SuPerin vaalitavoitteet

Sote- ja varhaiskasvatuspalvelut on turvattava

 • Vanhukset, sairaat ja lapset on pidettävä päätöksenteon keskiössä.
 • Välttämättömille peruspalveluille on varattava riittävä rahoitus.
 • Kaikille on tarjottava tarpeenmukainen hoitopaikka.
 • Laadukkaan hoidon on toteuduttava.
 • Koulutettua hoitohenkilökuntaa on oltava riittävästi.
 • Saattohoitoon on oltava riittävästi henkilökuntaa.
 • Vanhuspalvelulakiin on kirjattava sitova hoitajamitoitus ja riittävät sanktiot sen noudattamatta jättämisestä.
 • Lapsiryhmien on oltava riittävän pienet, jotta lapsilla on turvallinen kasvuympäristö.
 • On kunnioitettava moniammatillista yhteistyötä ja lähihoitajien osaamista.
  Lue tarkemmin »
   

Lähihoitajien osaaminen on säilytettävä hyvänä

 • Hyvä koulutus on turvallisuuden ja hyvän hoidon edellytys.
 • Valtakunnalliset karsivat soveltuvuustestit on saatava pakollisiksi lähihoitajakoulutukseen. Nolla valintapistettä saanutta ei saa valita koulutukseen.
 • Ammatillisessa koulutuksessa on oltava riittävästi tunteja lähiopetukseen.
 • Ammatillinen koulutus hoitoalalla ei onnistu ilman riittävää kielitaitoa.
  Lue tarkemmin »
   

Hoitajien arvostus ja palkkaus on taattava

 • Hoitotyön arvostus turvaa koulutetut hoitajat sekä laadukkaat palvelut asiakkaille.
 • Hoitotyön arvostuksen on näyttävä myös palkkauksessa.
 • Kiky-sopimuksen yhteydessä tehdyt kuntasektorin leikkaukset on palautettava täysimääräisesti.
 • Työntekijälle on tarjottava kokoaikaista työtä.
 • Työn tekemisen on oltava turvallista, eikä se saa vaarantaa työntekijän terveyttä.
 • Osaamista on saatava käyttää kaikessa laajuudessaan.
  Lue tarkemmin »
   

Ennaltaehkäisevälle työlle on annettava arvo

 • Ennaltaehkäisevällä työllä estetään syrjäytymistä, sairauksien syntymistä ja pahenemista sekä toimintakyvyn ennenaikaista heikkenemistä.
 • Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen säästävät korjaavia kustannuksia.
 • Vahinkojen torjuminen on järkevämpää kuin niiden korjaaminen.
  Lue tarkemmin »
   

Kaikilla on oikeus terveeseen sisäilmaan

 • Suomessa altistuu noin 750 000 ihmistä päivittäin kosteusvaurioille. Kouluissa ja päiväkodeissa altistuu noin 250 000 lasta ja nuorta päivittäin huonolle sisäilmalle.
 • Kouluissa, sairaaloissa ja hoitolaitoksissa huono sisäilma vaarantaa tiloissa oleskelevien ihmisten terveyden.
 • Kouluissa ja päiväkodeissa huono sisäilma heikentää oppimistuloksia ja lisää poissaoloja.
 • Sisäilmaongelmista kärsivien oireet on otettava tosissaan. Niitä ei saa vähätellä.
 • Ongelmiin on puututtava heti.
 • Korjausrakentamiseen, rakennussuunnitteluun ja -valvontaan on lisättävä resursseja.
  Lue tarkemmin »