Aluevaalit 2022

Aluevaaleissa kyse on sote-sektorin tulevaisuudesta.

Hyvinvointialueet aloittavat vuoden 2023 alussa. Hyvinvointialueet vastaavat Helsinkiä lukuun ottamatta koko maan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä.

Tammikuun aluevaaleissa valittavilla valtuutetuilla on paljon valtaa: he päättävät siitä, millaiset sote-palvelut hyvinvointialueiden asukkaat eli me kaikki, tulevina vuosina saamme.


SuPerin teesit aluevaaleihin

Kaikilla on oikeus hyvään hoitoon läpi elämän.

Kansalaisilla on oikeus saada hyvää hoitoa paikkakunnasta ja varallisuudesta riippumatta läpi elämän. Hyvä ja laadukas hoito on aina koulutettujen ammattilaisten tuottamaa niin vanhustenhoidossa, vammaispalveluissa kuin perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa.

Riittävä määrä koulutettuja hoitajia on edellytys hyvälle hoidolle.

Hoidon laatu syntyy siitä, että koulutettuja ammattilaisia on riittävästi eri työyksiköissä ja työvuoroissa tekemässä hoitotyötä. Hyvä hoito vaatii, että ammattilaisilla on aikaa kohdata, kuunnella ja auttaa.

Nuorten ja lasten pahoinvointia on ennaltaehkäistävä.

Tämän päivän nuoret ja lapset ovat tulevaisuuden työntekijöitä, veronmaksajia ja päättäjiä. Jos lasten ja nuorten pahoinvointiin ei ohjata resursseja ennaltaehkäisevästi, kasvaa muun muassa syrjäytymisriski sekä mielenterveysongelmien aiheuttamat kustannukset entisestään – puhumattakaan inhimillisestä kärsimyksestä pahoinvoiville lapsille, nuorille ja heidän läheisilleen.

Asiakasturvallisuus edellyttää hoitotyöntekijöiltä riittävää kielitaitoa.

Hoitotyötä tehdään vuorovaikutuksessa potilaan ja asiakkaan kanssa. Hoitotyöntekijöiden tulee pystyä toimimaan sosiaali- ja terveydenhuollossa ammattitehtävissään suomeksi tai ruotsiksi. Hoidon laatu kärsii ja virheiden mahdollisuus kasvaa, jos hoitaja ei pysty kommunikoimaan hoidettavien ja muun työyhteisön kanssa riittävällä kielitaidolla.   

Työntekijöiden hyvinvoinnista tulee huolehtia.

Työhyvinvointi rakentuu työpaikalla yhteistyössä. Työnantajalla on kuitenkin vastuu työturvallisuudesta sekä monista työhyvinvointiin vaikuttavista asioista kuten johtamisesta, työjärjestelyistä, henkilöstömitoituksesta ja resursseista. Merkitystä on myös työn ja työtapojen kehittämisellä.

Puhdas sisäilma on perusoikeus.

Työtä tulee saada tehdä terveissä työtiloissa. Liian monessa hoitolaitoksessa niin hoidettavien kuin hoitajien terveys vaarantuu. Epäkohtiin on puututtava riittävän ajoissa ja asiakkaiden ja työntekijöiden oireet on otettava todesta. Terveillä työtiloilla vähennetään henkilöstön poissaoloja ja vaihtuvuutta.  

Muutosvaiheen kustannukset ja palkkojen harmonisointi on huomioitava rahoituksessa.

Aluevaalien myötä sote-sektorin työntekijöiden työnantajaksi tulee kunnan tai kuntayhtymän sijasta hyvinvointialue. Tietojärjestelmien muutoksiin, henkilöstön kouluttamiseen ja tarvittaviin sijaisjärjestelyihin sekä palkkojen harmonisointiin ja muihin muutosvaiheen kustannuksiin tulee varata riittävä rahoitus. Muutosvaiheilla on aina myös kustannusvaikutus.

Henkilöstön edustajat on otettava mukaan toiminnan suunnitteluun.

Sote-palveluiden järjestämisessä on viisasta kuunnella henkilöstön edustajia ja ottaa heidät mukaan toiminnan suunnitteluun, jotta työntekijöiden näkemys tulee huomioiduksi ja osaaminen hyödynnetyksi. Kun henkilöstö kokee tulevansa kuulluksi, se myös sitoutuu paremmin uutteen toimintamalliin ja sillä on suuri merkitys työn tuottavuuteen. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen on saatava toimivat kannustimet.

Hyvinvointialueille ja myös kunnille on turvattava riittävä rahoitus hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Ennaltaehkäisyllä ja varhaisella puuttumisella torjutaan tehokkaimmin myöhemmin tulevia ja selvästi kalliimpia sairauksia ja muita haittoja. Kun panostetaan riittävät resurssit matalan kynnyksen toimintaan ja ennaltaehkäisyyn, saavutetaan paremmin myös koko sote-uudistukselle asetetut tavoitteet.

Hoitajien palkkausta ja työoloja on parannettava.

Sote-alan arvostuksen on näyttävä myös hoitajien palkkauksessa ja palkkatasa-arvoa tulee edistää. Pula hoitajista ei tule helpottamaan tulevaisuudessakaan, ellei palkkaa ja työoloja korjata.     


Aluevaaleissa valittiin päättäjät hyvinvointialueiden valtuustoihin. Varsinainen äänestyspäivä oli sunnuntai 23.1.2022.

Lue myösSuPerin 10 tavoitetta aluevaaleihin