5.12.2018

Kanta-palvelut laajenevat sosiaalihuollon asiakastiedoilla ja itse tuotetuilla hyvinvointitiedoilla

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote

Hallitus esittää, että valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja eli Kanta-palveluja laajennetaan sosiaalihuollon asiakastiedoilla ja henkilöiden itse tuottamilla hyvinvointitiedoilla.

Terveydenhuollossa käytetään jo valtakunnallisia sähköisiä tietojärjestelmäpalveluita. Ne koostuvat reseptikeskuksesta, potilastiedon arkistosta sekä lääketietokannasta, kansalaisen käyttöliittymästä (Omakanta) ja potilaan tiedonhallintapalvelusta. 

Lakiin ehdotettavat muutokset luovat edellytykset valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönotolle ja asiakastietojen valtakunnalliselle saatavuudelle myös sosiaalihuollossa.

Jatkossa Kanta-arkisto toimisi valtakunnallisena sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietovarantona, johon sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajat tallentaisivat asiakastyössä syntyneet potilas- ja asiakasasiakirjat heti niiden valmistuttua. Ammattihenkilöt voisivat hyödyntää tietoja asiakkaiden hoidossa, hoivassa ja palveluissa ajantasaisesti ja kattavasti kaikkialla Suomessa.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä olisi oikeus käsitellä työssään tarvitsemaansa asiakas- ja potilastietoa. Oikeus perustuisi lainsäädäntöön ja asiakas- ja hoitosuhteen olemassaoloon. 

Nykyään terveydenhuollossa käytössä olevasta laajasta suostumuksesta luovuttaisiin. Asiakas voisi halutessaan kieltää tietojensa luovutuksen sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterinpitäjien välillä.

Asiakas voisi itse tallentaa omia hyvinvointitietojaan tai erilaisten hyvinvointisovellusten tuottamia tietoja kansalaisen omatietovarantoon. Nämä tiedot olisivat ammattihenkilön käytettävissä ja hyödynnettävissä asiakkaan suostumuksen perusteella.

Asiakkaalla olisi myös mahdollisuus valtuuttaa toinen henkilö asioimaan puolestaan sähköisesti.

Lisäksi luovuttaisiin lääkemääräysten reseptiarkistosta. Jatkossa olisi vain reseptikeskus, minne tiedot tallennettaisiin ja missä niitä säilytettäisiin. 

Lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä on tarkoitus tulla voimaan 1.3.2019.

***

Vastaa Kanta-palvelujen kehittämiseen liittyvään kansalaiskyselyyn. Kysely on auki vuoden loppuun asti. Tavoitteena on kerätä kokemuksia palvelujen käytöstä sekä ideoita palvelun kehittämiseksi.