Hoitotyön arvostus ja palkkaus on turvattava

Hoitotyön arvostus turvaa myös koulutetut ja osaavat hoitajat sekä laadukkaat palvelut asiakkaille. Lähihoitajat ovat hoitopalveluja tarvitsevia asiakkaita lähimpänä olevia ja päivittäisessä kontaktissa olevia hoitajia. Heille on annettava laadukkaan ja kustannustehokkaan toiminnan turvaamiseksi riittävät resurssit.

Vanhuspalvelulakiin on kirjattava hoitajamitoitus ja riittävät sanktiot sen rikkomisesta. Mitoitukselle on määriteltävä kaikille yhteinen laskentakaava. Tukipalveluja ei saa sisällyttää hoitajamitoitukseen, vaan ne on määritettävä erikseen.

Riittäviin resursseihin kuuluu oleellisesti myös asianmukainen rahallinen korvaus ja asianmukaiset työsuhteen ehdot.

Työn vaativuuden arviointi on säilytettävä palkkauksen perusteissa ja organisaatiomuutosten yhteydessä tapahtuvat palkkojen harmonisoinnit on toteutettava kahden vuoden kuluessa muutoksesta. Jo muutostilanteista päätettäessä on varattava riittävät taloudelliset resurssit niin henkilöstön palkkojen harmonisointiin kuin heidän uudelleenkouluttamiseenkin. Organisaatio- tai merkittäviä toimintamallimuutoksia ei voi onnistuneesti toteuttaa ilman riittäviä taloudellisia resursseja.

Valtion on korvattava julkisen sektorin työntekijöille ja kunnille aiheutuneet kiky-sopimuksesta aiheutuneet tulonmenetykset jo vuonna 2019 tehtävässä lisätalousarviossa.

Jos hoitotyön arvostus näkyy myös käytännössä, silloin saamme sitoutunutta ja motivoitunutta työvoimaa ja työn tuottavuus on hyvä. Myös tämä vähentää kalliita korjaavia toimia.

Julkisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmien yhtenäistäminen tulee toteuttaa siten, että eläkkeiden taso on turvattu nyt ja tulevaisuudessa.

  • Hoitotyön arvostus on nähtävä myös palkkauksessa.
  • Palkkaharmonisaatio on tehtävä kahdessa vuodessa ja siihen on varattava riittävät taloudelliset resurssit.
  • Osaava, motivoitunut ja sitoutunut hoitaja takaa hyvän laadun.
  • Kiky-sopimuksen yhteydessä tehdyt kuntasektorin leikkaukset on palautettava täysimääräisesti.
  • Eläkkeiden taso on turvattava eläkejärjestelmiä yhtenäistettäessä.