6.2.2019

Valvira: Vanhustenhoivan epäkohtailmoituksia saatu runsaasti - jokainen otetaan vakavasti

Ikäihmisten hoivasta tullut runsaasti yhteydenottoja valvontaviranomaisille

Valvontaviranomaiset ovat saaneet viimeisen viikon aikana kansalaisilta paljon ilmoituksia liittyen vanhusten hoivakotien toimintaan. Valvira päätti 24.1.2019 keskeyttää vanhusten asumispalveluja tarjoavan toimintayksikön toiminnan Kristiinankaupungissa.

Aluehallintovirasto sai lukuisia yksikön toimintaa koskevia epäkohtailmoituksia ja teki tarkastuksen yksikköön. Tarkastuksessa aluehallintovirasto havaitsi asiakasturvallisuutta vaarantavien seikkojen kasaantumista sekä puutteita omavalvonnassa. Tämän seurauksena aluehallintovirasto ja Valvira totesivat, että asiakasturvallisuus olisi vaarantunut vakavasti, jos toimintaa olisi kyseisessä yksikössä jatkettu.

Virastot kiittävät kaikista yhteydenotoista. Saatu tieto on ollut arvokasta. Jokainen ilmoitus otetaan huomioon.

Aluehallintovirastot ja Valvira kehottavat hoivayksiköitä omavalvonnan keinoin tarkastamaan tilanteensa ja kuntia puolestaan alueensa hoivakotien tämänhetkisen tilanteen. Aluehallintovirastoista kuntiin on lähetetty tai lähetetään lähipäivinä myös kirje, joissa kuntia pyydetään varmistamaan hoivakotien toiminnan asianmukaisuus ja raportoimaan siitä edelleen aluehallintovirastolle.

Valvontatyötä tehdään sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Valvira ja aluehallintovirastot muistuttavat, että valtaosassa ikäihmisten asumisyksiköistä annetaan hyvää hoivaa ja asukkaiden turvallisuus on taattu.

Mikäli toiminnassa kuitenkin havaitsee puutteen, ilmoitus siitä tulisi tehdä ensimmäisenä kyseiselle hoivayksikölle ja tarvittaessa kyseisen hoivayksikön sijaintikuntaan. Mikäli epäkohtia ei korjata, voi ilmoituksen tehdä oman alueen aluehallintovirastoon.

Valvira ja aluehallintovirastot osallistuivat 1.2.2019 perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon koolle kutsumaan työkokoukseen, jossa yhteiseksi tavoitteeksi asetettiin hoidon ja palvelujen laadun nostaminen. Mukana kokouksessa olivat myös hoivapalveluyritykset, ammattiliitot, järjestöt ja kuntien edustus.

Osallistujat sitoutuivat 25 toimenpiteeseen, joilla vahvistetaan vanhusten asumispalvelujen laatua. Kaikki toimenpiteet koskevat niin julkisia kuin yksityisiä hoivapalveluja.