3.6.2016

Yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan kilpailukykysopimuksen neuvottelutilanne

3.6.2016

Kiky-sopimuksesta neuvottelutulos yksityisellä terveyspalvelualalla

Yksityisellä terveyspalvelualalla saavutettiin neuvottelutulos kilpailukykysopimuksen mukaisesta ratkaisusta 3.6.2016. Keskeisenä asioina sopimusratkaisussa on työajan pidentäminen 30 minuutilla viikossa, paikallisen sopimisen edistäminen sekä luottamusmiesten toimintaedellytysten merkittävä parantaminen.

Neuvotteluprosessi oli erittäin haasteellinen. Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN edellytti, että sopimusratkaisun on pidettävä sisällään merkittäviä parannuksia luottamusmiesten toimintaedellytyksiin ja tämä tavoite neuvotteluissa myös saavutettiin. Muun muassa luottamusmiesten tiedonsaantioikeutta parannettiin ja työehtosopimukseen saatiin kirjaus päätoimisesta pääluottamusmiehestä.


3.6.2016

Kiky-sopimuksesta neuvottelutulos yksityisellä sosiaalipalvelualalla  

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla saavutettiin neuvottelutulos kilpailukykysopimuksesta. Ratkaisussa työaikaa pidennettiin kilpailukykysopimuksen mukaisesti 30 minuuttia viikossa. Paikallista sopimista edistettiin ja luottamusmiesten toimintaedellytyksiä parannettiin merkittävästi. Työehtosopimus mahdollistaa jatkossa työaikapankista sopimisen.

Kilpailukykysopimus on työntekijöille erittäin vaikea. Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN:n edellytyksenä oli, että luottamusmiesten toimintaedellytyksiä kehitetään vastaamaan kasvavan toimialan nykyisiä vaatimuksia. 

Sopimuksessa parannettiin luottamusmiesten ja varaluottamusmiesten oikeutta ay-koulutukseen sekä parannettiin luottamusmiesten ajankäyttöä – erityisesti henkilöstömitoituksessa olevien luottamusmiesten osalta.

Merkittävä saavutus on myös alueellisten luottamusmiesten toimintaedellytysten parantaminen. Sopimusmääräyksen mukaan jatkossa on varmistettava alueellisen luottamusmiehen tosiasialliset mahdollisuudet luottamusmiestehtävän hoitamiseen.

- Katsomme, että näillä parannuksilla voimme luoda toimivampaa luottamusmieskulttuuria yksityiselle sosiaalipalvelualalle. Toimivat luottamusmiesmääräykset ovat myös työnantajan etu. Kun luottamusmiesjärjestelmä toimii, alan maine kirkastuu, sanoo SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola.

SuPer, Tehy ja ERTO muodostavat yhteisen Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestön, joka neuvottelee mm. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta. 


31.5.2016

Yksityisen sosiaalipalvelualan ja terveyspalvelualan kiky-ratkaisut odottavat

Yksityisellä sosiaali- ja terveyspalvelualalla on neuvoteltu kilpailukykysopimuksen mukaisen ratkaisun aikaansaamiseksi. Yleisellä tasolla yksimielisyys on löytynyt mm. viikoittaisen työajan pidentämisestä sekä selviytymislausekkeesta, sosiaalipalvelualan osalta myös työaikapankista.

Jotta ratkaisu saadaan aikaan, Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry edellyttää luottamusmiesten toimintaedellytysten huomattavaa parantamista. Yksityisen sosiaalipalvelualan sekä Terveyspalvelualan työehtosopimuksen määräykset luottamusmiesten toimintaedellytyksistä ovat pitkälti toimimattomia ja vanhentuneita. TSN ry edellyttää, että mm. luottamusmiesten riittävä ajankäyttö varmistetaan. Luottamusmiehillä ja varaluottamusmiehillä on oltava oikeus ay-koulutukseen. Keskeistä on myös pääluottamusmiehen aseman parantaminen. Ratkaisun edellytyksenä on, että työnantajaliitoilta löytyy todellista halua parantaa luottamusmiesten toimintaedellytyksiä.

AVAINTA

SuPerin hallitus hyväksyi AVAINTAssa saavutetun neuvottelutuloksen 

Viikoittaista työaikaa pidennetään 30 minuutilla. Yleistyöajassa ja jaksotyöajassa viikoittainen ja jaksokohtainen työaika pitenee 30 minuutilla. Esimerkiksi kolmen viikon jaksokohtainen ylityöraja on 1.2.2017 alkaen 116 tuntia 15 minuuttia. Työaikapankkia koskevaa ohjeistusta tarkennettiin. Sopimuskautta jatketaan 12 kuukaudella, 1.2.2017-31.1.2018. Työaikamuutokset tulevat voimaan 1.2.2017 lukien. TSN:n hallitus käsittelee ratkaisua tiistain 31.5. aikana.  


24.5.2016

SOSTES neuvottelutilanne:

Yksityisen sosiaalipalvelualan Kiky-neuvottelut ovat jatkuneet maaliskuun lopusta saakka tiiviinä. Neuvotteluissa on käsitelty kaikkia keskusjärjestöjen neuvotteleman Kiky- ratkaisun tes-alakohtaisia asiakokonaisuuksia  (paikallinen sopiminen sekä luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen, työaikapankki ja työajan pidentäminen 24 tunnilla). Miltään osin yhteisymmärrystä ei ole löydetty. Näin ollen neuvottelutuloksen saavuttamiseen ei ole vielä edellytyksiä. Tähän mennessä neuvottelujen etenemistä on vaikeuttanut näkemyserot luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittämisestä paikallisen sopimisen lisäämistä vastaavasti. Neuvottelut jatkuvat torstaina 26.5.

AVAINTA neuvottelutilanne:

Avaintatyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksen osalta keskustelut mahdollisesta Kiky –ratkaisusta on käynnistetty toukokuussa. Kaikista keskusjärjestöjen edellyttämistä asiakohdista on keskusteltu. Työehtosopimusosapuolet kokoontuvat seuraavan kerran maanantaina 30.5.

YTHS neuvottelutilanne:

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön osalta neuvotteluita ei ole käynnistetty.


18.2.2016

Sekä yksityisellä sosiaalipalvelualalla että terveyspalvelualalla on aloitettu kilpailukykysopimuksen mukaiset neuvottelut. Molemmilla sopimusaloilla on keskusteltu kaikista kilpailukykysopimuksen mukaan alakohtaisesti neuvoteltavista asioista, kuten työajan pidentämisestä 24 tunnilla sekä paikalliseen sopimiseen liittyvistä asioista. Keskusteluissa sopijaosapuolet ovat kartoittaneet toistensa näkemyksiä ja tavoitteita sovittavista asioista. Neuvottelutapaamisia on sovittu tiiviisti huhti-toukokuulle.

Avainta ry:n työehtosopimuksen Avaintessin sopijaosapuolet tapaavat ensi kertaa kilpailukykysopimuksen tiimoilta 18.4. Yths-sopimuksen osalta neuvottelutapaamisia ei vielä ole sovittu.