14.3.2019

Työterveyslaitoksen selvitys: Työpaikat tarvitsevat lisää ohjaajaosaamista, jotta opiskelijoiden siirtyminen työelämään onnistuisi

Ammatillisen koulutuksen uudistus tuli voimaan vuoden 2018 alusta. Uusi koulutus sisältää aiempaa enemmän työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Jotta tavoite työssä oppimisesta toteutuisi, tarvitaan työpaikoille lisää osaamista ja resursseja opiskelijoiden ohjaamiseen, todetaan Työterveyslaitoksen julkaisemassa selvityksessä.

Selvityksessä kävi ilmi, että tuen tarvetta nähtiin erityisesti eri kieli- ja kulttuuritaustaisten opiskelijoiden ohjauksessa. Myös työskentelyä koskevan palautteen antamiseen ja osaamisen arviointiin tarvittiin apua. Lisäksi yhteistyö työpaikkojen ja oppilaitosten välillä vaatii kehittämistä.

Uudistusta ei tunneta riittävästi

Moni kyselyyn vastannut koki, ettei hänellä ole riittävästi tietoa ammatillisen koulutuksen uudistuksesta, sen vaikutuksesta omaan työhön tai rooliin opiskelijoiden ohjaamisessa.

Vain noin joka kymmenes vastaaja oli sitä mieltä, että oma työpaikka on valmistautunut hyvin ammatillisen koulutuksen uudistukseen tai että henkilöstön valmiuksia ja resursseja uudistuksen liittyen on pohdittu.

Työpaikkojen ja oppilaitosten yhteistyössä on kehitettävää

Kyselyssä selvitettiin myös työpaikan toimijoiden näkemyksiä yhteistyöstä oppilaitosten kanssa. Noin 40 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että yhteistyö sujuu hyvin.

Noin kolmannes koki, että työpaikka saa tarvittaessa tukea ammatilliselta oppilaitokselta opiskelijoiden ohjaamiseen, mutta vain vajaan viidenneksen mielestä ammatillinen opettaja on riittävästi läsnä työpaikalla.

Työpaikan ja oppilaitoksen toimiva yhteistyö on keskeinen edellytys opiskelijoiden sujuville siirtymille, myös työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kannalta.

Ratkaisuja on olemassa

Selvitys tuotti paljon tietoa siitä, minkälaista tukea työpaikalla ja oppilaitoksissa tarvitaan ammatillisen koulutuksen uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ammattitaitoa yhdessä -hanke tarjoaa osaltaan ratkaisuja haasteisiin. Hankkeen tavoitteena on lisätä työpaikkojen valmiuksia nuorten ohjaamiseen työssä ja kehittää työpaikkojen ja oppilaitosten välistä yhteistyötä ammatillisen koulutuksen uudistuessa.

Selvitys tehtiin osana ”Ammattitaitoa yhdessä – työyhteisöt ja oppilaitokset tukemassa ammattiin oppijan sujuvia siirtymiä -hanketta”. Syksyllä 2018 tehtyyn sähköiseen kyselyyn vastasi 501 henkilöä (50,2% naisia)