26.8.2020

Valvira: Henkilöstömitoitus toteutui kuntien päiväkodeissa helmikuussa

Aluehallintovirasto ja Valvira ovat laatineet varhaiskasvatuksen valvontaohjelman, jonka mukainen valvonta aloitettiin vuoden alussa. Valvontakohteena on tänä vuonna erityisesti henkilöstömitoitus. Lainmukainen henkilöstömitoitus pyritään varmistamaan seuraamalla päiväkodin henkilöstön määrää suhteessa lasten lukumäärään (ns. suhdeluku).

Valvonta-ajankohtana voimassa olleen lainsäädännön mukainen henkilöstömitoituksen suhdeluku 1/8 toteutui tarkastetuissa kunnallisissa päiväkodeissa varsin hyvin. Elokuun 2020 puoliväliin mennessä aluehallintovirastot ovat tarkastaneet 559 päiväkodin henkilöstömitoitukset. Ylityksiä on ollut vain 18 päivän aikana, mikä vastaa 0,3 %:a kaikista tarkastetuista päivistä. Tulokset on saatu tarkastamalla kuntien ilmoittamia lasten ja henkilöstön läsnäolotietoja kahden viikon ajalta (viikot 6–7). Hyvää tulosta voi osin selittää se, että kunnissa on ennakoitu ja otettu käyttöön 1.8.2020 voimaan tulleen asetuksen edellyttämä suhdeluku 1/7. Matalia suhdelukuja voi selittää myös se, että lapsiryhmien muodostamisessa on huomioitu lasten yksilöllinen tuen tarve.

Valvontaohjelman mukainen valvonta päätettiin kohdentaa henkilöstömitoitukseen, koska lasten määrä suhteessa kasvatushenkilöstöön on osoittautunut monissa kunnissa haasteelliseksi toteuttaa lain edellyttämällä tavalla. Suurin osa aluehallintovirastoihin tulleista epäkohtailmoituksista vuosina 2017–2018 on koskenut henkilöstömitoitusta. Viime vuosina tapahtuneet muutokset varhaiskasvatuksessa saattavat olla osasyynä henkilöstön kokemaan uupumukseen. Lakimuutokset, hankkeet ja kokeilut sekä varhaiskasvatussuunnitelman toteuttaminen edellyttävät henkilöstöltä vahvaa osaamista ja paljon työtä toimintamallien kehittämisessä. Lisäksi mahdollisuus osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen aiheuttaa väistämättä sen, että lapsiryhmän kokoonpano voi vaihdella päivittäin.

Aluehallintovirastot ja Valvira jatkavat valvontaohjelman mukaista suunnitelmallista henkilöstömitoituksen valvontaa. Vuosina 2021 ja 2022 valvontaohjelmassa painotetaan päiväkotien ryhmäkokojen toteutumista ja henkilöstön kelpoisuusvaatimusten noudattamista. Valtakunnallisen valvontaohjelman tavoitteena on yhdenmukaistaa varhaiskasvatuksen ohjausta ja valvontaa. Valvontaohjelman toimeenpanoa voi seurata sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #vakavalo2020.

Lähde: Valviran tiedote 26.8.2020