SuPerin sote-mallin vaiheet

SuPerin viimeisin sote-malli lähetettiin kansanedustajille 6.9.2017. 

Tutustu kansanedustajille lähetettyyn sote-malliin: Sote- ja maakuntauudistus sekä valinnanvapauden lisääminen voidaan toteuttaa myös onnistuneesti »

SuPer on halunnut olla mukana rakentamassa tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskuntaa ja on luonut vuonna jo 2010 oman ehdotuksensa sosiaali- ja terveyspalveluiden organisaatio- ja rahoitusmalliksi.

Malliin on kerätty osia useista julkisuudessa esitetyistä organisaatio- ja rahoitusmalleista. Mallin työnimeksi annettiin sotealuekuntamalli, koska se kuvaa parhaiten mallin luonnetta. Kainuun hallintomallikokeilu on lähimpänä tätä esitettyä mallia.
 
Alkuperäinen sote-malli vuodelta 2010 lähetettiin myös poliittisille päättäjille jatkokeskustelujen pohjaksi.

SuPerin esittämän mallin vahvuutena on muun muassa se, että siinä kaikkien kansalaisten sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden saatavuus ja niiden rahoitus on paremmin turvattu. Mallissa kuntien sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toiminnot on yhdistetty samaan organisaatioon.
 


SuPer on julkaissut tiedotteita ja mielipidekirjoituksia sekä antanut lausuntoja soteen liittyen
 

16.5.2018

Mielipide: Alimitoitetut asiakassetelit ja budjetit ovat soten suuri ongelma

Sote-uudistuksen lakipaketti on eduskunnan äänestyksessä juhannuksen aikoihin. Uudistuksen toteutuminen esitetyssä muodossaan uhkaa SuPerin mukaan kansalaisten yhdenvertaisuutta erityisesti vanhusten ja vammaisten palveluissa. Alimitoitetut asiakassetelit ja henkilökohtaiset budjetit asettavat apua tarvitsevat kansalaiset eriarvoiseen asemaan.

Lue lisää »


26.3.2018

SuPerin kommentit valinnanvapaudesta perustuslakivaliokunnalle

SuPer on jättänyt perustuslakivaliokunnalle omat kommenttinsa ja huomionsa liittyen lakiesitykseen asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Erityisesti asiaa kommentoidaan perustuslain pykälien 6 (ihmisten yhdenvertaisuus lain edessä) sekä pykälän 19 (oikeus sosiaaliturvaan) näkökulmasta.

SuPer kysyy muun muassa riittävätkö asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti maksuksi vai tarvitaanko sittenkin lisäksi asiakkaalta omaa rahaa? SuPerin mukaan esimerkiksi asiakassetelin osalta riskinä on tilanne, jossa omavastuut kasvavat pienituloisille liian suuriksi. Pienituloisten ihmisten asema heikkenee ja toimeentulotukimenot lisääntyvät, jos asiakasmaksut nousevat nykyisestä.

Tämä lisäisi entisestään eriarvoisuutta ja kasvattaisi hyvinvointi- ja terveyseroja. Jos palvelujen taso on asiakkaan varallisuudesta riippuva, niin miten tähän sovitetaan perustuslain 6. pykälä, jonka mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä?

Tutustu koko dokumenttiin tästä >>

 10.1.2018
Mielipidekirjoitus

Valinnanvapauslaki lisää eriarvoisuutta

Hallituksen esittämän valinnanvapauslain toteutuessa asiakkaiden maksamat asiakasmaksut sekä heille välttämättömien lisäpalvelujen hinnat tulevat nousemaan. Lakiesityksen mukaan asiakas maksaa asiakassetelillä annettavasta palvelusta vain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksun. Laissa on kuitenkin maininta, että asiakas voi halutessaan käyttää omaa rahaa ja maksaa tarvitsemansa lisäpalvelut itse.

Maakuntien rahapulan vuoksi näyttää siltä, että asiakassetelit ja henkilökohtaiset budjetit alibudjetoidaan. Asiakas pakotetaan käyttämään omia varojaan riittävien ja välttämättömien palveluiden hankintaan. Perustuslain 6 §:n näkökulmasta kansalaiset eivät ole yhdenvertaisessa asemassa, sillä kaikilla ei ole varaa näihin lisäpalveluihin. Perustuslain 19 §:n kanssa lakiesityksessä on myös räikeä ristiriita, koska yhteiskunta ei pysty tarjoamaan kaikille riittäviä sote-palveluja. Tilannetta voisi kuvailla vaikka siten, että yhteiskunta tarjoaa vain näkkärin. Voin sekä makkarat maksaa asiakas itse.

Maakuntien vastuulle jääviin sairaaloihin tulee vakava lääkäripula, jos valinnanvapaus koskee myös erikoissairaanhoidon palveluita. Yksityiset sote-keskukset ostavat huippuosaajat palvelukseensa. Sairaaloilla on jatkossa suuret vaikeudet selvitä lakisääteisistä tehtävistään.

Vaarana on, että hoitajien työehtosopimukset tullaan sote-uudistuksen myötä vaihtamaan selvästi nykyistä heikompiin, jolloin palkat ja muut työsuhteen ehdot huononevat. Jo nyt yksityisellä sektorilla tapahtuvassa tes-shoppailussa työnantaja siirtyy itselleen edullisimpiin työehtosopimuksiin. Myös epätyypilliset työsopimukset ja jopa nollatuntisopimukset ovat yleistyneet hoitoalalla.

Mikäli sote-uudistuksesta halutaan saada toimiva ja oikeudenmukainen, onnistuu se parhaiten, kun uudistus toteutetaan suurten kuntayhtymien avulla, kuten nytkin erikoissairaanhoito on järjestetty. Kansainvälisestikin arvioiden nykyinen järjestelmämme on tehokas ja vaikuttava, mutta tilalle tuleva pirstaleinen tuottajamalli tulee sen tehokkaasti rikkomaan.

Valinnanvapausmallissa otamme hypyn täysin tuntemattomaan ja todennäköisesti myös toimimattomaan malliin. Nyt hyvinvointivaltiomme on vielä onnistunut turvaamaan jokaiselle sote-palvelut, mutta jatkossa ehkä vain niille, jotka pystyvät lisäpalvelut itselleen ostamaan.


Silja Paavola
puheenjohtaja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
 


14.12.2017
Tiedote

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola: Valinnanvapauslaki vie mummoilta rahat ja hoitajilta palkan

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavolan mukaan sote-uudistuksen valinnanvapauslakiesitys toteutuessaan nostaa merkittävästi asiakkaiden maksamia asiakasmaksuja ja heikentää hoitajien työsuhteen ehtoja. SuPerin tänään antamassa valinnanvapauslausunnossa todetaan myös lakiesityksessä oleva ristiriita perustuslain pykälien kanssa. Lue lisää »


6.9.2017
Kirje kansanedustajille

SuPer julkisti soten ”pelastuspaketin” ammattiosastojen puheenjohtajien neuvottelupäivillä 6.9.2017

SuPer lähetti myös kirjeen kansanedustajille otsikolla: Sote- ja maakuntauudistus sekä valinnanvapauden lisääminen voidaan toteuttaa myös onnistuneesti.
Katso soten ”pelastuspaketti” ja kansanedustajien kirje tästä »
SuPerin ammattiosastojen puheenjohtajien neuvottelupäivien esitykseen voit tutustua tästä »


6.9.2017
Tiedote

SuPerin puheenjohtaja Paavola: Sote-uudistus voidaan toteuttaa myös onnistuneesti

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola haluaa irrottaa sote-uudistuksen maakuntauudistuksesta. Molemmat uudistukset ovat tarpeen, mutta nykyisillä suunnitelmilla ne eivät toteudu onnistuneesti. SuPer kannattaa demokraattisempaa mallia, kuntayhtymämallia, jossa myös pienempien kuntien ääni kuuluu. Lue lisää »


21.6.2017
Tiedote

SuPerin puheenjohtaja Paavola: Valvonnan resursseja on lisättävä sote-sektorilla

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vaatii, että sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä perustettavan Valtion lupa- ja valvontaviraston (työnimi LUOVA) resurssit on mitoitettava niin, että potilas- tai asiakasturvallisuus ei saa vaarantua missään tilanteessa. Riittävät valvontaresurssit sosiaali- ja terveydenhuollon valvontatehtävissä ennaltaehkäisevät tehokkaasti alan epäkohtia. Tehokas ja toimiva tarkastuksiin perustuva valvonta on välttämätön osa valvontaa ja sen resursseja on lisättävä nykytasosta. SuPer on antanut lausunnon Valtion lupa- ja valvontavirastosta annettuun lakiesitykseen. Lue lisää »


27.4.2017
Tiedote

SuPerin edustajisto 27.–28.4: Sotea ei saa maksattaa työntekijöillä

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin edustajisto korostaa yhteistoiminnan merkitystä sote-uudistuksessa. Henkilöstön keskuudessa on jo pitkään ollut epätietoisuutta tulevasta. Henkilöstö on otettava mukaan uudistuksen maakuntatason valmisteluun. Noudatettavalla henkilöstöpolitiikalla on suora vaikutus uudistuksen onnistumiseen ja työntekijöiden työhyvinvointiin. Lue lisää »


8.3.2017
Tiedote

Sote-uudistus uhkaa naisia palveluntarvitsijoina ja työntekijöinä

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vaatii hallitusta selvittämään sote-uudistuksen sukupuolivaikutukset. Uudistus koskettaa suurta joukkoa naistyöntekijöitä, sillä sosiaali- ja terveyspalvelut ovat naisvaltaisin ala. Tasa-arvolainkin perusteella uudistuksen sukupuolivaikutukset tulee arvioida ja ottaa huomioon... Lue lisää »


6.3.2017
Tiedote

Valinnanvapaudesta yritysten kultakaivos

SuPerin liittohallitus tyrmää sote-uudistuksen keskiössä olevan Sipilän hallituksen esittämän esitysluonnoksen valinnanvapaudesta. – Lakiluonnoksessa on unohdettu kaikki sote-uudistukselle asetetut alkuperäiset tavoitteet, toteaa SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola. Tärkeimmiksi kriteereiksi on otettu yritystoiminnan edut ja toiminnan valvonnan poistaminen, mutta veronmaksajille kaavailtu järjestelmä tulee kokonaisvaikutuksiltaan selvästi nykyistä mallia kalliimmaksi... Lue lisää »


6.3.2017
Lausunto

SuPerin lausunto sote-uudistuksen valinnanvapaudesta

SuPer on jättänyt lausuntonsa hallituksen esitykseen laiksi valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lausunnossa mm. todetaan, että uudistuksella ei voida kaventaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja eikä parantaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta. SuPerin mukaan uudistus ei pääosin edistä tarkoituksenmukaisella tavalla asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia omiin palveluihin... Lue lisää »


3.3.2017
Kolumni

Kolumni: Kuka määrittää, mitä saat tehdä?

Nuori, alle kolmekymppinen nainen oli ollut kolme vuotta lapsen syntymän takia poissa työpaikalta ja palasi sinne innostusta uhkuen. Vanhempainvapaallaan hän oli hankkinut ammatillista lisäosaamista. Hämmästys oli suuri, kun hän huomasi, miten työnkuva oli kaventunut ja kollegoiden määrä vähentynyt. Organisaatio oli päättänyt poistaa monia tehtäviä, jotka aiemmin olivat kuuluneet työhön. Ei ollut enää asiaa lääkehoitoon, haavahoitoon, kotiuttamiseen  – tuli tunne, että ammattitaitoa ei saakaan käyttää.  Organisaatio oli vain yhtenä päivänä kieltänyt ammatti-ihmisiä tekemästä niitä töitä, joita he osasivat tehdä ja joita olivat aina tehneet... Lue lisää »


9.2.2017

SuPerin kommentteja ja huomioita hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kaikki tekstit ovat suoria lainauksia hallituksen esitysluonnoksesta. Lihavoidut otsikot, joidenkin lainausten yhteyteen lisätyt esitysluonnoksen sivunumerot ja kursiiviteksti allekirjoittaneilta... Lue lisää »


Tutustu aikaisempien vuosien julkaisuihin ja tiedotteisiin aiheesta »