27.6.2014

SuPerin lausunto ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esityksessä eduskunnalle ehdotetaan, että ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetut:

  • ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus,
  • maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus,
  • vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus (valmentava I) sekä
  • kotitalousopetus

yhdistettäisiin yhdeksi yhtenäiseksi koulutuskokonaisuudeksi. Kyseinen koulutus ei johda tutkintoon.

Uuden koulutuskokonaisuuden nimeksi esitetään ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus.

Vaikeimmin vammaisten opiskelijoiden koulutus olisi puolestaan erillinen koulutuskokonaisuus, johon kuluisi työhön ja itsenäiseen elämään valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus.

SuPer tukee tätä esitystä kahdesta selkeästä kokonaisuudesta sekä koulutuksen yhdenmukaistamisesta.

SuPer kannattaa myös maahanmuuttajien kielitaitovaatimusten täsmentämistä jo koulutukseen hakeutumisen vaiheessa.  

Lisäksi on erityisen tärkeää, että sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon hakeutuvia opiskelijoita informoidaan riittävästi tutkinnossa vaadittavasta osaamisesta sekä soveltuvuudesta lähihoitajan ammattiin.

Valmistavan koulutuksen aikana ne opiskelijat, joilla ei ole edellytyksiä lähihoitajan opintoihin voidaan joko riittämättömien opiskeluvalmiuksien tai alalle soveltumattomuuden tai kypsymättömyyden vuoksi ohjata heille parhaiten sopivaan muuhun koulutukseen.

Lue kokonaisuudessaan SuPerin lausunto hallituksen esityksestä, joka annetaan eduskunnalle ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 25 § muuttamiseksi tästä.