- tai ylityötä, josta voisi kieltäytyä. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei lähtökohtaisesti koske palvelutalon johtajia. Mikäli asian suhteen on epäselvyyttä, voi tarvittaessa olla yhteydessä omaan liittoon. Tilanteet tutkitaan työehtosopimus- ja tapauskohtaisesti.

 

Teen keikkaa SOSTES:in tai piirissä olevaan työpaikkaan ja työnantaja pyytää minua ylityö- ja vuoronvaihtokiellon takia töihin. Mitä teen?

TSN ry ei suosittele ottamaan keikkoja vastaan, mikäli työntekijän on mahdollista niistä kieltäytyä. Tämä koskee esimerkiksi keikkailevia eläkeläisiä, opiskelijoita ja perhevapaalla olevia.

 

Olen tehnyt ennen ylityökiellon alkamista ylitöitä. Voinko ottaa ne vapaana ylityökiellon aikana?

Voit ottaa ylityöt joko aikana tai rahana. Vapaan ottaminen edellyttää kuitenkin sopimista työnantajan kanssa. Ylityökiellon ideana on, että ylimääräistä työtä ei tehdä. Vapaiden pitämistä kielto ei estä.

 

Meillä on käytössä työaikapankki. Voinko ylityökiellon aikana pitää pankkivapaita?

Pankkiin on kertynyt ilta- ja viikonloppulisiä ja ennen kiellon alkamista kertyneitä ylityökorvauksia.
Vastaus: Ylityökielto ei estä pankkivapaiden pitämistä. Ylityökiellon ideana on, että ylimääräistä työtä ei tehdä.

 

Koskeeko kielto myös nollasopimuksella työskenteleviä hoitajia?

Yleensä nollasopimus on voimassa toistaiseksi tai tietyn määräajan sen jälkeen, kun työntekijä on ensimmäisen kerran aloittanut työnteon. Tällaisessa tilanteessa ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee myös nollasopimuksella työskenteleviä ja kokoaikaisen työntekijän säännöllisen työajan ylittävä työ on ylityötä.

 

Voiko työnantaja muuttaa yksipuolisesti työvuorolistaani (SOSTES) ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana?

Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon viimeistään viikkoa ennen työvuoroluetteloon merkityn ajanjakson alkamista. Tämän jälkeen sitä saa muuttaa SOSTES:in mukaan sovittaessa tai työn teettämisedellytyksissä tapahtuvan ennalta-arvaamattoman muutoksen takia. 

Kun työntekijät kieltäytyvät työvuorojen vaihdosta, voi työnantaja toteuttaa vain ne työvuoroluettelon muutokset, joihin on SOSTES:issäedellytetty peruste.

Yleensä tarve työvuoroluettelon muuttamiseen voi tulla kyseeseen lähinnä sairausepidemiatilanteessa, joissa syntyy työvoimavajetta. Työnantajan tulee aina varautua sairauspoissaoloihin eivätkä yksittäiset sairauspoissaolot voi ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikanakaan oikeuttaa muuttamaan työvuorolistaa.

Työnantajalla voi olla em. perusteella oikeus muuttaa työvuoroluetteloa yhden työvuoron osalta. Toiseen työvuoroon kohdistuvaa perusteltua syytä ei ole, jos tähän jälkimmäiseen työvuoroon ei kohdistu työtekijävajausta. Työnantaja saattaa jaksotyössä yrittää sopia yhden muutoksen tehdessään toisen työvuoron lyhentämisestä myöhemmin samalla työaikajaksolla (ns. harmaa ylityö). Työvuoroluettelon muuttaminen lyhentämällä työntekijän suostumuksella toista työvuoroa tarkoittaisi sitä, että ko. työaikajaksolla ei muodostuisi jaksoittaista ylityötä. Tällainen työajan lyhentäminen, joka on samalla vuoronvaihto, voitaisiin tehdä työntekijän suostumuksella. Suostumusta ei saa ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta johtuen antaa.

 

Voiko työnantaja vaatia jatkamaan jo alkanutta työvuoroa?

Työnantaja ei voi yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa enää sen jälkeen, kun työntekijä on saapunut työvuoroon tai kun työvuoro on alkanut. Näin ollen työvuoroluettelon muutosta ei voida tehdä, jos se koskee työvuoron pidentämistä tai lyhentämistä työvuoroon saapumisen tai sen alkamisen jälkeen.

 

Työnantaja muutti työvuoroluetteloa yksipuolisesti tai vaatii jatkamaan jo alkanutta työvuoroa. Mitä teen?

Kts. kaksi edellistä kysymystä ja vastausta.

Kaikista työvuoroluettelon yksipuolisista muutoksista ja velvoittamisista työvuoron jatkamiseen tulee ilmoittaa omaan liittoon. Työnantajan tulkintaetuoikeudesta ja työsuhteen päättämismenettelyn aloittamiseen liittyvästä riskistä johtuen emme kuitenkaan suosittele kieltäytymään työnantajan muuttamiin työvuoroihin menemisestä/työvuoron jatkamisesta. Näin siitäkin huolimatta, ettei työnantajalla ole ollut perustetta muuttaa työvuoroluetteloa tai että työnantaja on velvoittanut perusteetta jatkamaan työvuoroa. Työnantajalle kannattaa tällaisessa tilanteessa toimittaa kirjallinen ilmoitus siitä, että tulee jälkikäteen selvittämään oman ammattiliittonsa avustuksella, onko työnantajalla ollut oikeus muuttaa työvuoroluetteloa tai velvoittaa jatkamaan työvuoroa.

Työnantajalta kannattaa tällaisessa tilanteessa pyytää määräys työvuoroluettelon muuttamisesta/työvuoron jatkamiseen velvoittamisesta kirjallisesti ja toimittaa työnantajalle lisäksi kirjallinen ilmoitus siitä, ettei hyväksy työnantajan yksipuolisesti tekemää työvuoroluettelon muutosta tai määräystä työvuoron jatkamisesta, mutta noudattaa sitä työnantajan tulkintaetuoikeudesta johtuen ja varaa itselleen mahdollisuuden selvittää muutoksen/määräyksen työehtosopimuksen ja/tai lainmukaisuuden jälkikäteen. Työnantajan määräys- ja kirjallinen ilmoitus työnantajalle -lomakkeet löytyvät oman liiton nettisivuilta. Mikäli työnantaja ei suostu täyttämään lomakkeita, voi ne toimittaa työnantajalle sähköpostilla vastaanottokuittauksen kera.

Tulosta lomakkeet tästä »

 

Työnantaja vetoaa hätätyöhön vaatiessaan minua jatkamaan työvuoroa. Mitä teen?

Hätätyön teettäminen on mahdollista vain työaikalaissa säädetyissä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Työnantaja voi teettä hätätyötä vain, kun ennalta arvaamaton tapahtuma on aiheuttanut keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tai vakavasti uhkaa johtaa sellaiseen keskeytykseen tai hengen, terveyden tai omaisuuden vaarantumiseen, eikä työtä voi siirtää myöhemmin suoritettavaksi. Tällöin säädettyjä tai sovittuja säännöllisiä työaikoja saadaan pidentää siinä määrin kuin edellä mainitut syyt edellyttävät enintään kahden viikon ajan. Tällainen tilanne voisi olla kyseessä esimerkiksi luonnonkatastrofin tai suuronnettomuuden yhteydessä. Ennalta ilmoitettu työtaistelu EI täytä hätätyön tunnusmerkkejä.

Työnantajan pitää hätätyötilanteessa tehdä viivytyksettä työsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus hätätyön syystä, laajuudesta ja todennäköisestä kestoajasta. Mikäli työnantaja vetoaa hätätyöhön, ohjaamme työntekijää ensimmäisenä pyytämään nähtäväkseen Aluehallintovirastoon tehdyn ilmoituksen hätätyöstä, jollainen työnantajalla pitäisi olla esittää. Jos kyse on oikeasti hätätyöstä, voi työnantaja pidentää säännöllistä työaikaa.

Mikäli on epäselvää, onko kyse tilanteesta, jossa hätätyöstä voitaisiin teettää, ohjaamme aina olemaan yhteydessä omaan liittoon. Emme näissäkään tilanteissa kuitenkaan suosittele kieltäytymään työvuoron jatkamisesta työsuhteen päättämismenettelyn aloittamista koskevasta riskistä johtuen. Työnantajalle kannattaa toimittaa kirjallinen ilmoitus siitä, että tulee jälkikäteen selvittämään oman ammattiliittonsa avustuksella, onko työnantajalla ollut oikeus velvoittaa jatkamaan työtä.

 

Voiko työnantaja vedota suojelutyöhön?

Suojelutyövelvoite ei koske työsuhteessa olevia eikä voi tulla kyseeseen yksityisellä sektorilla työskenneltäessä. Suojelutyöllä tarkoitetaan virkasuhteessa tehtävää työtä, jonka tekeminen on työtaistelua toimeenpantaessa välttämätöntä kansalaisten hengen tai terveyden vaarantumisen ehkäisemiseksi tai taistelun vuoksi erityisesti vaarantuvan omaisuuden suojelemiseksi.

 

Työvuoroon ei ole hoitajaa ja mitoitus ei täyty. Mitä teen?

Se, että työpaikalla on riittävästi työvoimaa, on työnantajan vastuulla. Työnantajan on huolehdittava, että työpaikalla on kaikissa tilanteissa sopimusten ja toimiluvan edellyttämä riittävä määrä työntekijöitä. Työnantajan tulee varautua siihen, että esim. sairastuneen työntekijän tilalle on sijainen. Työntekijä ei ole vastuussa sijaisten hankkimisesta, ellei se ole nimenomaisesti määritelty työntekijän työtehtäväksi. Suosittelemme tilanteessa ilmoittamaan työnantajalle, että työvuoron mitoitus ei täyty ja pyytämään järjestämään sijaisen. Mikäli joudutte työskentelemään vajaalla miehityksellä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana toistuvasti, ohjaamme olemaan yhteydessä Aluehallintovirastoon liian vähäisen henkilöstömäärän vuoksi. Myös oman organisaation työsuojelu seuraa kuormittumista ja työaikasuojelua.

 

Miten toimin henkeä uhkaavissa tai asiakasturvallisuutta vakavasti vaarantavissa tilanteissa?

Henkeä uhkaavissa tai asiakkaan turvallisuutta vakavasti vaarantavissa tilanteissa sinun tulee toimia siten, että asiakas-/potilasturvallisuus vaarannu eikä asiakas/potilas saa jäädä heitteille. Tämä saattaa edellyttää työn jatkamista yli työvuoroluetteloon suunnitellun työajan.

Näitä tilanteita ovat esimerkiksi:

 • Äkilliset, vakavat sairaskohtaukset kuten aivoverenvuoto, sydänkohtaus
 • Vanhempi ei hae lasta päivähoidosta ja olet yksin vastuussa lapsiryhmästä
 • Hengityshalvauspotilaan hoito

 

Työskentelen kotihoidossa. Mitä teen, kun tiedän jo heti vuoron alussa, että suunniteltu työaika ei riitä asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelman toteuttamiseen?

Arvioi ensin, onko suunnitellussa työajassa ylipäätään mahdollista ilman ylityötä toteuttaa asiakkaiden hoitosuunnitelmassa mainitut tehtävät. Ilmoita heti huomattuasi esimiehellesi, mikäli suunniteltu työaikasi ei riitä käyntien toteuttamiseen ja pyydä esimiestäsi asettamaan tehtävät tärkeysjärjestykseen siten, ettei ylityötä tule. Mikäli esimies ei huomioi tätä, ota yhteyttä esimiehen esimieheen. Työnantaja vastaa riittävistä resursseista.

Henkeä uhkaavissa tai asiakkaan turvallisuutta vakavasti vaarantavissa tilanteissa sinun tulee kuitenkin toimia siten, ettei asiakas-/potilasturvallisuus vaarannu eikä asiakas/potilas jää heitteille. Tämä saattaa edellyttää työn jatkamista yli työvuoroluetteloon suunnitellun työajan.

Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi:

 • äkilliset, vakavat sairaskohtaukset kuten aivoverenvuoto, sydänkohtaus tms.
 • hengityshalvauspotilaan hoito

 

Voiko ylityö- ja vuoronvaihtokiellon vuoksi vuorossa olla vain opiskelijoita?

Ei voi olla. Jokaisella opiskelijalla tulee olla nimetty ohjaaja, jonka valvonnan alla opiskelija työskentelee eli vuorossa tulee olla vähintään yksi valmistunut sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö.

Lisäksi työnantajan velvollisuus on arvioida tapauskohtaisesti opiskelijoiden valmiudet ja se, millaisten tehtävien hoitamiseen hänellä on riittävät edellytykset.

 

Voinko tehdä suunnitellun työvuoroni toisessa yksikössä, jossa on vajausta sairaustapauksen takia?

Vuoronvaihtokielto ei koske työntekopaikan tai työtehtävien muutoksia. Jos työvuoron alkamis- ja päättymisaika on edelleen sama, voit tehdä vuoron toisessa yksikössä.

 

Voiko työnantaja siirtää minut ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työvuoroon yrityksen toiseen yksikköön?

Yleensä työntekopaikasta on työsopimuksissa sovittu varsin laajasti, esim. yrityksen toimipisteet tietyllä alueella. Työnantaja voi tällöin siirtää työntekijän työskentelemään toiseen työpisteeseen. Siirron yhteydessä työvuoron alkamis- tai päättymisajankohtia ei kuitenkaan saa muuttaa. Näissä tilanteissa on myös huolehdittava työntekijän perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta.

 

Voinko omasta halustani vaihtaa työvuoroa työkaverin kanssa?

Työntekijä voi ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana vain työntekijän omasta pakottavasta tarpeesta (esim. lastenhoitojärjestelyt) johtuen vaihtaa työvuoroa työkaverin kanssa sopimalla asiasta myös työnantajan kanssa. Suosittelemme, ettei tällaiseen vuoronvaihtoon ryhdytä kuin poikkeustilanteessa. Työnantajan tarpeesta tai painostuksesta johtuen työvuoroja ei saa vaihtaa.

 

Minulle on suunniteltu työvuoro klo 8-16 lääkärin A työparina. Työnantaja haluaa vaihtaa minut lääkärin B työpariksi samalle ajankohdalle. Koskeeko vuoronvaihtokielto tällaista vaihtoa?

Vuoronvaihtokielto ei koske em. tilannetta. Työvuoro on edelleen sama alkuperäinen työvuoro 8-16, vaikka tehtävät vuoron sisällä muuttuisivatkin. Jos työnantaja kysyisi, haluatko vaihtaa vuoroon 9-17, sinun pitäisi ilmoittaa että vuoronvaihtokiellon vuoksi teet alkuperäisen työvuoroluettelon mukaisen vuoron. Vuoronvaihtokielto koskee siis työvuorojen alkamis- ja päättymisaikoja, ei työtehtäviä.

 

Työnantaja esittää uuden paikallisen sopimuksen tekemistä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana. Mitä teen?

Sekä luottamusmiesten että työntekijöiden tulee pidättäytyä uusien paikallisten sopimusten tekemisestä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana. Jos työnantaja painostaa paikallisen sopimuksen tekemiseen esim. varallaoloa koskien, ohjaamme olemaan yhteydessä omaan liittoon.

 

Voivatko muiden liittojen jäsenet tai liittoihin kuulumattomat työntekijät osallistua ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon?

Voivat. Työntekijällä ei muutenkaan olisi velvollisuutta suostua ylityöhön tai vuoronvaihtoihin. Henkilöä, joka tekee ylityötä tai vaihtaa vuoroja pidetään työtaistelun aikana rikkurina.

 

Työnantaja ryhtyi vastatoimiin. Mitä teen?

Työnantaja saattaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana esimerkiksi kieltäytyä vahvistamasta uusia lomia tai myöntämästä vapaita. Tähän täytyy varautua ja sopeutua.

Työnantaja saattaa myös levittää virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta. Tästä syystä työtaistelun aikana kannattaa uskoa vain TSN ry:n ja oman liiton viestimää informaatiota.

 

Työnantaja painostaa minua luopumaan ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta ja/tai eroamaan liitosta. Miten toimin?

Työntekijöitä ei saa yrittää painostaa luopumaan ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta ja eroamaan liitosta. Räikeimmillään painostamisessa voi olla kyse jopa rikoksesta (RL 47 luku 3 §). Tällaisissa tapauksissa tulee aina ottaa yhteyttä omaan liittoon.

 

Työnantaja perui jo vahvistetun vuosilomani, koska osallistun ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon? Mitä teen?

Vuosiloma ajankohdasta ilmoitetaan viimeistään yhtä kuukautta (tai ellei tämä ole mahdollista, viimeistään 2 viikkoa) ennen loman alkamisajankohtaa.

Työsuhteisen työntekijän vahvistettua vuosiloman ajankohtaa ei voi muuttaa.  Ilmoita työnantajallesi, ettei vahvistettua vuosilomaa voida yksipuolisesti perua tai siirtää toiseen ajankohtaan. Mikäli työnantaja yksipuolisesti muuttaa jo vahvistetun vuosiloman ajankohtaa, voi työnantaja joutua vahingonkorvausvastuuseen tästä työntekijälle aiheutuvasta vahingosta. Ota tarvittaessa yhteys oman työpaikkasi TSN ry:n luottamusmieheen tai omaan liittoon. Myös lakia valvovaan Aluehallintovirastoon voi olla yhteydessä.

 

Saako työnantaja rangaista ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon osallistuvaa työntekijää?

Työnantaja ei saa rangaista yksittäistä työntekijää hänen osallistumisestaan TSN ry:n toimeenpanemaan ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon.

 

Yleistä tietoa työehtosopimuksista, työehtosopimusneuvotteluista ja niiden tavoitteista sekä työtaistelutoimista

 

Mikä on työehtosopimus ja miksi työehtosopimuksista neuvotellaan?

Työehtosopimuksissa määritellään alalla noudatettavien työehtojen vähimmäisehdot, kuten alan vähimmäispalkat. Työehtosopimukset sisältävät muitakin parannuksia verrattuna laissa säädettyyn tasoon. Esimerkkeinä voidaan mainita pidemmät vuosilomat ja lomaraha, pidemmät palkalliset sairauspoissaolojaksot ja palkallinen äitiysvapaa sekä työaikalakia lyhyemmät työajat, epämukavan työajan korvaukset ja palkalliset arkipyhävapaat.

Työehtosopimuksilla ostetaan työrauhaa. Työehtosopimuksen voimassaolon aikana vallitsee työrauhavelvoite, jonka aikana ei voida ryhtyä laillisiin työtaistelutoimiin, jotka kohdistuvat työehtosopimuksen sisältöön, kuten palkkoja tai työaikoja koskeviin määräyksiin. Ellei työehdoista päästä liittojen välisissä työehtosopimusneuvotteluissa yksimielisyyteen eikä uutta työehtosopimusta saada solmittua työehtosopimuskauden päättymiseen mennessä, alkaa ns. sopimukseton tila, jonka aikana myös työehtosopimuksen sisältöön kohdistuvat työtaistelutoimet ovat mahdollisia. Päättynyttä työehtosopimusta noudatetaan sen päättymisen jälkeen ns. jälkivaikutuksen nojalla. Päättyneen työehtosopimuksen ehtoja noudatetaan jälkivaikutuksen perusteella siihen saakka, kunnes uusi sopimus saadaan aikaan.

 

Kuka neuvottelee työehtosopimuksista yksityisellä sosiaali- ja terveyspalvelualalla?

Työehtosopimuksista neuvottelevat työntekijä- ja työnantajaliitot.

ERTOn, SuPerin ja Tehyn muodostama Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry neuvottelee
jäsentensä puolesta seuraavat työehtosopimukset:

- Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus (SOSTES)
- Terveyspalvelualan työehtosopimus (TPTES)
- Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus (AVAINTES)
- Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön työehtosopimus (YTHS)
- Työterveyslaitosta koskeva työehtosopimus

Työnantajapuolella yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan työehtosopimuksista neuvottelevat Hyvinvointialan liitto HAL SOSTES:in ja TPTES:in osalta ja Avaintyönantajat AVAINTA ry AVAINTES:in ja YTHS:n työehtosopimuksen osalta. Talokohtaisesta Työterveyslaitosta koskevasta työehtosopimuksesta neuvotellaan suoraan Työterveyslaitoksen kanssa.

 

Mitkä ovat TSN ry:n neuvottelutavoitteet tällä neuvottelukierroksella?

Yleisellä tasolla TSN ry tavoittelee työehtosopimuksiin muutoksia, jotka parantavat työehtosopimuksen tasoa ja rajoittavat työnantajan mahdollisuuksia kiertää työlainsäädäntöä.

TSN ry:n keskeisimmät tavoitteet tällä neuvottelukierroksella liittyvät palkkaukseen, henkilöstön edustajien (luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen) aseman parantamiseen ja nollasopimusten rajoittamiseen. Myös työhyvinvointiin liittyviä parannuksia, kuten työaikamääräysten tiukennuksia tavoitellaan.

Palkkauksen osalta TSN ry tavoittelee tuntuvia palkankorotuksia, palkkaratkaisujen painottumista selkeästi yleiskorotuksiin eli kaikille työntekijöille maksettaviin korotuksiin sekä palkkausjärjestelmien määräysten täsmentämistä ja kehittämistä.

Henkilöstön edustajien oikeuksien osalta keskiössä ovat mm. ajankäyttö, tiedonsaantioikeudet ja korvaukset. Nollasopimusten osalta tavoitellaan vähimmäistyöajan määrittelyvelvoitetta ja työsuhdeturvan ja työehtosopimuksen määräysten (mm. sairausajan palkanmaksu ja äitiysajan palkka) kiertämisen estämistä.

Tällä neuvottelukierroksella neuvotellaan isoista ja tärkeistä asioista, ja tavoitteiden saavuttamiseksi työtaistelutoimet voivat olla tarpeellisia.

 

Mitä ovat työtaistelutoimet ja miksi niihin ryhdytään?

Jos ratkaisua työehtosopimusneuvotteluissa ei synny ja neuvottelut ovat jumissa, on mahdollista ryhtyä työtaistelutoimiin. Työtaistelutoimien tarkoituksena on vauhdittaa työehtosopimusneuvotteluita, kuten torjua työnantajapuolen esittämiä heikennyksiä, ja edesauttaa sopimusratkaisun syntymistä. Kyse on joukkovoiman hyödyntämisestä haluttujen neuvottelutavoitteiden ja uuden työehtosopimuksen aikaansaamiseksi. Työehtosopimuksen voimassaolon lakattua laki ei rajoita työtaistelumuotoja eikä niiden syitä.

Erilaisia työtaistelumuotoja ovat esimerkiksi.:

- Ylityö- ja vuoronvaihtokielto
- Ulosmarssi
- Lakko

Miten TSN ry:n työtaistelu käynnistyy?

ERTOn, SuPerin ja Tehyn hallinnot sekä TSN ry:n hallitus päättävät työtaisteluun ryhtymisestä. Hallinnot päättävät myös työtaistelumuodosta, työtaistelukohteista, työtaistelun kestosta ja työtaistelun mahdollisesta laajentamisesta. Työtaistelu voidaan toteuttaa koko sopimusalalla, osassa sopimusalan yrityksiä tai osassa yritysten työpaikkoja.

TSN ry tiedottaa jäseniä mahdollisista työtaisteluista ja niiden yksityiskohdista TSN ry:n ja liitojen verkkosivuilla sekä liittojen jäsenkirjeillä. Tämän vuoksi on tärkeää, että jäsenten jäsentiedot ovat liittojen jäsenrekistereissä ajan tasalla.

Lakon osalta TSN ry antaa lisäksi lakkoa koskevan ennakkoilmoituksen työnantajalle ja valtakunnansovittelijalle 14 vrk ennen sen alkamista. Ilmoitus sisältää tiedot työtaistelun laajuudesta, kestosta ja alkamisajankohdasta.

Työtaistelun aikana kannattaa seurata ja uskoa vain TSN ry:n ja oman liiton viestintää. Julkisuudessa voi liikkua paljon perättömiä huhuja työtaistelutilanteesta. Myös työnantaja saattaa levittää virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa työtaistelutoimista.

 

Onko liittojen jäsenillä velvollisuus osallistua TSN ry:n työtaisteluun?

TSN:n päätös työtaisteluun ryhtymisestä sitoo ERTOn, SuPerin ja Tehyn jäseniä. Kaikki (myös järjestäytymättömät), jotka tekevät työtaistelun alaista työtä ovat rikkureita. Rikkuruudesta voi seurata sanktio.


Vuoronvaihto- ja ylityökieltoon avattu päivystysnumerot jäsenille

Työtaistelutoimiin liittyvissä asioissa voit soittaa SuPerin päivystysnumeroon 09-2727 9220.
Päivystysaika on arkisin klo 9–16.

Työtaistelutoimien aikana potilas-, asiakas- ja lapsiturvallisuusasioissa sekä mitoitus- ja kuormitusasioissa voit soittaa päivystysnumeroon 09-2727 9170.
Päivystysnumero on avoinna arkisin klo 9–16.