3.5.2022

Omavalvontasuunnitelma on lupaus laadusta

Superilaisilta tulee päivittäin tiedusteluja mitä tehdä, kun mitoitus ei toteudu. Laissa puhutaan henkilöstömitoituksesta ja siitä säädetään vain tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Tällä hetkellä toteutuneen mitoituksen pitää olla lain mukaan vähintään 0,6. Ennen kaikkea lain mukaan henkilöstön määrän, koulutuksen ja tehtävärakenteen tulee vastata toimintayksikön palveluja saavien iäkkäiden henkilömäärää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelun tarvetta, joka turvaa heille laadukkaat palvelut. 

Laki ei vielä tällä hetkellä määrittele kotihoidossa työskentelevien hoitajien määrää tai vuorokohtaista hoitajamitoitusta. Mitoitus kotihoidossa arvioidaan laadukkaasti toteutuneissa palvelusuunnitelmissa ja siinä, että henkilöstöllä on mahdollisuus pitää työehtosopimuksen mukaiset tauot.

Mitä sitten voi tehdä, kun tuntuu, että tehdään töitä vajaalla hoitajaresurssilla? Tarkasta yksikkösi omavalvontasuunnitelma. Se on asiakirja, joka on palvelujen laadun ja kehittämisen päivittäinen työväline. Tai niin sen pitäisi olla. Katso mitä siinä sanotaan henkilöstön rakenteesta ja määrästä sekä sijoittumisesta eri työvuoroihin. Omavalvontasuunnitelma on toimipaikassa julkisesti nähtävillä, myös asiakkaiden saatavilla ja usein se on julkaistu yksiköiden verkkosivuilla.

Omavalvontasuunnitelmassa on se, mitä on luvattu asiakkaalle, mutta se on lupaus laadusta myös henkilöstölle! Siksi on hyvä, että se tehdään kuten on ohjeistettu.

Asiasta on syytä käydä keskustelua työpaikalla: toteutuuko laadukas hoito? Mitä alhainen henkilöstömäärä aiheuttaa asiakkaalle, joudutaanko tinkimään jostain? Mitä se aiheuttaa henkilöstölle: ehdittekö pitämään työehtosopimuksen määrittelemät tauot? Onko sairauspoissaoloja kuormittumisen takia tai jääkö jotain työtehtäviä tekemättä? Onko sattunut läheltä piti -tilanteita tai potilas-/asiakasturvallisuutta vaarantavia tilanteita? Onhan niistä tehty tarvittavat ilmoitukset? Onko kouluttamatonta henkilökuntaa käytetty hoitotyössä? Miten välillinen/välitön työ huomioidaan yksikössä? Onko esihenkilö tietoinen ja onko hän reagoinut asiaan? Käykää keskustelua myös yksikköjen kokouksissa esihenkilön läsnä ollessa ja tehkää asiasta muistio, niin että voitte esittää tarvittaessa epäkohdat kirjallisina.

Jos keskustelua on käyty ja tuntuu ettei asiaa oteta riittävällä vakavuudella, kääntykää yksikkönne luottamusmiehen ja/tai työsuojeluvaltuutetun puoleen. Tehkää työsuojeluilmoitus/-ilmoituksia, jolloin työnantajan on viimeistään alettava tehdä toimenpiteitä työkuormituksen vähentämiseksi. Jos työnantaja ei ryhdy toimiin, AVIin voi ilmoittaa työpaikan turvallisuutta tai terveellisyyttä koskevasta puutteesta tai epäkohdasta.

Tärkeää on myös muistaa, että sosiaalihuoltolaki 48§ ja 49§ velvoittaa tekemään ilmoituksen, jos havaitsette epäkohdan koskien asiakasturvallisuutta tai ilmenee asiakkaan kaltoinkohtelua tai toimintakulttuurista johtuvia asiakkaalle vahingollisia toimia. Kaltoinkohtelu sisältää mm. perushoivassa tai hoidossa esiintyvät vakavat puutteet. Ilmoitus annetaan esihenkilölle, jonka tehtävänä on ilmoittaa asiasta kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranomaiselle. Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena.

Edellä mainitut toimet yleensä johtavat toimenpiteisiin. On koko yksikön etu, että asioihin puututaan ja ennen kaikkea tehdään asioita ja ratkaisuja, jotka parantavat tilannetta. Asiat täytyy tuoda esiin ja tunnistaa tosiasiat, mutta alkaa myös tehdä yhdessä töitä parannusten eteen. Asiat eivät parannu hetkessä, se vaatii kärsivällisyyttä.

Hoitajapula on valtakunnallinen, mutta on työyksiköitä, joissa hoitajapulaa ei ole. Mikä on niiden salaisuus? Onko siellä esihenkilönä ihminen, joka kuuntelee henkilöstöä ja asiakkaita sekä heidän läheisiään? Onko yksikössä työskenteleville tärkeintä ja kunnia-asiana asiakkaan hyvä hoito? Kantautuuko käytäviltä nauru tai heijastuuko uusille työntekijöille ja opiskelijoille yhdessä tekemisen meininki?

SuPerin nettisivuilla on Skarppi-verkkokoulutusympäristö, joka tarjoaa hyvän kurssin mitoituksesta. Lisäksi voit olla SuPerin ammatilliseen edunvalvontaan yhteydessä mitoitusasioissa.

 

 

    Kommentit

    Lähetä kommentti