3.5.2019

Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut vuoden 2019 valvontaohjelmassa

Ikäihmisten kotiin annettavien palvelujen valvonta on yksi vuoden 2019 sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman kohteista. Osana valvontaohjelmaa Valvira ja aluehallintovirastot järjestävät yhdeksän alueellista tilaisuutta esimiehille, jotka vastaavat vanhustenhuollon kotiin annettavista palveluista. Tilaisuuksien tarkoituksena on vahvistaa vanhustenhuollon asiakkaiden oikeuksien toteutumista. Tilaisuuksissa keskitytään erityisesti kotiin annettavien palvelujen laatuun ja sisältöön, lääkitysturvallisuuteen, saattohoitoon, kuntien valvontaosaamisen vahvistamiseen ja omavalvonnan toteuttamiseen. Valvira ja aluehallintovirastot ovat laatineet yhdessä vuosille 2016-2019 valtakunnallisen sosiaali-ja terveydenhuollon valvontaohjelman, jota voi seurata myös Twitterissä aihetunnisteella #sotevalo2019.

Valvonnassa on omat haasteensa

Ikäihmisten kotiin annettavien palveluiden valvonnassa erityisen tarkastelun kohteena ovat henkilöstöön kohdentuva omavalvonta ja lääkitysturvallisuus. Kotiin annettavien palveluiden omavalvonta ja viranomaisvalvonta ovat haasteellisia, kun työpaikkana on asiakkaan koti. Työtä tehdään pääasiassa yksin asiakkaiden kodeissa, jolloin työntekijällä on erityisen suuri vastuu asiakkaasta ja hänen toimintakykynsä sekä palvelutarpeensa arvioinnista.

Kotiin annettavien palveluiden omavalvonnan edistäminen, varmistaminen ja tuki edellyttävät voimakasta kehittämistä ja uusia innovatiivisia menetelmiä. Palveluiden sovittaminen yhdeksi kokonaisuudeksi edellyttää usean sosiaali- ja terveydenhuollon toimijan joustavaa ja asiakaslähtöistä yhteistyötä. Valvonnan tarve on todettu suureksi, sillä kaikkia ikäihmisten palveluja, ml. ympärivuorokautisia asumispalveluja, koskevien epäkohtailmoitusten, kanteluiden ja yhteydenottojen määrä on kasvanut voimakkaasti.

Omavalvonta = oman työn laadun valvontaa ja asiakas- ja potilasturvallisuustyötä

Omavalvonnalla tarkoitetaan palvelujen tuottajan omatoimista laadun varmistamista siten, että toiminnassa toteutuvat lainsäädännön ja laatusuositusten edellyttämät sekä palvelujen tuottajan itse omalle toiminnalleen asettamat laatuvaatimukset. Omavalvonnan tavoitteena on, että henkilökunta arvioi koko ajan toimintaansa, kuulee asiakkaita ja omaisia laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä ottaa asiakaspalautteen huomioon toiminnan kehittämisessä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vuoden 2018 tiedonkeruun perusteella voidaan todeta, että kotiin annettavien palveluiden omavalvontasuunnitelmissa on edelleen puutteita.

Palvelusuunnitelmassa on määriteltävä iäkkään henkilön toimintakykyä koskevan arvion perusteella, millainen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kokonaisuus tarvitaan hänen hyvinvointinsa, terveytensä, toimintakykynsä ja itsenäisen suoriutumisensa tukemiseksi sekä hänen hyvän hoitonsa turvaamiseksi. Osalla kotiin annettavien palveluiden yksiköistä on puutteita hoito- ja palvelusuunnitelmissa.

Lääkehoidon tarve arvioitava säännöllisesti

Lääkehoidon toteuttaminen sosiaalihuollon toimintayksikössä on terveydenhuollon toimintaa ja kokonaisvastuun osalta noudatetaan samoja käytäntöjä kuin terveydenhuollon yksiköissä. Valvontaviranomaiset korostavat, että lääkehoidon tulee olla asianmukaista vanhusten kotiin annettavissa palveluissa. Kokonaisarviointi tulisi tehdä vähintään vuoden välein jokaiselle asiakkaalle.

Alueelliset valtakunnalliseen valvontaohjelmaan liittyvät vanhusten kotihoidon palveluja ohjaavat tilaisuudet järjestetään syys-marraskuun aikana 2019 Helsingissä, Vaasassa, Tampereella, Turussa, Mikkelissä, Joensuussa, Inarissa ja Kemissä. Tilaisuuksista tiedotetaan erikseen.

Lähde: Valvira