5.8.2016

Ammattitaito turvataan laadukkaalla arvioinnilla

Näyttötutkintojen arviointimenettely muuttui 1.8.2016. Aikaisemmin tutkintotoimikunta on tehnyt arviointipäätöksen kolmikannan arviointiesityksen perusteella. Nyt kolmikanta tekee arviointipäätöksen, jonka tutkintotoimikunta vahvistaa. Muutoksen tarkoituksena on parantaa tutkinnon suorittajan oikeusturvaa.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että kolmikannalla on entistä suurempi vastuu arvioinnista. Ennenkin on edellytetty, että kolmikannan jäsenet ovat hyvin perehtyneitä tutkinnon perusteisiin ja arviointikriteereihin, mutta viimeistään nyt kaikkien osapuolten on suhtauduttava tähän tosissaan.

On huolehdittava siitä, että kolmikantaperiaatetta noudatetaan aidosti muutenkin kuin allekirjoitusten osalta

Työntekijäedustaja on perinteisesti ollut se kolmikannan jäsen, joka perehtyy kaikkein syvällisimmin ja käyttää eniten aikaa tutkinnon suorittajan osaamisen arviointiin sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla. Tämä onkin ihan oikein, koska hän tuntee ammatin ja työn asettamia vaatimuksia parhaiten.

Työnantajaedustajien paneutumista ja panostamista arviointiin on sen sijaan kehitettävä. SuPerin tekemässä koulutusselvityksessä kerrottiin tapauksista, joissa työnantajaedustaja on vain käynyt allekirjoittamassa arviointipapereita, jopa tutkinnon suorittajaa näkemättä. Tähän on tultava muutos kolmikannan virkavastuun myötä. Jatkossa työnantaja-arvioijan on perehdyttävä tutkinnon perusteisiin ja arviointikriteereihin yhtä huolellisesti kuin työntekijä-arvioijan ja hänen tulee myös seurata tutkinnon suorittajan toimimista käytännön tehtävissä, jotta hän voi tehdä luotettavan arvioinnin ammattitaidosta.

Tutkinnon järjestäjän sekä opetusalan edustajan vastuulla on perehdyttää työntekijä- ja työnantaja-arvioijat tehtäväänsä. Ei riitä, että perehdytystilaisuuksia tarjotaan tutkinnon järjestäjän toimesta, vaan opetusalan edustajan on jokaisen tutkintotilaisuuden yhteydessä varmistettava, että muut kolmikannan jäsenet tuntevat tutkinnon perusteet ja arviointikriteerit sekä ennen kaikkea tietävät, miten niitä sovelletaan juuri kyseisellä työpaikalla. Tässäkin on SuPerin koulutusselvityksen tulosten mukaan kehittämisen varaa.

Kolmikantaperiaatetta on kunnioitettava. Arviointipäätös on kolmikannan yhteinen. Silti alle puolet koulutusselvityksen vastaajista kertoi, että kolmikantainen ryhmä päättää yhdessä arviointiesityksestä. Joka kymmenes vastaaja kertoi, että opetusalan edustaja tekee päätöksen, vaikka hän ei yleensä ole nähnyt tutkinnon suorittajan työskentelyä työpaikalla.

Kolmikannalla on 1.8.2016 alkaen virkavastuu arviointipäätöstä tehdessä. Siksikin on huolehdittava siitä, että kolmikantaperiaatetta noudatetaan aidosti muutenkin kuin allekirjoitusten osalta. Tässä lähi- ja perushoitajilla on entistäkin suurempi vastuu mutta myös mahdollisuus turvata tulevien lähihoitajien ammattitaito ja lähihoitajan ammatin arvostus.

Sara Simberg
Asiantuntija
Kehittämisyksikkö

Lue lisää arviointimenettelyn muutoksesta SuPerin koulutusselvityksestä:
https://www.superliitto.fi/site/assets/files/4691/super_koulutusselvitys_2016_web.pdf

    Kommentit

    Lähetä kommentti